course-details-portlet

AE101108 - Bedriftsøkonomi med regnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bedriftsøkonomidelen:

 • Innledning til bedriftsøkonomi og økonomistyring
 • Kostnader og bedriftens kostnadsstruktur
 • Kostnadsfordeling
 • Kalkulasjon
 • Kortsiktige beslutningsproblemer
 • Kostnads-, resultat- og volumanalyse
 • Prisbeslutninger
 • Langsiktige beslutningsproblemer

Regnskapsdelen:

 • Formålet med, og bruk av finansregnskap
 • Det dobbelte bokholderis prinsipp
 • Grunnleggende bokføring
 • Periodisering av inntekter og kostnader
 • Enkel regnskapsavslutning

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige metoder som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger. Eksempler på begreper som skal kunne forklares: BØA1100 (A): Bedriftsøkonomi med regnskap Rapport fra EpN, 14.12.2021 12:03:29 side 3 Alternativkostnad, sunk cost, beslutningsrelevante kostnader, dekningsbidrag, kontantstrøm, nåverdi, periodisering. Eksempler på verktøy som skal kunne forklares: Bidragskalkyler, nullpunktsomsetning, nåverdiberegninger, balanseligningen.

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) kunne kommunisere utførte analyser. Dette innebærer: 1) Når metoden er oppgitt, kunne anvende metoden 2) Ut fra enkle og uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne ta logiske forutsetninger om relevant informasjon og koble dette med riktig metode og anvende denne korrekt.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet bidrar til begynnende tenkning om hvordan økonomistyring kan bidra til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller. Emnet skal også legge det første grunnlag for å tilfredsstille de forventninger som stilles av fremtidige arbeidsgivere med hensyn til arbeidsinnsats og -kapasitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og selvstudium. Hovedtyngden av læringen må påregnes å foregå i form av selvstudier knyttet til å lese pensum og å løse obligatoriske og anbefalte oppgaver. Forelesningene er basert på at studentene har lest pensum og arbeidet med oppgaver før timene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Det vil være obligatoriske arbeidskrav i emnet for å få adgang til eksamen. Det må påregnes ukentlige arbeidskrav. Arbeidskravene kan bli gitt både på individuell basis og som gruppeøvinger. Detaljer om antallet som blir gitt, hvor mange som må være godkjent for å få adgang til eksamen, og kravet til å få det enkelte arbeidskrav godkjent, gis ved semesterstart. Det kan også bli stilt krav til obligatorisk deltagelse i øvingstimer. De studenter som har bestått obligatoriske aktiviteter i emnet tidligere får fritak for obligatorisk arbeidskrav ved senere forsøk på eksamen, med mindre det gjøres vesentlige endringer i emneinnhold.

Tillatte hjelpemidler under eksamen:

 • Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator".
 • Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Utsatt eksamen i faget kan bli gitt som muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Emnets hovedbok er Berg, Terje: Grunnleggende økonomistyring, 3. utgave, Cappelen Damm Akademisk (2021).

I regnskapsdelen benyttes Bokføring og regnskapsforståelse av Berg og Sending (Fagbokforlaget 2019).

Forelesningsnotater, øvinger, ev. annet materiell som publiseres, og det som foregår i undervisningen er også å anse som kursmateriell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA1100 7.5 VÅR 2017
SMF1194 7.5 HØST 2019
SMF1194F 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 11.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 51
C226 Ankeret/Hovedbygget 14
C225 Ankeret/Hovedbygget 3
C215 Ankeret/Hovedbygget 5
C218 Ankeret/Hovedbygget 40
Gymsal Laterna/Lab-bygg 118
G317 Gnisten/Fagskolen 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU