course-details-portlet

AVS6300 - Skriving på jobb: Tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker ALLE

Faglig innhold

Hva slags tekster byr på problemer i arbeidshverdagen? Hvordan skriver vi tekster som er informative og leservennlige? Hvordan får vi til et godt samarbeid om utvikling av tekster? Slike spørsmål vil vi arbeide med på kurset.

Klarspråk, som blir tatt i bruk på stadig flere arbeidsplasser, vil også bli et tema. Vi setter klarspråk inn i et bredere perspektiv, der vi legger vekt på de sammenhengene tekstene skrives og leses i. Derfor arbeider vi med autentiske tekster fra deltakernes arbeidsplasser – og vi anonymiserer dem når det trengs.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført kurs skal deltakeren:
• ha et perspektiv på skriving som samhandling i ulike brukssammenhenger
• ha innsikt i hvordan etablerte tekstmønstre kan støtte skriveprosesser, men også hemme forandring
• ha kunnskap om skriveprosesser og skrivestrategier
• ha kunnskap om hva som gjør tekster lette å lese

Ferdigheter
Etter fullført kurs skal deltakeren:
• kunne tilpasse innhold, formuleringer og tekststruktur til formål og brukssituasjon
• kunne utvikle tekster alene og i samarbeid med andre
• kunne gi og benytte seg av respons underveis i skrivingen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og plenumsdiskusjoner. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte
  • 2 innleveringer
  • 3 responsaktiviteter

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala:
Hjemmeeksamen over 7 dager.
Karakterskala: bestått/ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter:
80% oppmøte og godkjente obligatoriske aktiviteter som består av 2 innleveringer og 3 responsaktiviteter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anvendt språkvitenskap, fjernundervisning (FJAVS)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU