course-details-portlet

AAR6042 - Stedsreparasjon og fasaderestaurering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

EU har satt seg et mål om at 95% av all eksisterende bebyggelse på kontinentet fortsatt skal være der i 2050. Rivning til fordel for nybygging er i ferd med å bli gårdagens løsning. Dette vises også i det norske landskapet. Bygård etter bygård i Trondheim gjennomgår nå omfattende rehabilitering, hvor gjenskaping av eldre fasadeuttrykk har blitt en populær løsning. Men hvordan vurderer en arkitekt kvalitetene i en eksisterende bygning, før man fjerner det bestående og forsøker å gjenskape noe tapt? Hvordan bruker man spor i bygningen, stilhistorien, lokale tradisjoner og faktisk dokumentasjon av den aktuelle bygningen som kildegrunnlag for en slik oppgave? Og ikke minst, hvordan gjenskaper man et eldre fasadeuttrykk på en bygningskropp som er kledd inn for å oppnå høyere energieffektivitet? Dette kurset retter seg både mot privatpraktiserende arkitekter og ansatte i forvaltningen med relevant bakgrunn, som arbeider med eksisterende bygninger - fra 1800-tallets bygårder og våningshus i tre, via modernismens forenklede bygninger i tegl og betong, og til vår nære fortids bolig- og næringsbygg.

Læringsutbytte

KUNNSKAP - Etter fullført kurs skal deltakerne ha økt sin kunnskap om anvendt stilhistorie, og om praktiske metoder og verktøy for å samle og tolke spor, hente inn kilder og veie kvaliteter i det ytre av en bygning.

FERDIGHETER - Deltakerne skal være bedre i stand til å legge planer for hvordan man gjenskaper troverdige stilhistoriske uttrykk basert på gjenbruk og supplert med nye materialer inkludert, løsninger for tekniske oppgraderinger som påvirker fasaden.

GENERELL KOMPETANSE - Deltakerne skal ha oppnådd en økt forståelse for å forbedre de sidene ved eldre bygninger og kulturmiljøer som påvirker det offentlige rom, og kunne avveie hensyn i komplekse problemstillinger dette berører.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset har en samling som går over tre fulle dager i Trondheim med forelesinger, diskusjoner og gruppearbeid. Samlingen er bare en del av kurset og forutsetter hjemmearbeid både før og etter. Etter samlingen skal deltakerne lage en detaljprosjekteringsoppgave med en eller flere selvvalgte bygninger, med bakgrunn i kursets tema, pensum og problemstillinger som diskuteres i kurset. Det blir gitt veiledning på nett.

Mer om vurdering

Grunnlag for karakter er basert på vurdering av en mappe bestående av en detaljprosjekteringsoppgave og muntlig presentasjon. Det vil bli kunngjort i semesterstart om art og omfang av de ulike arbeidene. Det vil bli holdt en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for sensorene. Evaluering av den muntlige presentasjonen er knyttet til evaluering av prosjektarbeidet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Planlegging - videreutdanning (EVUADPLAN)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere som ikke tidligere har tatt eksamen ved NTNU, må laste opp dokumentasjon innen søknadsfristens utløp. Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse for dette kurset.

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU