course-details-portlet

AUT1003 - Audiologi - Individ og samfunn 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet bygger videre på kunnskap fra AUT1001 og tar for seg samspillet mellom personlige faktorer, aktivitet og deltagelse, og miljøfaktorer og hvilken innvirkning/påvirkning disse har på hverandre. Denne kunnskapen skal sees i sammenheng med rehabiliteringsplan og med fokus på vurderingsfasen. Emnet tar for seg kommunikasjon- og relasjons teorier som utgangspunkt for å kunne forstå og samhandle med pasienter. Kunnskap om flerkulturalitet og minoriteter og hvilken betydning det har for audiologisk vurdering gis i emnet. Helse- og sosialpolitiske føringer, lovverk, forskrifter og veiledere relevante for rehabilitering- og individuell plan gås gjennom.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om hvordan samspillet mellom individ, hørselsnedsettelse og omgivelser påvirker betydningsfull aktivitet med bakgrunn i ICF-modellen gjennom livsløpet
 • bred kunnskap om formål og overordnende prinsipper for rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten
 • har bred kunnskap om audiologisk rehabiliteringsplan og hvordan individuelle forutsetninger og behov skal inngå i vurderingsfasen
 • har bred kunnskap om relasjons- og kommunikasjonsteorier som utgangspunkt for å forstå og samhandle med brukere, pasienter og nærpersoner
 • har kunnskap om flerkulturalitet og hvordan dette skal i varetas i den profesjonelle kommunikasjon og i relasjon med pasienten
 • har kunnskap om døvekultur og dens betydning
 • har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter og hvilken betydning det har for audiologisk rehabilitering
 • har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitiske føringer som er relevant for rehabilitering og individuell plan

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende hørselsfaglig kunnskap og ICF for å møte individets behov i et helhetsperspektiv for å fremme mestring, selvstendighet og deltagelse
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i relevante problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende relevant kunnskap for å møte andre med respekt og empati
 • har innsikt i ulike livssyn, menneskesyn og verdier og kan reflektere over hvordan dette påvirker etiske valg i audiografyrket
 • har innsikt i kulturelt betingede oppfatninger av funksjonshemming, helse, sykdom og behandling som utgangspunkt for å forstå pasientens perspektiv og ståsted.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i en kombinasjon av forelesninger og gruppeoppgaver. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir et overblikk over de sentrale temaene i emnet. Gruppeoppgaver er basert på arbeid i mindre grupper veiledet av faglærer.

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent innlevering og deltakelse ved seminar

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

 • AUT1001 Audiologi - individ og samfunn 1

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD2002 4.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
14.04.2023

Innlevering
21.04.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU