AI301712 - Forprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 40/100
Rapport 60/100

Faglig innhold

- Prosjektstyring (organisering, ressursplanlegging, oppfølging)
- Organisering av innovasjon og entreprenørskap
- Innovative nettverk og system
- Innovasjon og bærekraftig utvikling
- Innovasjon, globalisering og utvikling

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal kunne organisere, planlegge, dokumentere og gjennomføre et tverrfaglig forprosjekt.
  
Ferdigheter:
Studentene skal kunne drøfte, forsvare og begrunne dokumentasjonen for prosjektet.

Kompetanse:
Studentene skal kunne gjøre rede for og drøfte innovasjon i lys av globalisering og bærekraftig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, gruppearbeid og case diskusjoner. Prosjektgrupper med fra 3 til 5 medlemmer. Individuelle forprosjekt kan godkjennes etter søknad til studieleder/programansvarlig.   

Obligatoriske arbeidskrav:

Tverrfaglig prosjekt: Dokumentasjon på forprosjekt, planer.

Studentbedrift: Som for tverrfaglig prosjekt, men deltagelse i kurs/arrangement er obligatorisk.

For studenter som organiserer arbeidet i en studentbedrift skal disse følge opplegget og reglene for studentbedrift, slik dette fremkommer i regelverket fra Ungt Entreprenørskap.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Rapport (60%)

Presentasjon og individuell muntlig eksamen i grupper (40%)

Utsatt (=Ny og utsatt eksamen):Som ordinær eksamen.Ved ny og utsatt eksamen påfølgende semester vil man kunne benytte forprosjektdokumentasjonen fra forrige semester.
Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Problemstillingen og gruppesammensetning må på forhånd godkjennes av faglærer.

Kursmateriell

Obligatorisk:

Bessant & Tidd : Innovation and Entrepreurship.
Bjørn Magne Hatlø: Assesment of Business Ideas and Business Plans

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100 14.12.2017 A434
Høst ORD Rapport 60/100

Innlevering
27.11.2017

12:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.