course-details-portlet

AAR4895 - Visuell kommunikasjon 3

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

I dette kurset vil du ha muligheten til å utvikle og lage et hefte eller annen type visuell informasjon eller estetisk kommunikasjon. Tema er selvbestemt, men er som regel delt inn i tre typer. Den første handler om å lage en portefølje eller lignende kommunikasjon som bevis på ferdigheter, type; prosjektportefølje. Den andre er en mer åpen dokumentarutforskning av plass, sted og atmosfære basert på reiser eller en undersøkelse av sted, type; travelogue, guidebok, feltnotater, visuell og tekstlig poesi. Til slutt er det konseptualisering av prosjektet i seg selv som utfordrer, utvider og eksperimenterer med grensene som ei bok, informasjonsskjema eller objekt, type; kunstnerisk bok, utvidet konseptuelt prosjekt, bok som gjenstand.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Forståelse av anvendelsen av gestaltprinsipper for 2D visuell organisering, prinsipper for grafisk layout, forståelse av grunnleggende god typografi og tekstinnstillingsregler. Grunnleggende semiotikk av visuell kommunikasjon og sammensetning. Strategi for å utvikle og forstå brukerorientert kommunikasjonsdesign. Metoder for visuell retorikk, kommunikasjonsmedier, formatvalg og produksjon. FERDIGHETER: Evnet til å organisere, redigere og kontekstualisere visuelt og skriftlig materiale til en hierarkisk konsistent og meningsfull kommunikasjon som tjener behovene til informasjonslevering for både bruker og produsent. Den effektive og lesbare overføringen av mening i rekkevidde av retoriske posisjoner fra estetisk til teknisk. GENERELL KOMPETANSE: Evnet til å utvikle en sammenhengende visuell informasjonsstrategi fra oppfattelse til produksjon i et bredt spekter av medier og formater som generelt gjeldende for fremtidige faglige og personlige informasjonskommunikasjonsoppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og opplæring. Innhold; Gestaltteori om 2D-design, Prinsipper for visuell organisasjon i sammensetning, Visuell retorikk, grunnleggende visuell kommunikasjonsteori og visuell semantikk, prinsipper for brukerorientert informasjonsdesign. Introduksjon til typografi og typegodkjenning. Diskusjon av bildekommunikasjon og estetikk. Introduksjon til formater og former for publikasjoner. Råd i redigeringsmateriale og estetisk organisasjon. Råd i praktiske deler av produksjonen.

Mer om vurdering

Eksamen; Designprosjekt i pdf-format innledet med en intensjonserklæring.

Den endelige evalueringen er basert på innlevering av et selvdefinert designprosjekt for visuell kommunikasjon innledet med en intensjonserklæring som skisserer kommunikasjonsintensjonene og designverdiene til det innleverte arbeidet.

Materiale for levering

endelig designprosjekt i pdf-format (utskriftsklart). Kombinert med en intensjonserklæring og refleksjon som spesifisert i emnebeskrivelsen. Uttalelsen skal være åpningssiden til sluttprosjektet.

Last opp kun 1 pdf-fil til Inspera innen den angitte datoen

Intensjonserklæring

Skriftlig uttalelse om intensjonene bak arbeidet som presenteres og til hvilket publikum det er rettet mot, bør dekke følgende temaer og kan inneholde illustrasjoner og diagrammer av rutenett, layoututvikling og annet relevant materiale. Minst én side og ikke mer enn fire sider.

Definisjon av typologi med forklaring og begrunnelse for hensikt (for eksempel, men ikke begrenset til)

· Portefølje for å kommunisere til mulig arbeidsgiver

· Arkitektfag/tematisk studium

· Personlig refleksjon/artefakt

· Kunstnerisk/kreativt uttrykk

· Reiseskildring

· Annen typologi (selvdefinert)

Begrunnelse for

· Format/størrelse

· Valg av typografi

· Oppsettskjema (layout grid)

· Innholds beslutninger

· Visuelle retoriske kvaliteter (den visuelle tonen i stemmen)

Denne uttalelsen kan være på norsk eller engelsk.

Håndlagde prosjekter (hvis relevant)

Hvis du har jobbet med et håndlaget prosjekt, må du fotografere eller skanne hvert oppslag og deretter importere til InDesign for å lage en pdf. Lever inn håndlagde/trykte prosjekter så snart som mulig, men senest 7 dager etter obligatorisk digital levering.

Digitale prosjekter (hvis relevant)

For nettsteder eller annet eksternt tilgjengelig designmateriale, tydeliggjør lenken til eksternt materiale i uttalelsen og inkludere en oversikt over menysystemet og sideflyten med skjermbilder, dette skal være betydelig nok til å representere arbeidet.

Vurdering er basert på levert materiale

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende i design og kunst

Kursmateriell

Omfattende materialer tilgjengelig på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR4970 7.5 HØST 2022
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU