course-details-portlet

AJ200115 - Forretningsjus

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

- Oversikt over rettskilder og juridisk metode
- Selskapsrett: Reglene om eierskap til og organisering av næringsvirksomhet. Særlig om selskapsformene aksjeselskap, allmennaksjeselskap, enkeltpersonforetak. Regelverk om etablering, registrering, drift og avvikling av selskaper, samt eiernes økonomiske ansvar for virksomhetens forpliktelser.
- Avtalerett: Avtalerettslige grunnbegreper, inngåelse av avtaler, tolkning av avtaler, fullmaktslæren, standardkontrakter
- Kjøpsrett: Forbrukervernet, forholdet mellom lov og avtale, kjøpers og selgers plikter ved avviklingen av et kjøp, forsinkelse, mangel, angrerett
- Arbeidsrett: Arbeidslivets spilleregler, arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet, arbeidsgivers styringsrett, arbeidsavtalen, tariffavtaler og fredsplikt, arbeidsgivers plikter, arbeidstakers plikter, arbeidstid, lønn, ferie, lovlig fravær fra arbeidet, oppsigelse, vern mot diskriminering og krav om likestilling.
- Erstatningsrett: Vilkårene for erstatningsplikt, særlig om arbeidsgiveransvaret.
- Penge- og kredittrett: Pengekravets «fødsel, liv og død», motregning, bortfall av pengekrav, mislighold, kredittavtaler, frarådningsplikt, forklaringsplikt, opplysningsplikt, endring av kredittavtaler.

Læringsutbytte

Emnet gir en oversikt over rettslige rammer i næringslivet, samt en innføring i sentrale emner som er spesielt relevante fra et forretningsjuridisk perspektiv. Kunnskapen studentene skal tilegne seg i dette faget vil gi et stort konkurransefortrinn ved etablering av egen virksomhet. En vil også ha stor nytte av faget som både fremtidig leder og ansatt.

Studentene får innblikk i de relevante regelsettene for hvert område, samt trening i hvordan en regel skal tolkes og anvendes på konkrete problemstillinger.

Kunnskap:
- Ha kunnskaper om rettskildelære og juridisk metode.
- Ha en helhetlig forståelse av privatrettslige rettsregler som er relevante innenfor det forretningsjuridiske felt.
- Ha kunnskap om lover og regler som er spesielt aktuelle for virksomheter og ledere.

Ferdigheter:
- Kunne identifisere, anvende og løse praktiske juridiske problemstillinger innenfor emnets tema.

Kompetanse:
- Kunne navigere trygt i aktuelle rettsregler, og ha forståelse for deres betydning for god virksomhetsstyring.
- Ha økt forståelse for arbeidslivets spilleregler
- Ha evne til å forholde seg objektivt til en juridisk problemstilling og å se en sak fra flere sider.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger og oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:
Inntil 2 obligatoriske innleveringer. Antallet oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers individuell skriftlig eksamen
Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.
Tillatte hjelpemiddel til eksamen: Lovsamling uten egne notater.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2294 7.5 01.09.2018
SMF2294F 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU