course-details-portlet

AAR6042 - Transformasjon og ny bruk av bygningsarven

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Mer og mer av vår bygningsmasse skal håndteres som verneverdig. Samtidig endres forvaltningen av bygningsarven der forvaltningsansvar i økende grad overføres til private aktører. Byplan-, byggesak- og bygningsvernprosesser blir gjenstand for forhandlinger mellom offentlige og private aktører. Dette krever økt formell og reell kompetanse innen bygningsvernfaget hos mange aktører. Kurset tar utgangspunkt i disse endringsprosessene og setter søkelys på og drøfter verneteoretiske, tekniske og bruksmessige utfordringer. Kurset gjennomgår vernehistorie og verneteorier, introduserer metoder og verktøy til bruk i arbeidet med transformasjons- og verneoppgaver med tanke på å finne gode løsninger der ny bruk tar hensyn til historiske verdier.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs KUNNSKAP - skal deltakerne ha utviklet sin kunnskap om vernehistorie og verneteori, og om praktiske metoder og verktøy til bruk i arbeidet med transformasjons- og bygningsvernoppgaver. FERDIGHETER - være bedre i stand til å finne gode løsninger i transformasjons- og verneoppgaver der ny bruk tar hensyn til historiske verdier. GENERELL KOMPETANSE - ha oppnådd en økt forståelse for bevaring og bruk av eldre bygninger og kulturmiljøer.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset har en samling som går over tre fulle dager 26. til 28. mars i Trondheim med forelesinger, diskusjoner og gruppearbeid. Samlingen er bare en del av kurset og forutsetter hjemmearbeid både før og etter. Etter samlingen skal deltakerne skrive et essay med bakgrunn i kursets tema, pensum og problemstillinger som diskuteres i kurset. Det blir gitt veiledning på nett.

Mer om vurdering

På grunnlag av pensum, forelesinger og diskusjoner på samlingen, skal deltakerne skrive et essay på et oppgitt tema. Essayet skal vurderes med hensyn til bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur, etter- og videreutdanning (ARAEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere som ikke tidligere har tatt eksamen ved NTNU, må laste opp dokumentasjon innen søknadsfristens utløp. Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse for dette kurset.

Kursmateriell

I god tid før samlingen får deltakerne tilsendt en pensumliste til støtte for å skrive et essay på et oppgitt tema.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU