AL501113 - Industrial Psychology and Human Resources Management

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer

Faglig innhold

Dynamiske prosesser: emosjoner, motivasjon, personlighet

Kognitive prosessser: persepsjon, læring, beslutninger, innovasjon, kreativitet

Sosiale prosesser: grupper, verdier og etikk, holdninger

Kommunikasjon

Ledelse av menneskelige ressurser

Personalplanlegging

Personalpolitikk og strategi

Rekruttering, karriere, kompetanseplanlegging

Læringsmiljø

Belønningssystemer

Internasjonal personalledelse

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha bred kunnskap om temaer, teorier, metoder og verktøy innenfor fagområdene arbeidspsykologi og personalledelse

kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet

ha kunnskap om fagområdets historie, egenart og plass i samfunnet

      

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe velfunderte valg

kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

beherske faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

    

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeidspsykologi og personalledelse

kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer

kunne formidle sentralt fagstoff innen arbeidsspykologi og personalledelse samt løsning på problemstillinger muntlig og skriftlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og gruppeøvinger. Det nettbaserte undervisningsverktøyet Fronter benyttes.        

Obligatoriske arbeidskrav:

Hver gruppe skal presentere 1-2 øvingsbesvarelser i plenum i løpet av semesteret. For at det skal være mulig å gjennomføre gruppeøvingene på en god måte, kreves det 80% frammøte i de timeplanfestede øvingstimene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers individuell skriftlig eksamen (60%)

Mappe (40%)

Studentene deles i grupper. Hver gruppe utarbeider 3 besvarelser som legges i ei mappe. Mappa innleveres i slutten av semseteret for vurdering. For hver gruppe trekkes ut en besvarelse fra mappen. Denne besvarelsen inngår i vurderingen, der alle deltakerne i den aktuelle gruppa får samme karakter. I tillegg vurderes studentene på grunnlag av en 4-timers individuell skoleeksamen. Besvarelsen fra mappen teller 40%, og den individuelle skoleeksamenen teller 60% av karakteren i faget. Begge delene må bestås.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Det er mulig å ta skriftlig skoleeksamen som utsatt eksamen. Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på besvarelsen som ble trukket ut fra mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedret arbeider (3 besvarelser) ved utsatt eksamen.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av krevende maritime operasjoner (830MDO) - enkelte retninger

Kursmateriell

Obligatorisk:

Nordhaug, Odd: LMR - Målrettet personal- og kompetanseledelse, Universitetsforlaget (3. utgave, 2002), ISBN: 978-82-15-00235-4
Kaufmann, Geir og Kaufmann, Astrid: Psykologi i organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget (4. utgave, 2009), ISBN: 978-82-450-0858-6

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100

Innlevering
23.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 24.11.2017 09:00 A335 , G239-225-FY
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.