course-details-portlet

AUT2900 - Bacheloroppgave i audiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet består av en veiledet gjennomføring og formidling av en vitenskapelig studie i gruppe, i tråd med forskningsetiske retningslinjer og vitenskapelige kriterier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forskningsetikk, forskningsdesign og forskningsmetoder for innsamling og analyse av empirisk materiale
 • kan oppdatere sin kunnskap innen relevant litteratur, forskningsmetoder og referansebruk

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende audiologisk relevante vitenskapsteorier og kunnskapsteorier i bacheloroppgaven
 • kan i gruppe gjennomføre en enkel vitenskapelig undersøkelse med tydelig sammenheng mellom problemstilling, teori, metode, resultat, drøfting og konklusjon.
 • kan finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff fra forsknings- og utviklingsarbeid, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan systematisk samle inn, analysere, fortolke og integrere ny informasjon innen audiologi
 • kan dokumentere, reflektere og argumentere rundt egen kildebruk etter gjeldende retningslinjer i muntlig og skriftlig presentasjon
 • kan beherske skriftlig og muntlig akademisk fremstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å gjennomføre og ferdigstille en vitenskapelig studie i tråd med etiske krav og gitte retningslinjer
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver selvstendig og ansvarlig, og vise evne til kritisk tenkning og refleksjon i ulike steg i prosessen.
 • har evne til å kunne identifisere sitt behov for ytterlige kunnskap innen et bestemt tema.
 • har evne til å nyttiggjøre seg av veiledning, ha kritisk blikk på eget arbeid og eventuelt refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Veiledning i gruppe
 • Muntlig formidling
 • Utarbeidelse av poster

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig fremlegg
 • Innlevering av poster

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven er en skriftlig gruppeoppgave med karakterskala A - F, med individuelt muntlig påhør for justering av karakter.

For å få adgang til muntlig påhør må bacheloroppgaven ha blitt vurdert til karakteren E eller bedre. I det muntlige påhøret skal studenten begrunne og forsvare bacheloroppgaven. Det er særlig forventet at studenten skal kunne:

 • gjøre rede for problemstilling, metode og teoretiske begrep
 • utdype det empiriske arbeidet som er gjennomført (om en ikke har skrevet en rent teoretisk oppgave)
 • reflektere over metodologiske valg

Karakter på bacheloroppgaven kan etter det muntlige påhøret maksimalt justeres én karakter opp eller ned.

Emne har flere obligatoriske aktiviteter:

1. Muntlig framlegg av ferdigstilt bacheloroppgave

2. Innlevering av poster (basert på bacheloroppgave arbeid)

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Emner som kreves bestått for å avlegge eksamen

 • AUT2301 Klinisk audiologi 4
 • AUT2302 FoU i audiologi
 • AUT2303 Forebyggende audiologi

Disse emnene kan, etter å ha gjennomgått en intern vurdering av studieprogrammet, erstattes av emner med lignende faginnhold fra annet universitet.

Emnene (foruten AUT2302) kan også erstattes av at tidligere 2-årig audiografutdanning er fullført og bestått. Ved tidligere 2-årig audiografutdanning kreves AUT2302 FoU i audiologi, eller metodeemne med lignende faginnhold, bestått for å avlegge eksamen.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD3004 22.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU