AI301212 - Innovasjonsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 40/100
Rapport 60/100

Faglig innhold

Som spesifisert i forprosjektplanen i AI301712 Forprosjekt

Læringsutbytte

Kunnskap:
Ha bred kunnskap og forståelse om innovasjonsmessige, entreprenørskapsmessige, økonomiske, markedsmessige og organisatoriske metoder og begreper gjennom et innovasjonsprosjekt. 

Ferdigheter:

Kunne gjøre rede for og anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor økonomisk- administrative fag og treffe begrunnede valg med bakgrunn i et realistisk innovasjonsprosjekt.

Kompetanse:

Kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser for å kunne vurdere, treffe beslutninger og gjennomføre innovasjonsprosjektet med bakgrunn i et forprosjekt.

Kunne utveksle synspunkter og erfaringer i samfunnsrelaterte diskusjoner knyttet til etablering av bedrift med innovative produkt.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Selvstendig prosjektarbeid i grupper, med organisert veiledning og mentor. Prosjektgrupper med fra 3 til 5 medlemmer. Studenter som velger studentbedrift gjennomfører dette etter plan. Deltagelse i utstillinger/messer ol. er obligatorisk. Ved siden av det tverrfaglige prosjektarbeidet skal arbeidet i gruppene dokumenteres gjennom logg.  

Obligatoriske arbeidskrav:

Godkjent individuelt refleksjonsnotat for å kunne ta muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Prosjektoppgave (Sluttrapport og Prosesslogg, 60%)

Muntlig eksamen. (Presentasjon og muntlig eksamen i gruppe (40%)

Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studenten skal på forhånd ha fullført og godkjent emnet AI301712 Forprosjekt.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100
Vår ORD Rapport 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.