course-details-portlet

AUT2202 - Audiologisk praksis 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler audiologisk rehabilitering hos voksne basert på en biopsykososial tilnærming i klinisk virksomhet under veiledning.

I hovedsak omhandler emnet praktisk anvendelse, refleksjon, og kritisk vurdering av kunnskap og ferdigheter fra emnet klinisk audiologi 2.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Studenten

 • kan kartlegge konsekvenser av hørselstap, individuelle faktorer og behov, samt utforme en rehabiliteringsplan i samråd med pasienten
 • kan vurdere behovet for, og ved behov utføre TEN-test og tale-i-støy-tester, tolke resultatene og anvende disse i tiltaksfasen
 • kan gjennomføre rehabiliteringsprosesser i samarbeid med pasienter, pårørende og andre helseaktører
 • kan dokumentere helsehjelp i henhold til forskrift om pasientjournal
 • kan anvende ulike kartleggings- motivasjons- og valideringsverktøy rettet mot audiologisk rehabilitering
 • kan ved hjelp av rådgivning og/eller hørselstekniske løsninger finne best mulige tiltak i rehabiliteringsprosessen, samt se bruksområder, muligheter og begrensninger ut ifra brukers individuelle forutsetninger
 • kan gjøre faglige vurderinger, ta avgjørelser og handle i tråd med kunnskapsbasert praksis og begrunne disse
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan møte andre mennesker med et helhetlig menneskesyn, respekt og empati, og tilrettelegge for å fremme mestring, selvstendighet og deltagelse
 • kan anvende validerings- og verifiseringsverktøy for kvalitetssikring av rehabiliteringstiltak
 • behersker kommunikasjon med pasienter og deres nærpersoner med et pasientsentrert fokus, gir instruksjoner og formidler resultater på et forståelig språk

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver ansvarlig, selvstendig og i samarbeid med andre, og vise evne til refleksjon og kritisk tenkning
 • kan forholde seg til helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • har innsikt i og følger yrkesetiske retningslinjer, og kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger
 • har innsikt i hvordan forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig hos samme person kan påvirke individets totale funksjon
 • kan formidle sammenhengen mellom lydoppfattelse, hørselsfunksjon og konsekvenser av hørselsrelaterte problemer til pasienter og nærpersoner
 • har innsikt i kulturelt betingede oppfatninger av funksjonshemming, helse, sykdom og behandling, samt forstå andres perspektiver og ståsteder

Læringsformer og aktiviteter

 • Praktisk klinisk yrkesutøvelse
 • Veiledningsprosess som veksler mellom handling og refleksjon over handling
 • Egenstudier
 • Skriftlig individuell praksisoppgave

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksisforberedelse
 • Refleksjonsnotat
 • Praksisoppsummering
 • Praksisforberedelse
 • Refleksjonsnotat
 • Praksisoppsummering
 • Blogg

Mer om vurdering

Praksisemnet har et omfang på 10 uker, og foregår på en offentlig hørselsentral eller hos privat avtalespesialist. Studieprogrammet benytter praksisplasser over hele Norge, så studenten må påregne å være bort fra studiestedet i denne perioden.

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jamfør Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved fakultet for medisin og helse. Emnet har krav om minst 90 % deltakelse. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 % og 20 % kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 %, uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt.

Eksamen i emnet består av:

 • Praksisvurdering som uføres av veileder.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått i praksisstudiet, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksisvurdering to ganger. Får studenten vurdert samme praksisperiode til Ikke bestått to ganger, må studenten avslutte studieforholdet.

Det er fire obligatoriske aktiviteter tilknyttet emnet:

 • Obligatorisk tilstedeværelse (praksisforberedelse): Det er krav om 80 % obligatorisk tilstedeværelse på praksisforberedelse før praksisstart. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 % og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til tematikken der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.
 • Skriftlig innlevering (refleksjonsnotat): Som forberedelse til praksis skal studenten besvare en refleksjonsoppgave av lite omfang (400-1600 ord) som etter innlevering sendes aktuell praksisplass. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig aktivitet ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.
 • Muntlig presentasjon/spørreundersøkelse (praksisoppsummering). Dette er en elektronisk spørreundersøkelse, samt en muntlig presentasjon for medstudenter som omhandler praksisoppholdet. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk aktivitet første gang gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gang får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.
 • Ukentlig blogg i løpet av praksisperioden (tilsammen 10 blogginnlegg). Hvert blogginnlegg skal ha et omfang på ca. 400 ord, og alle innleggene må være godkjente.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: AUT1002 og AUT1004

For å gå ut i praksis må i tillegg alle obligatoriske aktiviteter knyttet til emnet AUT2200 være gjennomført og godkjent.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD201P 8.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU