course-details-portlet

AE101108 - Bedriftsøkonomi med regnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Bedriftsøkonomidelen:
- Innledning til bedriftsøkonomi og økonomistyring
- Kostnader og bedriftens kostnadsstruktur
- Kostnadsfordeling
- Kalkulasjon
- Kortsiktige beslutningsproblemer
- Kostnads-, resultat- og volumanalyse
- Flaskehalsberegninger
- Prisbeslutninger
- Langsiktige beslutningsproblemer

Regnskapsdelen:
- Formålet med, og bruk av finansregnskap
- Det dobbelte bokholderis prinsipp
- Grunnleggende bokføring
- Periodisering av inntekter og kostnader
- Enkel regnskapsavslutning

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studentene skal kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige metoder som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger.
Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Alternativkostnad, sunk cost, beslutningsrelevante kostnader, dekningsbidrag, kontantstrøm, nåverdi, periodisering.
Eksempler på verktøy som skal kunne forklares: Bidragskalkyler, nullpunktsomsetning, nåverdiberegninger, balanseligningen.

Ferdigheter:
Etter endt emne skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) kunne kommunisere utførte analyser. Dette innebærer:
1) Når metoden er oppgitt, kunne anvende metoden
2) Ut fra enkle og uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne ta logiske forutsetninger om relevant informasjon og koble dette med riktig metode og anvende denne korrekt.

Holdninger:
Studentene skal kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet skal også legge det første grunnlag for å tilfredsstille de forventninger som stilles av fremtidige arbeidsgivere med hensyn til arbeidsinnsats og -kapasitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og selvstudium. Hovedtyngden av læringen må påregnes å foregå i form av selvstudier knyttet til å lese pensum og å løse obligatoriske og anbefalte oppgaver. Forelesningene er basert på at studentene har lest pensum og arbeidet med oppgaver før timene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving 1
 • Øving 2
 • Øving 3
 • Øving 4
 • Øving 5
 • Øving 6
 • Øving 7
 • Øving 8
 • Øving 9
 • Øving 10
 • Øving 11
 • Øving 12

Mer om vurdering

Det vil bli gitt 12 øvinger i løpet av semesteret. Blant øvingene 1-4 må tre være godkjent, det samme gjelder for øvingene 5-8 og 9-12. Dvs. at i alt ni øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen. Hvert arbeidskrav stiller krav til at 80 % av spørsmålene er korrekt. De studenter som har gått opp til eksamen i emnet tidligere får fritak for obligatorisk arbeidskrav ved senere forsøk på eksamen, med mindre det gjøres vesentlige endringer i emneinnhold. Øvingene kan bli gitt både på individuell basis og som gruppeøvinger. Dette opplyses ved semesterstart.

 

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

 

Utsatt eksamen i faget kan bli gitt som muntlig eksamen.

 

Emnet i Trondheim BØA1100, er kun tilgjengelig for studenter ved campus Trondheim med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Berg, Terje: Grunnleggende økonomistyring, 2. utgave, Cappelen Damm Akademisk (2018).

 

Kristoffersen, Trond: Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, 6. utgave, Fagbokforlaget (2019), kap. 1 - 15.

 

Forelesningsnotater, øvinger, ev. annet materiell som publiseres, og det som foregår i undervisningen er også å anse som kursmateriell.

 

I regnskapsdelen kan følgende bøker supplere Årsregnskapet: Grunnleggende regnskap 1 av Hoff og Pedersen, eller Bokføring og regnskapsforståelse av Berg og Sending.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA1100 7.5 01.08.2017
SMF1194 7.5 01.09.2019
SMF1194F 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU