course-details-portlet

ALIT3100 - Allmenn litteraturteori 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Pensum omfatter tekster fra moderne litteraturteori, estetisk teori, poetikk, sjangerteori, interpretasjonsteori og aktuell litteraturvitenskapelig debatt. Det kan også inneholde faghistorie og litteraturhistorieteori. Samlet må pensum representere en viss faglig bredde. Pensum skal være på ca. 600 sider. Undervisningen dreier seg også om å kunne formidle fagstoffet og være muntlig aktiv i diskusjoner.

Læringsutbytte

Læringsutbytte
Studentenes kvalifikasjoner etter gjennomført emne:

Kunnskap
Kandidaten i ALIT3100
- har spesialisert teoretisk og metodisk kunnskap som kan brukes til refleksjon over egen og andres forskningspraksis og som redskap til videre forskning.

Ferdigheter
Kandidaten i ALIT3100
- kan analysere og vurdere teoretiske og metodologiske perspektiv i litteraturvitenskapelige tekster
- kan vurdere og sammenligne analyser av skjønnlitterære tekster
- kan presentere og reflektere over litteraturvitenskapelig praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar. Det kreves aktiv deltakelse av studentene med muntlige fremføringer, kommentarer og lignende.

Obligatorisk aktivitet: Godkjent skriftlig oppgave og/eller muntlig fremlegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) muntlig(e) og/eller skriftlig(e) oppgave(r) og/eller test(er).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Forslag til pensum vil foreligge ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ALIT3301 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Allmenn litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU