course-details-portlet

BARN8007 - Deltagende aksjonsforskning og kunnskapsproduksjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Dette kurset undersøker opprinnelsen, epistemologiske grunnlag og prinsipper for deltakende aksjonsforskning og dens anvendelse i transformativ kunnskapsproduksjon. Forankret i tverrfaglige debatter gir kurset kritisk innsikt i de teoretiske, metodiske, samfunnsmessige og etiske forhold som er avgjørende for deltagende samarbeids forskning med potensiale for myndiggjøring av deltakerne. Gjennom ulike perspektiver på læring vil kursdeltakerne tilegne seg kunnskap om teorier og praksiser for deltakende aksjonsforskning i ulike sosiale, kulturelle, fellesskaps- og institusjonelle omgivelser. Utgangspunktet for kurset er den metodiske overbevisningen om at forskeren er en engasjert deltaker som lærer i alle stadier av forskningsprosessen. Å verdsette deltakelse innebærer her at temaet/emnet/metoden for forskningen kommer fra forskningsdeltakerne og at forskningsproblemet blir definert og analysert av dem. Dermed bidrar kunnskapen som skapes til en radikal redefinering av sosial virkelighet og forbedring av deres liv. Kurset er forankret i ideer om myndiggjøring, samfunnsengasjement, aktivisme, sosial rettferdighet, deltakelse og påvirkning. Kurset er aktuelt for doktorgradskandidater og forskere som befinner seg tidlig i karrieren og som skal jobbe med vanskeligstilte/marginaliserte/sårbare grupper.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal ph.d kandidaten ha tilegnet seg:

Kunnskap:

 • Har inngående forståelse av prinsippene for deltagende aksjonsforskning og vite hvordan man applikerer disse i ulike sosiale, kulturelle, spatiale og institusjonelle kontekster.
 • Er kjent med bruken av deltagende aksjonsforskning, og hvordan man anvender en slik metode på måter som myndiggjør forskningssubjektet og bidrar sosial endring.
 • Kan kritisk vurdere underliggende debatter på hvordan makt, politikk og etikk spiller inn i samarbeidene kunnskapsproduksjon.
 • Har inngående forståelse av anvendelser, praksiser, dilemmaer og utfordringer ved handlingsorientert forskning og hvordan disse kan kobles til bredere strukturer av økonomi, institusjoner og kulturer kontekster

Ferdigheter:

 • Kan designe, utføre og skrive frem aksjonsforskning med ulike befolkningsgrupper
 • Kan løse sosiale, etiske, praktiske dilemmaer som oppstår når man gjennomfører deltagende aksjonsforskning i ulike sosiale sammenhenger.
 • Kan implementere ulike formater og strategier for å gjøre forskningsresultater tilgjengelige for deltakere og de som arbeider innen praksis, politikk og opinionsdannelse (advocacy)

Generell kompetanse

 • Kunne koble sammen epistemologi, metodikk og metoder
 • Har innsikt prosessene, etikk og politikk for kunnskapsproduksjon ved bruk av deltakende tilnærminger

Læringsformer og aktiviteter

Interaktive forelesninger, diskusjoner, workshops/arbeidsgrupper, video samt aktivt bruk av internett. I tillegg til lesning av pensum vil studentene selv identifisere og relatere til eget prosjekt og relevant litteratur. Studentene vil blant annet få et spesielt ansvar for å lese, summere, presentere og kommentere pensumtekster.

Emnet undervises i to blokkmøter, beskikket med åtte uker. Det første møtet varer i tre dager med forelesninger (ca. 12 timer), interaktive workshops og diskusjoner. Det andre møtet vil være to dagers seminar basert på hvor studentene presenterer og diskuterer sine oppgaver. I mellomtiden gjennomfører studentene selvstudium/lesing/individuelt arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Vurdering

Indivduelt paper (oppgave) på 10-12 sider innenfor kursets rammer og kurslitteratur.

Paperet vurderes som bestått/ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter

Deltagelse i undervisning og kursaktiviteter

Forkunnskapskrav

Mastergrad i samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, humaniora eller tilsvarende.

PhD-studenter prioriteres

Opptaksbegrensning: maks 12 ph.d.-studenter

Antall plasser er begrenset og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Det kreves minimum 5 påmeldte ph.d.-kandidater for at emnet kan avholdes.

Kursmateriell

Kursmaterial

Pensum ca. 600 sider pluss 200 sider selvvalgt litteratur.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barndomsstudier
 • Tverrfaglig barneforskning
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU