AE201615 - Mikroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

- Produsenttilpasning
- Konsumenttilpasning
- Markedsteori med fullkommen konkurranse
- Markedsstruktur og konkurransestrategier
- Virkninger av økonomisk politikk
- Markedssvikt og offentlig politikk
- Velferdsteori

Læringsutbytte

Kunnskap:
Det forventes at studenten etter avsluttet kurs skal ha kjennskap til:
- konsumenters og produsenters økonomiske tilpasning ulike markedsformer
- samspillet mellom konsumenter og produsenter i de ulike markedsformene
- det grafiske og matematiske analyseapparatet for konsumenters beslutninger
- det grafiske og matematiske analyseapparatet for produsenters driftsbeslutninger under ulike målsetninger som profittmaksimering og kostnadsminimering
- hvordan forskjellige former for politikk kan virke inn på aktørers tilpasning i ulike markeder, samt på prisdannelsen i ulike markeder

Ferdigheter:
Det forventes at studenten etter avsluttet kurs skal kunne beskrive og analysere:
- konsumenters og produsenters økonomiske tilpasning
- ulike markedsformer
- samspillet mellom konsumenter og produsenter i de ulike markedsformene
- konsumenters beslutninger
- produsenters driftsbeslutninger under ulike målsetninger som profittmaksimering og kostnadsminimering
- hvordan forskjellige former for politikk kan virke inn på aktørers tilpasning i ulike markeder, samt på prisdannelsen i ulike markeder

Kompetanse:

Det forventes at studenten etter avsluttet kurs skal kunne anvende oppnådde kunnskaper og ferdigheter på relevante økonomiske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og øvinger. Det nettbaserte undervisningsverktøyet Fronter vil blir brukt bl.a. for å lette tilgangen til fagstoff og informasjonsutveksling. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Det er krav om gjennomføring av obligatoriske kapittelprøver i Myeconlab. Det er utarbeidet kapittelprøver for hvert av kapitlene i læreboka, og minst 8 av disse må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Studenter som har gått opp til eksamen i emnet tidligere får fritak for obligatorisk arbeidskrav ved senere forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers idividuell skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Eksamen i matematikk  AR 100914 Matematikk for økonomifag eller tilsvarende må være bestått for å ta dette emnet.

Kursmateriell

Obligatorisk:

Robert S. Pindyck, Daniel L Rubinfeld (Engelsk utgave, 8.ed.): Microeconomics, Pearson (2013), ISBN: 9780133041705, Kapittel 1-11, Boken finnes også i norsk oversettelse av Terje Synnestvedt. Denne kan konsulteres om ønskelig.
: MyEconLab.com (Lisens til nettressurs med flervalgsoppgaver, arbeidsoppgaver og støttemateriell. Lisens følger med lærebok og er gyldig i ett år. Ny lisens må kjøpes på nett dersom lisensen er gått ut.)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.12.2017 09:00 Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.