course-details-portlet

AL101816 - HRM og Organisasjonspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 24 timer

Faglig innhold

Human Resource Management (HRM) er et sentralt fag i organisasjonsutdanning. Faget tar for seg flere sider av bærekraftig bruk av menneskelige ressurser. Det dekker måter som organisasjoner kan nyttiggjøre seg av ansattes evner, ferdigheter og kompetanse. Faget beskriver også hvordan organisasjoner kan legge til rette for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, gode arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Innsikt i HRM kan skape gode forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel, som møter FNs bærekraftsmål, i alle typer virksomheter. Fokus er på evidensbasert HRM, som kan gi et sterkt konkurransefortrinn i dagens kunnskapsbaserte arbeidsliv. Faget gir kompetanse for fremtidsorienterte medarbeidere og ledere.

Faglig innhold:

 • Strategisk HRM - samspillet mellom HRM, bærekraft og strategi
 • Motivasjon og arbeidssituasjon
 • Belønningssystemer
 • Bærekraftig rekruttering, personlighet og karriere
 • Prestasjonsledelse
 • Medarbeiderundersøkelser og HR-målinger
 • Trenings- og utviklingstiltak
 • Talentledelse og sosiale prosesser på jobb
 • Internasjonal HRM

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Ha bred kunnskap om temaer, teorier, metoder og verktøy innenfor fagområdene organisasjonspsykologi og HRM
 • Kjenne til nyere forsknings- og utviklingsarbeid innenfor organisasjonspsykologi og HRM, og kobling mellom forskning og praksis.
 • Ha kunnskap om hvordan fagområdet påvirker arbeidshverdagen og konkurransefortrinn
 • Ha kunnskap om FN sine bærekrafts mål som er relevante for å ivareta bærekraftig HRM i en organisasjon

Ferdigheter:

 • Kunne identifisere og tilegne seg ny HRM og organisasjons psykologiske teorier
 • Vurdere forskningsbaserte teorier, anvende dem til et praktiske situasjoner
 • Beherske relevante begrep og uttrykksformer brukt innen forskning på HRM og organisasjons psykologi, samt formidle dette til andre som ikke er kjent med faget og begrepsapparatet
 • Arbeide selvstendig og på grupper med andre med å bearbeide fagstoffet.
 • Formidle relevant fagstoff både muntlig og skriftlig

Kompetanse:

 • Kunne identifisere HRM relaterte tiltak i en organisasjon, analysere hvordan tiltakene er tiltenkt å påvirke ansattes atferd, og vurdere hvor hensiktsmessig disse er opp mot ønsket utfall.
 • Vurdere til hvilken grad en HRM praksis relaterer til FNs bærekraftmål, og til hvilken grad de bidrar til å fremme disse målene.
 • Kunne skriftlig formidle og anbefale relevante forskningsbasert HRM praksiser som vil øke produktivitet og jobbsituasjon på en arbeidsplass.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, casearbeid, diskusjoner og øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk arbeidskrav kan inkludere både individuelle oppgaver, samt gruppeoppgaver. Informasjon om arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Godkjent arbeidskrav gir adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

24 timers hjemmeeksamen (100%). Kan leveres i grupper på 1 - 3 stykker. Utsatt eksamen tilbys ikke.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk:

Kuvaas, B., & Dysvik, A. (2020). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM (4. utgave / Bård Kuvaas og Anders Dysvik.). Fagbokforlaget.

Artikler og bokkapitler som blir gjort tilgjengelig på Blackboard.

Annen litteratur:

Kaufmann, Geir og Kaufmann, Astrid: Psykologi i organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget (5. utgave, 2015), ISBN: 978-82-450-1449-5

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Organisasjons/arbeidslivsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
13.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU