AE101108 - Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Faglige elementer som dekkes:

- Bedriften og dens plass i det økonomiske system
- Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
- Enkle investeringsanalyser
- Kostnads- og inntektsteori
- Tilpasninger under ulike markedsformer
- Ulike kalkyleformer
- Kostnads-, resultat- og volumanalyse
- Optimalisering under restriksjoner
- Bokføringslovens og bokføringsforskriftens regler
- Regnskapets oppbygning og standard kontoramme og kontoplan
- Bokføring av de mest vanlige forretningstransaksjoner inkl. mva, lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
- Grunnleggende innføring i regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk. Etikk.
- Avskrivninger, øvrige periodiseringer og avsetninger
- Generelle vurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler
- Presentasjon av resultat og balanseoppstilllingen etter regnskapslovens regler

Læringsutbytte

Kunnskap:
- kjenne til bedriftens plass i det økonomiske system
- kjenne til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
- kjenne til grunnleggende kostnads- og inntektsteori
- forstå optimal tilpasning i utvalgte markedsformer
- kjenne grunnleggende metoder for kalkulasjon, resultat- og volumanalyser, produktvalg og enkle investeringsanalyser
- kjenne til viktige regnskapsbegreper og sentrale regnskapsbestemmelser
- kjenne til strukturen i kontoplanen i Norsk Standard Kontoplan 4102

Ferdigheter:
- kunne anvende grunnleggende kostnads- og inntektsteori
- forstå hvordan bedriften bør tilpasse seg under utvalgte markedsformer
- kunne utarbeide og anvende grunnleggende produktkalkyler
- kunne utarbeide resultat- og volumanalyse, herunder nullpunktsanalyse
- kunne foreta optimalisering under restriksjoner (kunne foreta enkle produktsvalgsanalyser)
- kunne utføre enkle investeringsanalyser
- kunne formålet med finansregnskapet
- kunne bokføre de mest vanlige forretningstransaksjoner på relevante kontoer og foreta periodiseringer
- kunne avslutte enkle årsregnskaper

Kompetanse:
- kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder
- kunne vurdere hendelser i næringslivet i lys av fagstoffet
- kunne se hvordan fagstoffet kan brukes i utvikling av organisasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Plenumsforelesninger og øvinger med veiledning. Det nettbaserte undervisningsverktøyet vil bli brukt for bl.a. å lette tilgangen til fagstoff og informasjonsutveksling.

Obligatoriske arbeidskrav:

Inntil 2 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne avlegge eksamen (antall innleveringer oppgis ved kursstart). Ikt-verktøy skal benyttes i løsningen. Studenter som har gått opp til eksamen i emnet tidligere får fritak for obligatorisk arbeidskrav ved nytt forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Kalkulator (ikke-programmerbar og uten kommunikasjonsmuligheter)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Obligatorisk:
Hoff, Kjell Gunnar & Helbæk, Morten: Økonomistyring 1: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, 7. utgave, Universitetsforlaget (2016), ISBN: 9788215025582
Hoff, Kjell Gunnar & Pedersen, Asbjørn O.: Grunnleggende regnskap 1, 3. utgave, Universitetsforlaget (2016), ISBN: 9788215027937
Anbefalt litteratur:
Morten Helbæk, Kjell Gunnar Hoff: Arbeidsbok til Økonomistyring 1, 7. utgave, Universitetsforlaget (2016), ISBN: 9788215025599

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA1100 7.5 01.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 18.12.2017 09:00 G239-225-FY , G325 , G326 , G328A , G328B , A334 , A335 , B228 , B229 , B332 , Datalab C225
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.