course-details-portlet

AE201615 - Mikroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

1. Introduksjon til mikroøkonomisk analyse

2. Konsumentenes tilpasning

 • Budsjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning
 • Virkning av pris- og inntektsendringer
 • Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter
 • Tilbud på arbeid

3. Bedrifters tilpasning

 • Produksjonsteori
 • Optimal bruk av innsatsfaktorer
 • Kostnadsteori
 • Profittmotivet

4. Markedsteori

 • Fullkommen konkurranse
 • Hvordan skatt og subsidier påvirker markedslikevekten
 • Markedslikevekt og effektivitet

5. Ufullkommen konkurranse

 • Monopol
 • Prisdiskriminering
 • Ulike former for oligopol/duopol
 • Stackelberg modellen
 • Spill
 • Andre årsaker til ufullkommen konkurranse
 • Ufullkommen konkurranse og effektivitet

6. Markedssvikt og offentlig politikk

 • Fellesgoder
 • Eksternrealiteter
 • Felles ressurser

Læringsutbytte

Kunnskap:

Du skal:

 • opparbeide grunnleggende innsikt i prinsippene for mikroøkonomisk analyse og dens anvendelser innenfor ulike markeder
 • opparbeide kunnskap om hvordan bedrifter og individer står overfor økonomiske valg i en markedsøkonomi
 • vite hvordan samspillet mellom konsumenter og produsenter skaper likevekt
 • vite hvordan konsumentens etterspørsel påvirkes av priser og inntekter
 • ha kjennskap til hvordan bedriftens tilbud og etterspørsel etter innsatsfaktorer påvirker priser og inntekt
 • kunne vise hvordan bedriftens tilbud og dens etterspørsel påvirkes av produkt- og faktorpriser
 • vite hvordan næringslivet kan nyttiggjøre seg mikroøkonomisk kunnskap

Ferdighet:

Du skal kunne:

 • beskrive hvordan nyttemaksimering kan anvendes til å avlede etterspørselen etter varer og tjenester
 • beskrive hvordan bedriftens ønske om maksimal avkastning eller profitt kan anvendes til å avlede tilbud av varer og tjenester i en markedsøkonomi
 • forklare forskjellen på ulike markedsformer som perfekt konkurranse, monopol og oligopol
 • forklare hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under ulike markedsforhold
 • forklare hva som menes med effektivitet i økonomisk forstand, og foreta enkle vurderinger av hvorvidt en markedsøkonomi er effektiv i økonomisk forstand
 • forklare hvordan ulike markedsinngrep påvirker den økonomiske effektiviteten
 • anvende matematisk optimering av funksjoner med en eller flere variabler på grunnleggende økonomiske optimeringsproblemer
 • gjøre rede for om det er produsentene eller konsumentene som belastes av en avgift i et marked
 • anvende kunnskap fra bedriftsøkonomien i analysen av blant annet produksjonsteorien og markedsøkonomien
 • synliggjøre nytten næringslivet har av innsikt i mikroøkonomi
 • forstå årsaker til offentlig inngrep i økonomien og analysere utfordringer knyttet til tilpasningene

Generell kompetanse:

Du skal:

 • gjennom dette kurset utvikle en kritisk holdning til faglig analyse
 • stimulere til å vurdere økonomiske mål mot andre samfunnsmessige hensyn
 • være i stand til å koble mikroøkonomiske teori til den enkelte virksomhet og sektor
 • kunne kople kunnskap fra andre fag i bachelorutdanningen som bedriftsøkonomi og markedsføring til framstillingen av mikroøkonomi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger (kan innebære simuleringer)

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august. Utsatt eksamen i faget kan bli gitt som muntlig eksamen.

Det vil være obligatoriske arbeidskrav i emnet for å få adgang til eksamen. Det må påregnes ukentlige arbeidskrav (evtl. annen hver uke). Arbeidskravene kan bli gitt både på individuell basis og som gruppeinnlevering. Detaljer om antallet som blir gitt, hvor mange som må være godkjent for å få adgang til eksamen, og kravet til å få det enkelte arbeidskrav godkjent, gis ved semesterstart. Det kan også bli stilt krav til obligatorisk deltagelse i øvingstimer. De studenter som har gått opp til eksamen i emnet tidligere får fritak for obligatorisk arbeidskrav ved senere forsøk på eksamen, med mindre det gjøres vesentlige endringer i emneinnhold.

Tillatte hjelpemidler under eksamen:

 • Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator".
 • Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Kursmateriell

Obligatorisk:

Pindyck, Rubinfeld og Synnestvedt: Introduksjon til Mikroøkonomi, siste utgave. Pearson.

Inkludert MyEconLab som kjøpes sammen med boken!

(Amerikanske versjonen av boken anbefales også å brukes)

Anbefalt:

Ringstad, Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2291 7.5 HØST 2019
SMF2291F 7.5 HØST 2019
SMØ1001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU