course-details-portlet

AAR4827 - Eiendomsforvaltning - Facility Mangement

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider
Arbeider
Hjemmeeksamen 60/100 4 timer
Arbeider 40/100

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til fagfeltet FM med gjennomgang av sentrale begrep, roller og verktøy innen fagfeltene eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling. Emnet inneholder FM-teori og ledelse, servicekvalitetsstyring, kapitalforvaltning, ytelsesmåling, FM-tjenester, Livssyklusperspektiv på informasjonsstyring og kostnader.
Videre omhandler emnet tilrettelegging og utvikling av service og tjenestetilbud for leietakere og brukere. Fokus på forholdet mellom kjernevirksomhet og støtteaktiviteter, og opprettholdelse av kvalitet og gode arbeidslokaliteter.

Læringsutbytte

KUNNSKAP - kandidaten;
- har spesialisert kunnskap om prinsipper og prosedyrer for organisering av fasilitetsstyring på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå for en virksomhet
- har inngående kunnskap om hvordan FM støtter kjernevirksomhet i en organisasjon.
- har inngående kunnskap om europeiske og ISO FM-standarder og bruken av disse i Service Level Agreements
- har god kunnskap om “hard” og “soft” tjenester som er under FM-ansvar slik som vedlikehold og rengjøring av bygninger
- har god kunnskap om serviceprocesser og servicekonsept i eiendomsforvaltning slik som «verdi» og «total facilities management»
- har inngående kunnskap om beslutningstaking for «inhouse», «outsource» eller «outtask» av FM-tjenester
- har inngående kunnskap om rollen til FM tjenesteleverandører og utvikling av service avtaler(SLA).
- har grunnleggende kunnskap om FM i et livsløpsperspektiv når det gjelder kostnad og informasjonsstyring.

FERDIGHETER - kandidaten;
- kan bruke relevant teori og empirisk i planlegging og beslutningstaking av FM-tjenester i en organisasjon og komme med anbefalinger om forbedringer basert på dette
- kan analysere forholdet mellom en virksomhets formål, kjerneaktiviteter og nødvendige støttefunksjoner og utvikle tjenester og utforme serviceavtaler i tråd med dette
- kan arbeide selvstendig med å utvikle fasiliteter og tjenester for kunder, brukere og leietakere.
- kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset prosjektarbeid/casestudie under veiledning og i tråd med god praksis
- kan formidle resultater fra selvstendig prosjektarbeid både skriftlig og muntlig på en strukturert og klar måte både til eksperter og til allmenheten

GENERELL FORSTÅELSE - kandidaten;
- har en inngående forståelse på betydningen av fasilitetsstyring og bruk av dette i virksomheter
- har en inngående forståelse av nøkkelbegreper innen fagområdet fasilitetsstyring og kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på forskjellige områder, for eksempel å bruke best verdi til outsourcing i forhold til bredere organisasjon
- kan diskutere ulike oppfatninger med utøvere og eksperter i FM og komme med faglige råd basert på nyere forskning og/eller industri utvikling
- kan vise samarbeidsevne, ansvarlighet, og selvstendig evne til refleksjon og kritisk tenkning utviklet gjennom lag og individuelle aktiviteter.
- kan bruke relevante fagtermer og –faguttrykk knyttet til fasilitetsstyring på en profesjonell og vitenskapelig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger basert på teori på eiendomsforvaltning og service og forelesninger som er praksisbasert. Øvinger gjennom gruppearbeid/klassediskusjoner og selvstendig arbeid med veiledning. Klassebaserte aktiviteter vil fokusere på 3 oppgaver knyttet til hvordan FM fungerer i praktisk anvendelse av kontormiljøer. Gruppearbeid med 2-3 studenter som arbeider sammen for å oppnå målene i de 3 oppdrag, sammen med presentasjoner av arbeidet i klassen. Veiledning fra kursleder vil også bli gitt.

Mer om vurdering

Evaluering skjer på grunnlag av 3 små oppgaver og en eksamen.

De tre oppgavene utføres som gruppearbeid med en felles karakter for alle. Mer vekt tillegges de to siste oppgavene. I tillegg er det en muntlig presentasjon av oppgavene og dette teller i vurderingen.

Undersøkelsen kommer på slutten av kurset og tester studentkunnskaper på FM teori.

Eksamen kan bli gjort i norsk eller engelsk språk.


Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode av kurset.

Begge deler må bestås for at emnet skal være bestått. Studenter som stryker i en av vurderingsdelene behøver kun å ta opp den delen som ikke er bestått. Ved frivillig gjentak av eksamen er det opp til studenten om hun/han ønsker å ta opp begge deler eller kun skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Engelsk.
Tilsvarende opptakskrav til master eiendomsutvikling og forvaltning.

Kursmateriell

Kursmateriellet kommer fra FM teori og vi har en fullstendig pensumliste som deles ut ved kursstart Aktuell litteratur; Atkins and Brooks (2015) Total Facilities Management, og Haugen (2008) Temahefte 1: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger.
Dessuten har vi kursmateriell fra forskning i FM og praksisbaserte selskaper gjennom forelesninger og akademiske artikler.

Det vil bli utarbeidet en fullstendig pensumliste som deles ut ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU