course-details-portlet

AAR6851 - Urban Trigger EVU

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Byutvikling basert på urbane triggere tar utgangspunkt i eksisterende ressurser og verdikjeder og utviklingen av disse. For at en byutvikling skal være bærekraftig over tid, må den bygge på samspillet mellom de tre formene for bærekraft fra FNs definisjon: finansiell, naturlig og sosial bærekraft. I dette kurset understreker vi ikke bare betydningen av at alle tre former er til stede, men at en bærekraftig by er avhengig og grunngitt av samspillet mellom dem.

Kurset handler også om hva rollen(e) som formgiver og utvikler innebærer, hva er det som trigger et prosjekt og hvilke krefter er det som driver utviklingen av byen.

Kurset henvender seg til alle yrkesgrupper som er involvert i å finne og utløse utvikling av eksisterende byer og nye nabolag. Emnet er tverrfaglig. Arkitektur, økonomi, ressursbruk, digital teknologi, visualisering, organisasjon, bydrift, endring og ledelse settes i sammenheng for å støtte samspillet mellom bærekraftens tre pillarer i fremtidens byutvikling.

Studentene skal i dette emnet forholde seg til et internasjonalt fagområde, dette gjelder både pensum og praktiske eksempler og forbilder i faget. Emnet skal også bidra til å trene studentene i en akademisk arbeidsform, med lesing av teori, empiriske undersøkelser, refleksjon/diskusjon og skriftlig rapportering.

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten:

 • Har god kunnskap om og erfaring med byutvikling og planlegging
 • Har kunnskap om urban dynamikk;
 • hva er en trigger og hva er en driver for å endre/utvikle byen.
 • Er kjent med og har interesse for aktuell, internasjonal debatt om bærekraftig byutvikling og -forvaltning.
 • Har grunnleggende kunnskap om byhistorie og -teori
 • Har interesse for sirkulær økonomi og bærekraft.
 • Har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til urbane endringsprosesser i lys av klima, sosiale forhold, politikk, demografi og demokrati

Ferdigheter - kandidaten:

 • Er oppdatert på digitale plattformer
 • Har grunnleggende ferdigheter innenfor digital formidling og visualisering
 • Har evne til å formulere seg både skriftlig og muntlig
 • Er åpen for nye og andre innfallsvinkler til kjente problemstillinger
 • Har evne til å bevege aktivt mellom pragmatikk og abstraksjon.
 • Har kunnskap og ferdighet i å formulere forslag til nye prosjekter basert på hva man finner og kommer frem til.

Generell kompetanse- kandidaten:

 • Kan se muligheter der andre ser begrensninger, og har evnen til å avdekke disse, til tross for etablerte normer og silovegger.
 • Kan forstå forskjellen på, og raskt bevege seg mellom, fokus og tunnelsyn.
 • besitter kompetansen for å kartlegge, forstå og visualisere en kompleks urban situasjon.
 • har evne til å forme, begrunne og kommunisere et prosjektforslag.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med én (1) obligatoriske samling på en til tre (1-3) dager i Oslo, hvorav én seminardag på Gamle Munch (18.oktober) i samarbeid med Oslo Internasjonale Arkitekturtriennale og opptil to dager med forelesninger, befaringer, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på erfaringsoverføring mellom deltakerne.

I tillegg vil det kjøres en serie på 12 ukentlige digitale forelesninger. Disse blir tatt opp og gjort tilgjengelig for kursdeltager som går glipp av direktestrømmingen.

Det kan ville bli tilbudt en ekskursjon i forbindelse med undervisningen i emnet. Ekskursjonen er i så tilfelle frivillig og gjennomføres til Nederland eller et annet tilsvarende europeisk land. Dette vil det bli opplyst om ved studiestart. Studenter som deltar på frivillig ekskursjon, må regne med å måtte betale en egenandel på inntil NOK 4000. Studenter som velger å ikke delta på frivillig ekskursjon, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektutkast

Mer om vurdering

Karakter i emnet gis på grunnlag av innlevert prosjektoppgave som teller 100%. Samarbeid i par eller grupper vil være mulig.

Det skal også leveres 1 (en) obligatoriske øving som må være godkjent. Den obligatoriske øvingen er et forarbeid og utkast til selve prosjektoppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for arkitektur og design (EMNE/AD)
Planlegging - videreutdanning (EVUADPLAN)

Forkunnskapskrav

Du må ha enten:

For ordinært opptak

Ett av følgende utdanningsløp må være fullført og bestått

• bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng)

• cand.mag.-grad

• annen grad av minimum 3 års omfang

I tillegg kreves minimum 2 års relevant arbeidserfaring

eller

For opptak på realkompetanse:

Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet med faglig konsentrasjon og et visst antall emner på fordypningsnivå samt lang og særlig relevant arbeids-/yrkeserfaring ut over det som kreves for alle søkere (individuell vurdering)

Med relevant arbeidserfaring menes områder og yrker tilknyttet arkitekturprosjektering, planlegging, by- og eiendomsutvikling og -forvaltning, økonomi, byggenæring, plan- og lovverk osv., fra offentlig eller privat virksomhet.

Kursmateriell

Videoforelesninger, forelesningsnotat, kompendium, diverse lærebøker og artikkelsamlinger. Litteraturliste legges ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Byforming og planlegging
 • Arkitektur og økonomi
 • Arkitekturteori og -metode
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU