course-details-portlet

AL101115 - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

- Organisasjonsteoretiske perspektiver
- Mål og strategi
- Organisasjonsstruktur
- Organisasjonskultur
- Makt og konflikt
- Beslutningsprosesser
- Kommunikajon
- Organisasjon og omgivelser
- Innovasjon
- Motivasjon
- Organisasjoner og endring
- Læring på individ- og organisasjonsnivå
- Ledelse i organisasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap:
- ha solid kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser innen fagområdet organisasjonsteori og ledelse
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
- kunne oppdatere sin kunnskap på fagområdet
- ha kunnskap om fagområdets historie og dets plass i samfunnet

Ferdigheter:
- kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og foreta begrunnete valg
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette på en slik måte at det belyser en problemstilling
- kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Kompetanse:
- ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsning både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet organisasjonteori og ledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og diskusjoner. Det nettbaserte undervisningsverktøyet Fronter benyttes.

Obligatoriske arbeidskrav:

Det blir 1-2 obligatoriske innleveringsoppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Disse oppgaven kan leveres som gruppeoppgaver.

Godkjent innlevering gir adgang til eksamen. Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers individuell eksamen (100%)
Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk:

Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, 4. utgave, Fagbokforlaget (2013), ISBN: 978-82-450-1446-4,   
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utgave, Fagbokforlaget (2013), ISBN: 978-82-450-1445-7

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 14.12.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
G328A Fagskolen 0
G331 Fagskolen 0
G325 Fagskolen 0
Gymsal Lab-bygg 0
G239-225-FY Fagskolen 0
G133 Fagskolen 0
G317 Fagskolen 0
Datalab C225 Hovedbygget 0
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 04.06.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
G133 Fagskolen 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU