course-details-portlet

AAR6006 - Prosjekteringsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset gir en introduksjon til fagområdet prosjekteringsledelse. Ledelseskonsepter i BAE-næringen blir gjennomgått og diskutert. Evne til å etablere og lede flerfaglige team er en nøkkelkompetanse for prosjekteringsleder og fokus på koordinering, samordning og integrasjon for å få til riktig resultat, er avgjørende. Byggeprosjekters utfordringer, oppgaver, roller og ansvar vil bli belyst. Gjennomføringsstrategier for organisering av prosjekt, anskaffelsesprosesser og kontrahering vil også gjennomgås. Deltakerne vil bli utfordret til å dele sine erfaringer for å få til en aktiv læringssløyfe mellom sin bedrift og ny teoretisk kunnskap om rollen.

Muliggjørende teknologier vil være et viktig tema i kurset, og vil bli berørt i flere sammenhenger. Erfaringer med bruk av BIM i nyere prosjekter vil bli presentert. BIM-relevante temaer som samspill og koordinering, effektivitet og kvalitet vil bli drøftet av relevante aktører både fra bestillersiden og fra utførersiden.

Kurset vil gi en innføring i de administrative prosessene for styring av kvalitet, tid, kostnader og ressurser i byggeprosjekter.

Læringsutbytte

KUNNSKAP - kandidaten;
* har inngående kunnskap om prosjekteringsprosessen, dens plass i byggeprosessen, og spesielle utfordringer knyttet til prosjekteringsledelse.
* har grunnleggende kunnskap om ulike ledelseskonsepter for byggeprosjekter
* har omfattende kunnskaper om aktuelle muliggjørende teknologier i prosjekteringen og hvordan dette kan understøtte informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon.
* har inngående kunnskap om system for kvalitetssikring i prosjekter og verktøy for håndtering av kostnad, tid og ressurser.

FERDIGHETER - kandidaten;
* kan anvende kunnskapen i praktisk gjennomføring av prosjekteringsprosesser, enten i rollen som prosjekteringsleder, som rådgivende eller som byggherre/bestiller
* kan identifisere viktige interessenter og rammefaktorer for et prosjekt og vurdere relevante tiltak i forhold til disse kan analysere og reflektere kritisk over informasjon og nytte denne på en relevant og nyttig måte.
* kan samarbeide konstruktivt om flerfaglige oppgaver innenfor planlegging og gjennomføring av prosjekteringen

GENERELL KOMPETANSE - kandidaten;
* forstår moderne byggeprosjekters kompleksitet og behovet for tverrfaglighet og håndtering av grensesnitt knyttet til dette.
* forstår viktigheten av faglig ledelse av prosjekteringen, rammefaktorenes betydning for gjennomføringen
* forstår prosjekteringens betydning i forhold til byggverkets egnethet til sitt formål

Læringsformer og aktiviteter

Kurset legges opp med tre samlinger på 3 + 3 + 1 dager, hvor siste samling blir gjennomgang og tilbakemelding på prosjektoppgave.

Prosjekteringsledelse vil bli belyst gjennom teori, praktiske eksempler og oppgaver. Det legges opp til aktiv deltakelse gjennom spørsmål, diskusjon, refleksjon og øvingsoppgaver. Ledende personer både fra praksis- og forskning/undervisningsmiljøer vil være forelesere.

Mer om vurdering

Alle kandidater gjør en prosjektoppgave som vil være grunnlag for karaktersetting i faget. Oppgaven tar utgangspunkt i prosjekter kursdeltakerne kjenner godt og omhandler sentrale problemstillinger som er relevante kurstemaer. Prosjektoppgaven begrenses til 30 A4 sider inkludert figurer/illustrasjoner. Eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur, etter- og videreutdanning (ARAEVU)
Oppdragsbasert videreutdanning AD-fakultetet - høyere grads nivå (ARDEVU)

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter eksamen som sivilarkitekt, sivilingeniør eller eventuelt ingeniør.
I tillegg kreves 3 års relevant praksis. Annen bakgrunn og praksis kan etter vurdering godkjennes.

Kursmateriell

Hansen, Geir K; Samspillet i byggeprosessen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2116-5
Rolstadås, Olsson, Johansen, Langlo; Praktisk prosjektledelse. ISBN 978-82-450-1690-1
John Eynon; The Design Managers Handbook. ISBN 978-04706-7402-4
Knut Samset; Prosjekt I tidligfase. ISBN 978-82-519-2346-0
Aarseth, Rolstadås, Klev; Lederskap I prosjekter. ISBN 978-82-450-1812-7

I tillegg kommer forelesningstoff, artikler og rapporter som legges ut på Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 10.02.2021

Innlevering 21.02.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU