course-details-portlet

BA6012 - Grunnleggende jernbaneteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Utvikling av jernbanen i Norge fra 1854 og frem til i dag (teknologihistorie, jernbanens rolle i transportsystemet, ulike aktører og organisering)

Slik fungerer jernbanen

Grunnleggende faktorer for jernbanens linjeføring

Kort innføring i sporgeometri

Generelt om over- og underbygning (overbygningskomponenter, elementer i underbygningen)

Generelt om jernbane kjøretøy (rullende material) og samvirke hjul/skinne

Rammebetingelser/forskrifter /regelverk og praktisk bruk av teknisk regelverk

Signal-/sikringsanlegg og Teleanlegg

Sporveier og forstadsbaner

Grunnleggende elkraft og generelt om elektriske anlegg på jernbanen (Kontaktledningsanlegg, Banestrømsforsyning, Lavspenningsanlegg)

Ivaretakelse av verneverdier

Anlegg langs bane i drift

Jernbane og miljø - Operativ togdrift (driftsteknikk)

Jernbane og miljø - Ruteplanlegging, forsinkelser/Operativ togdrift

Jernbaneplanlegging (planprosess mv.)

Læringsutbytte

Kunnskap

Du skal ha kunnskap om jernbanens tekniske utvikling i Norge, grunnleggende prinsipper for jernbanebygging, jernbanens elektrotekniske anlegg, operativ togdrift og regelverk rundt planlegging, bygging og drifting av jernbane.

Ferdigheter

Du skal kunne beregne nødvendig trekkraft på en banestrekning, bestemme sporgeometriske parametere på bakgrunn av type bane, velge overbygningskomponenter ut fra trafikkbelastning og vurdere hvilke regler og lover som skal nyttes ved planlegging, bygging og drifting av jernbane.

Generell kompetanse

Du skal forstå oppbygging av jernbanens infrastruktur og generelle operative drift.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger, med opphold mellom samlingene for selvstudium. Du vil i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på undervisning
  • Godkjente innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver. Emnet er obligatorisk for studieretning jernbane i erfaringsbasert master i veg og jernbane.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav til enkeltkurs er bachelor eller tilsvarende (180 studiepoeng) i et teknologisk fag og minst to års relevant yrkeserfaring

Kursmateriell

Kompendiesamling for de enkelte forelesningene blir lagt ut på NTNUs læringsplatform.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA6004 6.0 VÅR 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
02.12.2021

Innlevering
02.12.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU