course-details-portlet

AUT2900 - Bacheloroppgave i audiologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave i audiologi
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave i audiologi 100/100

Faglig innhold

Emnet består av en veiledet gjennomføring og formidling av en vitenskapelig studie i gruppe, i tråd med forskningsetiske retningslinjer og vitenskapelige kriterier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forskningsetikk, forskningsdesign og forskningsmetoder for innsamling og analyse av empirisk materiale
 • kan oppdatere sin kunnskap innen relevant litteratur, forskningsmetoder og referansebruk

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende audiologisk relevante vitenskapsteorier og kunnskapsteorier i bacheloroppgaven
 • kan i gruppe gjennomføre en enkel vitenskapelig undersøkelse med tydelig sammenheng mellom problemstilling, teori, metode, resultat, drøfting og konklusjon.
 • kan finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff fra forsknings- og utviklingsarbeid, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan systematisk samle inn, analysere, fortolke og integrere ny informasjon innen audiologi
 • kan dokumentere, reflektere og argumentere rundt egen kildebruk etter gjeldende retningslinjer i muntlig og skriftlig presentasjon
 • kan beherske skriftlig og muntlig akademisk fremstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å gjennomføre og ferdigstille en vitenskapelig studie i tråd med etiske krav og gitte retningslinjer
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver selvstendig og ansvarlig, og vise evne til kritisk tenkning og refleksjon i ulike steg i prosessen.
 • har evne til å kunne identifisere sitt behov for ytterlige kunnskap innen et bestemt tema.
 • har evne til å nyttiggjøre seg av veiledning, ha kritisk blikk på eget arbeid og eventuelt refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Veiledning i gruppe
 • Muntlig formidling
 • Utarbeidelse av poster

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig fremlegg
 • Innlevering av poster

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven er en skriftlig gruppeoppgave med karakterskala A - F, med individuelt muntlig påhør for justering av karakter.

For å få adgang til muntlig påhør må bacheloroppgaven ha blitt vurdert til karakteren E eller bedre. I det muntlige påhøret skal studenten begrunne og forsvare bacheloroppgaven. Det er særlig forventet at studenten skal kunne:

 • gjøre rede for problemstilling, metode og teoretiske begrep
 • utdype det empiriske arbeidet som er gjennomført (om en ikke har skrevet en rent teoretisk oppgave)
 • reflektere over metodologiske valg

Karakter på bacheloroppgaven kan etter det muntlige påhøret maksimalt justeres én karakter opp eller ned.

Emne har følgende obligatoriske aktiviteter, som må være bestått før innlevering av bacheloroppgaven:

1. Muntlig framlegg av ferdigstilt bacheloroppgave

2. Innlevering av poster (basert på bacheloroppgave arbeid)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: AUT2200 og AUT2202

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD3004 22.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave i audiologi

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave i audiologi 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU