course-details-portlet

AUT1004 - Audiologisk praksis 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 50/100
Praksisvurdering 50/100

Faglig innhold

Emnet omhandler audiologisk vurdering av biologiske, personlige og sosiale faktorer hos voksne i klinisk virksomhet under veiledning.

I hovedsak omhandler emnet praktisk anvendelse, refleksjon, og kritisk vurdering av kunnskap og ferdigheter fra emnet klinisk audiologi 1.

Læringsutbytte

Ferdigheter

Studenten

 • kan velge hensiktsmessig(e) testmetode(r) for utredning av den enkelte pasient
 • kan tolke hørselsdiagnostiske målinger
 • kan identifisere de ulike testmetodenes feilkilder og foreta enkel kontroll av utstyr som kvalitetssikring av resultat
 • kan utføre subjektive og objektive hørselsmålinger etter korrekt metodikk med brukerens forutsetninger ivaretatt
 • kan gjøre faglige vurderinger, ta avgjørelser og handle i tråd med kunnskapsbasert praksis og begrunne disse.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan kartlegge konsekvenser av hørselstap, individuelle faktorer og behov i samtale med pasienten, og dokumentere i henhold til forskrift om pasientjournal
 • kan gjennomføre en enkel anamnese
 • kan utføre otoskopering etter korrekt prosedyre
 • behersker kommunikasjon med pasienter og deres nærpersoner med et pasientsentrert fokus, gir instruksjoner og formidler resultater på et forståelig språk
 • kan møte andre mennesker med et helhetlig menneskesyn, respekt og empati
 • kan veilede brukere, pasienter og nærpersoner
 • kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk
 • forstår bakgrunnen for målinger av ulike nivå i hørselssystemet og konsekvenser av hørselstap
 • forstår hvordan ulike hørselstap og redusert kognitiv funksjon kan påvirke evne til å oppfatte tale
 • kan vurdere og beskrive egne læringsbehov, tilegne seg ny kunnskap og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver ansvarlig, selvstendig og i samarbeid med andre, og vise evne til refleksjon og kritisk tenkning
 • kan forholde seg til helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • har innsikt i yrkesetiske retningslinjer, og kan identifisere og reflektere over etiske problemstillinger
 • har innsikt i hvordan forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig hos samme person kan påvirke individets totale funksjon
 • kan formidle sammenhengen mellom lydoppfattelse, hørselsfunksjon og konsekvenser av hørselsrelaterte problemer til pasienter og nærpersoner
 • har innsikt i kulturelt betingede oppfatninger av funksjonshemming, helse, sykdom og behandling, samt forstå andres perspektiver og ståsteder

Læringsformer og aktiviteter

 • Praktisk klinisk yrkesutøvelse
 • Veiledningsprosess som veksler mellom handling og refleksjon over handling
 • Egenstudier
 • Skriftlig individuell praksisoppgave

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksisforberedelse
 • Refleksjonsnotat
 • Praksisoppsummering

Mer om vurdering

Praksisemnet har et omfang på 6 uker, og foregår på en offentlig hørselssentral eller hos privat avtalespesialist. Studieprogrammet benytter praksisplasser over hele Norge, så studenten må påregne å være bort fra studiestedet i denne perioden.

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jamfør Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved fakultet for medisin og helsevitenskap. Emnet har krav om minst 90 % deltakelse. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 % og 20 % kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 %, uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt.

Eksamen i emnet er todelt:

 • Individuell oppgave som blir utlevert ved praksisstart, og som studenten jobber med gjennom praksis.
 • Praksisvurdering som uføres av veileder.

Begge deleksamenene vurderes med bestått/ikke bestått.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått i praksisstudiet, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksisvurdering to ganger. Får studenten vurdert samme praksisperiode til Ikke bestått to ganger, må studenten avslutte studieforholdet.

Det er tre obligatoriske aktiviteter tilknyttet emnet:

 1. Obligatorisk tilstedeværelse (praksisforberedelse): Det er krav om 80% obligatorisk tilstedeværelse på praksisforberedelse før praksisstart. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20% og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til tematikken der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40% vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.
 2. Skriftlig innlevering (refleksjonsnotat): Som forberedelse til praksis skal studenten besvare en refleksjonsoppgave av lite omfang (400-1600 ord) som etter innlevering sendes aktuell praksisplass. . Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig aktivitet ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.
 3. Muntlig presentasjon/spørreundersøkelse (praksisoppsummering). Dette er en elektronisk spørreundersøkelse, samt en muntlig presentasjon for medstudenter som omhandler praksisoppholdet. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk aktivitet første gang gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gang får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

For å få vurdering i emnet må AUT1002 Klinisk audiologi 1 være bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD101P 4.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Individuell oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Praksisvurdering 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 50/100

Utlevering
09.05.2023

Innlevering
18.06.2023


10:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksisvurdering 50/100

Innlevering
16.06.2023


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU