course-details-portlet

AJ200115 - Forretningsjus

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 24 timer

Faglig innhold

 • Oversikt over rettskilder og juridisk metode.
 • Selskapsrett: Reglene om eierskap til og organisering av næringsvirksomhet. Særlig om selskapsformene aksjeselskap, allmennaksjeselskap, enkeltpersonforetak. Regelverk om etablering, registrering, drift og avvikling av selskaper, samt eiernes økonomiske ansvar for virksomhetens forpliktelser.
 • Avtalerett: Avtalerettslige grunnbegreper, inngåelse av avtaler, tolkning av avtaler, fullmaktslæren, standardkontrakter.
 • Kjøpsrett: Forbrukervernet, forholdet mellom lov og avtale, kjøpers og selgers plikter ved avviklingen av et kjøp, forsinkelse, mangel, angrerett .
 • Areidsrett: Arbeidslivets spilleregler, arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet, arbeidsgivers styringsrett, arbeidsavtalen, tariffavtaler og fredsplikt, arbeidsgivers plikter, arbeidstakers plikter, arbeidstid, lønn, ferie, lovlig fravær fra arbeidet, oppsigelse, vern mot diskriminering og krav om likestilling.
 • Erstatningsrett: Vilkårene for erstatningsplikt, særlig om arbeidsgiveransvaret.
 • Penge- og kredittrett: Pengekravets «fødsel, liv og død», motregning, bortfall av pengekrav, mislighold, kredittavtaler, frarådningsplikt, forklaringsplikt, opplysningsplikt, endring av kredittavtaler.

Læringsutbytte

Emnet gir en oversikt over rettslige rammer i næringslivet, samt en innføring i sentrale emner som er spesielt relevante fra et forretningsjuridisk perspektiv. Kunnskapen studentene skal tilegne seg i dette faget vil gi et stort konkurransefortrinn ved etablering av egen virksomhet. En vil også ha stor nytte av faget som både fremtidig leder og ansatt. Studentene får innblikk i de relevante regelsettene for hvert område, samt trening i hvordan en regel skal tolkes og anvendes på konkrete problemstillinger.

Kunnskap:

 • Ha kunnskaper om rettskildelære og juridisk metode.
 • Ha en helhetlig forståelse av privatrettslige rettsregler som er relevante innenfor det forretningsjuridiske felt.
 • Ha kunnskap om lover og regler som er spesielt aktuelle for virksomheter og ledere.

Ferdigheter:

 • Kunne identifisere, anvende og løse praktiske juridiske problemstillinger innenfor emnets tema.

Kompetanse:

 • Kunne navigere trygt i aktuelle rettsregler, og ha forståelse for deres betydning for god virksomhetsstyring.
 • Ha økt forståelse for arbeidslivets spilleregler
 • Ha evne til å forholde seg objektivt til en juridisk problemstilling og å se en sak fra flere sider.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger og oppgaveløsning.

Obligatoriske arbeidskrav: Inntil 2 obligatoriske innleveringer. Antallet oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

24 timers individuell hjemmeeksamen. Utsatt eksamen tilbys påfølgende semester.

Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2294 7.5 HØST 2018
SMF2294F 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
29.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
07.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU