course-details-portlet

BA6280 - VDC-Certificate Program Norge NTNU - Stanford

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset er svært praktisk rettet og alle prosjektoppgaver gjennomføres i reelle prosjekter i egen organisasjon. Kurset gir deg en helhetlig kunnskap om Virtual Design and Construction (VDC), implementering av VDC og praktisk anvendelse av VDC i egen organisasjon/ team/ avdeling/ prosjekt.

De fem VDC konseptene omfatter:

  • Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering ICE)
  • Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
  • Prosess- og produksjonsledelse (PPM)
  • Målstyring (Metrics)
  • Måloppnåelse (Prosjektmål + Kunde-/forretningsmål + Samfunnsmål)

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltakeren kunne forklare de fire konseptene som inngår i VDC-rammeverket: Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering - ICE), bygningsinformasjonsmodellering (BIM), prosess- og produksjonsledelse, og målstyring.

Deltakeren skal kunne analysere sammenhengen mellom de fire konseptene som inngår i VDC rammeverket.

Deltakeren skal også kunne planlegge, gjennomføre og evaluere (fasilitere) samhandlingsmøter / ICE-sesjoner for ulike typer oppgaver, samt selvstendig bruke digitale løsninger for fasilitering av ICE-sesjoner.

Ellers skal deltakeren kunne mellom annet å utvikle VDC som rammeverk for gjennomføring prosjekter i egen organisasjon, utvikle og anvende målstyring for å dokumentere prosjektmål og kunde- /forretningsmål, samt utvikle en implementeringsplan for bruk/økt bruk av VDC ved bruk av standardisert praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert kurs som går over to semester. Heldagssamlinger med foredrag, gruppeoppgaver og diskusjoner. Møter med mentor, e-læring, skriving av prosjektoppgave. Deler av kurset kan også kjøres digitalt. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse

Mer om vurdering

Deltakeren må få godkjent alle rapporter for å få karakter i emnet. De 4 beste av 6 periodiske (månedlige) innleverinsoppgaver som teller totalt 60 % av sluttkarakteren (hver oppgave teller 15 %), samt en avsluttende rapport som teller 40 % av sluttkarakteren. Karakterskala A-F. Alle hjelpemidler er tilgjengelige. Bestått kurs gir 15 studiepoeng.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for ingeniørvitenskap (EMNE/IV)
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. For de som ønsker gå videre og ta en erfaringsbasert master er opptakskravet til master bachelorgrad innen teknologiske fag samt to års relevant yrkeserfaring.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Prosjektstyring i bygg og anlegg
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
11.05.2023

Innlevering
30.05.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU