course-details-portlet

BA8604 - Satellitt-gravimetri og - altimetri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Oversikt over klassisk mekanikk, gravitasjonspotensialet til Jorda, lave satellittbaner, perturbasjonsteori, banebestemmelse, baneanalyse, bestemmelse av parametre for Jordas gravitasjonsfelt, oversikt over prosjekter innen satellittaltimetri, altimetermålinger, middelvannstand, topografi for vannstand (SST), anvendelse (f.eks. havsirkulasjon).

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha kunnskap om hvordan satellitter kartlegger havet, is og land, og deres forandringer i tid, metoder og teknikker for å bestemme jordens deformasjon i tid ved hjelp av satellitt- gravimetri og - altimetri, og analyse av resultat. Ferdigheter: Studentene skal kunne beregne havnivå forandring, ismasse forandring og havsirkulasjoner, samt korreksjoner og analysere og tolking av resultat. Generell kompetanse: Studentene kan arbeide selvstendig og i team for å utføre forskning innen jordobservasjonsteknologi, og identifisere jordobservasjons satellitt data og bruke dem i andre fagfelt.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som ledet selvstudium, med et større prosjektarbeid som bør godkjennes før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Master i geomatikk. Grunnemnet TBA4565 Geomatikk, fordypningsemne og TBA4245 GPS og Geodesi eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Vanicek and Krakiwsky (1986) Geodesy: The concepts.Seeber (2002) Satellite Geodesy.Nahavandchi (2003) Satellite gravimetry.Shum C.K. (2004) Lecture notes.Tidsskriftsartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Geodesi
  • Kartfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU