course-details-portlet

AM201306 - Kvantitative og kvalitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Introduksjon til kvantitative og kvalitative metoder;
 • Utvikling av problemstillinger i empiriske undersøkelser;
 • Kvalitative og kvantitative undersøkelsesdesign
 • Kvalitative intervjuer og fokusgrupper;
 • Observasjon og dokumentanalyser;
 • Analyser av kvalitative data;
 • Spørreskjemaundersøkelser;
 • Deskriptiv statistikk;
 • Hypotesetesting og slutningsstatistikk;
 • Statistiske tester;
 • Korrelasjonsanalyser;
 • Regresjonsanalyse;
 • Variansanalyse;
 • Faktoranalyse;
 • Validitet og reliabilitet;
 • Tolking og drøfting av data
 • Introduksjon til "Big data" i økonomifagene;
 • Etiske problemstillinger i empiriske undersøkelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om hvordan man gjennomfører og anvender empiriske undersøkelser innenfor økonomiske/administrative fagområder. Dette innebærer kunnskap om:

 • Ulike typer problemstillinger og hvordan disse legger premissene for den videre undersøkelsesprosessen;
 • Kvalitative og kvantitative undersøkelsesdesign og tilhørende metoder for datainnsamling;
 • Grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data;
 • Kriterier for å vurdere kvaliteten i empiriske undersøkelser;

Ferdigheter

Etter endt kurs skal studentene kunne anvende tilegnet kunnskap i arbeidet med å gjennomføre empiriske undersøkelser med bruk av kvantitative og/eller kvalitative metoder. Herunder ligger å kunne anvende kunnskapen til å:

 • Utføre analyser i og tolke resultater fra statistiske programvare (SPSS);
 • Vurdere validitet og reliabilitet i empiriske undersøkelser;
 • Rapportere og kommunisere konklusjoner fra faglige problemstillinger og analyser.

Generell kompetanse:

Gjennom kurset skal studentene ha opparbeidet et faglig grunnlag for valg av metodisk tilnærming i empiriske undersøkelser, innhenting og analyse av data, utviklet evne til kritisk metoderefleksjon samt å kunne se emnet i et større samfunnsperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Obligatoriske oppgaver|Oppgaveløsning i SPSS

Utfyllende informasjon:Forelesninger; Gruppearbeid, Oppgaveløsning. Obligatoriske arbeidskrav:

En obligatorisk innlevering innen fastsatt frist - må bestås for å få rett til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august. Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen og ved fremtidige ordinære eksamener. Det er krav om 80% oppmøte for regneøvinger.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 22.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 20
G132 Gnisten/Fagskolen 54
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU