course-details-portlet

BARN8009 - Kulturelle epistemologier og forståelsen av barndom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Paper
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Paper 100/100

Faglig innhold

Dette kurset undersøker grensesnittet mellom ulike kulturelle forestillinger om barn og hvordan disse kan studeres samt barns utvikling fra tverrfaglige perspektiver. Utgangspunktet er at kulturelle praksiser og kunnskaper utviklet av barn, familier og lokalsamfunn er avgjørende for hvordan barndom oppfattes og iverksettes av ulike utdannings- og velferdsinstitusjoner for barn. Kurset bygger på nyere debatter om kulturpraksiser i barndomsstudier som ser på intrakulturelle og intergenerasjonelle relasjoner og rollen til urfolks kulturelle praksiser som ressurser for barns utvikling. Kurset undersøker hvordan erfaringer av barndom er en del av for eksempel flerkultur, flerspråklighet, omsorg, vennskap, læring i hverdagsmiljøer samt relatert til ideer om hva det vil si å være ung i dag. Studentene vil kritisk undersøke lokal kunnskap og kulturelle praksiser for å utvikle emiske perspektiver som kan bidra til å bestride hegemoniske teorier om barndom. Temaer som inngår i kurset er: barns subjektiviteter og agentskap i familier, sosiale grupper og på tvers av generasjoner; barns erfaringer i skjæringspunkter mellom kultur, kjønn, identitet, etnisitet og rase; hvordan barns hverdagsliv består av arbeid, fritid, skolegang, lek og læring; barndom og barneoppdragelsespraksis i tverrkulturelle perspektiver; lokale og globale versjoner av barndommen; barn og sosial/økonomisk/kulturell reproduksjon, samt kritiske perspektiver (dekolonial/postkolonial) som tilbyr alternative linser i teoretisering av barndom i en globaliserende verden.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal ph.d kandidaten ha tilegnet seg:

Kunnskap:

 • Ha inngående kunnskap om hvordan barn befolker og former sosiale, kulturelle, politiske, økonomiske og institusjonelle kontekster.
 • Kan kritisk undersøke samspillet mellom lokale og globale bersjoner av barndom ved å bestride hegemoniske forestillinger om hva det vil si å være barn
 • Har avansert kunnskap om barndommens kulturpolitikk og hvordan endrede sosiale verdier på barn former politikken og praksisen til utdannings- og velferdsinstitusjoner
 • Kan vurdere sammenhengene mellom sosial klasse, kjønn, etnisitet, geografi, kultur og barns utvikling for å fasiliteter interseksjonelle perspektiver på barns livsverden.
 • Examines the knowledge and practices that families and communities deploy as part of child-rearing practices and how they are linked to wider cultural, moral, ideological, societal idea(l)s of what it means to be young in diverse contexts.
 • Ha inngående kunnskp om hvordan man kan forstå kunnskap og praksiser som familier og lokalsamfunn bruker som en del av barneoppdragelse og hvordan disse praksisene er knyttet til bredere kulturelle, moralske, ideologiske og samfunnsmessige idealer om hva det vil si å være ung i ulike sammenhenger.

Ferdigheter:

 • Kan gjennomføre en interseksjonell analyse av barns livsverden
 • Kan dekonstruere hegemoniske diskurser av hva barndom er og utvikle emiske perspektiver knyttet til barns subjektivitet og identiteter
 • Kan gjennomføre en refleksiv analuse av relasjonen mellom barndom, kultur og barns utvikling

Generell kompetanse:

 • Kan stille spørsmål og problematisere implisitte og tatt-for-gitt antagelser av hva det vil si å være barn
 • Kan utvikle og gjennomføre tverrvitenskaplige og interseksjonelle analyser av barndom

Læringsformer og aktiviteter

Interaktive forelesninger, diskusjoner, workshops/arbeidsgrupper, video samt aktivt bruk av internett. I tillegg til lesning av pensum vil studentene selv identifisere og relatere til eget prosjekt og relevant litteratur. Studentene vil blant annet få et spesielt ansvar for å lese, summere, presentere og kommentere pensumtekster.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i undervisning og kursaktiviteter

Mer om vurdering

Godkjent paper (10-12 sider) innenfor kursets rammer. Bestått/ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter

Deltagelse i undervisning og kursaktiviteter

En identisk versjon av eksamensbesvarelsen kan ikke brukes direkte inn i avhandlingen som en artikkel eller kapittel. En omarbeidet versjon av eksamensbesvarelsen kan inngå i avhandlingen.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, humaniora eller tilsvarende.

PhD-studenter prioriteres.

Kurset tilbys når det er forelesningsressurser tilgjengelig og kan bli endret eller avlyst med mindre enn 5 påmeldte ph.d.-kandidater. Kurset kan bli tatt som et forsker-kurs og er åpent for kvalifiserte forskere som har relevant erfaring og bakgrunn.

Opptaksbegrensning: maks 12 studenter.

Antall plasser er begrenset og førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Det kreves minimum 5 påmeldte ph.d.-kandidater for at emnet kan avholdes.

Kursmateriell

Pensum ca. 600 sider + 200 sider selvvalgt pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BARN8101 3.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barndomsstudier
 • Tverrfaglig barneforskning
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Paper

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Paper 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU