course-details-portlet

ARK1010 - Introduksjon til arkeologi for kulturminneforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 1 uker
Hjemmeeksamen 30/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i arkeologifaget, som vitenskapelig disiplin og praksisfelt. Det legges vekt på fagets historie og bakgrunn, utvikling, og situasjonen i dag.

Emnet inkluderer besøk til museets utstillinger med «hands-on» studier av arkeologiske gjenstander ved besøk til «Nasjonallaboratoriene for datering», samt arkeologiske ekskursjoner i Trondheims nærområde. Emnet gir også en oversikt over de vanligste naturvitenskapelige metodene som benyttes i arkeologien.

Kurset vektlegger teoretisk rammeverk og grunnleggende metodologi, kildemateriale, arbeidsmåter og tolkninger av fortiden med utgangspunkt i materiell kultur, samt forholdet mellom arkeologisk forskning og dagens samfunn. Emnet gir et kulturhistorisk riss med fokus på Norge og Midt-Norge. Studentene vil gjennom undervisningen få innsyn i landskapshistorie og landskapstyper i regionen. Studentene skal lære å gjenkjenne og dokumentere (registrere) viktige arkeologiske kulturminner.

Materialkurset vil omhandle redskapstyper, råstoff og typologi, og gi en innføring i hvordan arkeologiske gjenstander klassifiseres.
Emnet omfatter en oversikt over norsk kulturminneforvaltning; oppbygging og regelverk, prioriteringer og praksis, med spesielt fokus på arkeologiske kulturminner.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet ARK 1010 forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens
beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter: Kunnskaper:
-beskrive og diskutere ulik definisjoner av arkeologi som en disiplin og praksis i dagens samfunn.
-gjøre rede for og diskutere forholdet mellom kunnskapsteoretiske
perspektiver og arkeologiske analyser og slutninger.
-gjøre rede for og diskutere grunntrekkene i arkeologiens
forskningshistorie.
-gjøre rede for og diskutere ulike tematiske perspektiver på arkeologi som disiplin og praksis.
-beskrive og kritisk vurdere anvendelsen av ulike analyse- og daterings-metoder i dagens arkeologi.
-identifisere hovedtrekkene i utviklingen av klimaet, landskapet, flora og fauna i Skandinavia siden den siste istiden.
-beskrive fra et arkeologisk perspektiv hovedtrekkene i kronologien og samfunnsutviklingen av norsk, og spesielt midtnorsk kulturhistorie fra sist istida frem til historisk tid.
-identifisere og beskrive de vanligste gjenstandstyper og materialer fra ulike arkeologiske perioder.
-identifisere og beskrive de vanligste strukturer, lokaliteter og kulturminnetyper fra ulike arkeologiske perioder.
-gi en grunnleggende beskrivelse og vurdering av ulike objekter og strukturer fra et konserveringsfaglig perspektiv.
Ferdigheter:
-forstå og presist anvende grunnleggende arkeologiske begrep og fagterminologi.
-planlegge og gjennomføre selvstendige skriftlige arbeidsoppgaver på inntil c. 4500 ord.
-søke etter og vurdere kritisk relevant faglitteratur over arkeologiske temaer og problemstillinger.
-formidle og diskutere viktige arkeologiske faktaer og konsepter til lærere og medstudenter både skriftlig og muntlig.
-ha gjennomført ulike praktiske øvelser i utvalgte feltarkeologiske teknikker og metoder.
-utveksle synspunkter og erfaringer under feltekskursjoner og befaringer, individuelt og i grupper.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, materialkurs og feltøvinger/ekskursjoner samt øvingsoppgaver. Vurderingsformen er både skriftlig eksamen og hjemmeoppgave, som vektes hhv 30/70.

Første øvingsoppgave gis tidlig i semesteret. Skriftlig digital eksamen vil være en prøving i pensum og undervisningstema; med vekt på kjennskap til og forståelse av pensum og undervisningstema. Den andre øvingsoppgaven vil bli kommentert av emneansvarlig, og skal deretter utvikles til en karaktergivende hjemmeoppgave. Her vektlegges kunnskap, refleksjonsevne og selvstendighet i samsvar med læringsmålene.

Emnet har felles undervisning med ARK1001.

Obligatoriske aktiviteter:
For å kunne avlegge eksamen i emnet, kreves oppmøte til minimum 3/4 av undervisningen. Vær oppmerksom
på at den obligatoriske undervisningen også kan danne grunnlag for oppgaver som kan bli gitt til eksamen.

Det kreves en godkjent øvingsoppgaver for å kunne gå opp til eksamen. Øvingsoppgaven gis bare i det semester det gis undervisning i emnet, men de er gyldige både i dette og påfølgende semester.

Både skriftlig eksamen og hjemmeoppgave må være bestått samme semester, og det blir satt én samlet karakter. Ved stryk må begge deler tas opp igjen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75% oppmøte på undervisning og ekskursjoner

Mer om vurdering

Vurderingsordningen består av en skriftlig digital eksamen og en hjemmeoppgave, hvor skriftlig eksamen vektes 30/100 og hjemmeoppgaven 70/100.
Den skriftlige digitale eksamenen (6-timers eksamen) vil være en prøving i pensum og undervisningstema, med vekt på kjennskap til og forståelse av pensum og undervisningstema.
Til den skriftlige hjemmeoppgaven vektlegges kunnskap, refleksjonsevne og selvstendighet i samsvar med læringsmålene for emnet.
Studenter skal også levere en skriftlig øvingsoppgave, over et gitt emne. Dette vil bli vurdert og kommentert av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (BARK)
Kulturminneforvaltning (BKULMI)

Forkunnskapskrav

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Krever opptak til bachelorprogrammet i kulturminneforvaltning.

Kursmateriell

Det utgis hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler. Det vil bli laget kompendier.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 30/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 30/100

Utlevering 09.06.2021

Innlevering 09.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU