course-details-portlet

BA6012 - Grunnleggende jernbaneteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

- Utvikling av jernbanen i Norge fra 1854 og frem til i dag (teknologihistorie, jernbanens rolle i transportsystemet, ulike aktører og organisering)
- Slik fungerer jernbanen
- Grunnleggende faktorer for jernbanens linjeføring
- Kort innføring i sporgeometri
- Generelt om over- og underbygning (overbygningskomponenter, elementer i underbygningen)
- Generelt om jernbane kjøretøy (rullende material) og samvirke hjul/skinne
- Rammebetingelser/forskrifter /regelverk og praktisk bruk av teknisk regelverk
- Signal-/sikringsanlegg og Teleanlegg
- Sporveier og forstadsbaner
- Grunnleggende elkraft og generelt om elektriske anlegg på jernbanen (Kontaktledningsanlegg, Banestrømsforsyning, Lavspenningsanlegg)
- Ivaretakelse av verneverdier
- Anlegg langs bane i drift
- Jernbane og miljø
- Operativ togdrift (driftsteknikk)
- Jernbane og miljø
- Ruteplanlegging, forsinkelser/Operativ togdrift
- Jernbaneplanlegging (planprosess mv.)

Læringsutbytte

Kunnskap
Du skal ha kunnskap om jernbanens tekniske utvikling i Norge, grunnleggende prinsipper for jernbanebygging, jernbanens elektrotekniske anlegg, operativ togdrift og regelverk rundt planlegging, bygging og drifting av jernbane.
Ferdigheter
Du skal kunne beregne nødvendig trekkraft på en banestrekning, bestemme sporgeometriske parametere på bakgrunn av type bane, velge overbygningskomponenter ut fra trafikkbelastning og vurdere hvilke regler og lover som skal nyttes ved planlegging, bygging og drifting av jernbane.
Kompetanse
Du skal forstå oppbygging av jernbanens infrastruktur og generelle operative drift.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger, med opphold mellom samlingene for selvstudium. Du vil i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på undervisning
  • Godkjente innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Eksamensdato blir avgjort tidlig i semesteret. Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves
Generell studiekompetanse
Matematikk R1+ R2 og Fysikk 1, eller tilsvarende.
Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet.

Kursmateriell

Kompendiesamling for de enkelte forelesningene blir lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA6004 6.0 01.07.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU