course-details-portlet

AAR4827 - Eiendomsforvaltning - Facility Mangement

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til fagfeltet FM med gjennomgang av sentrale begrep, roller og verktøy innen fagfeltene eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling. Emnet inneholder FM-teori og ledelse, servicekvalitetsstyring, kapitalforvaltning, ytelsesmåling, FM-tjenester, Livssyklusperspektiv på informasjonsstyring og kostnader. Videre omhandler emnet tilrettelegging og utvikling av service og tjenestetilbud for leietakere og brukere. Fokus på forholdet mellom kjernevirksomhet og støtteaktiviteter, og opprettholdelse av kvalitet og gode arbeidslokaliteter.

Læringsutbytte

KUNNSKAP - kandidaten; - har spesialisert kunnskap om prinsipper og prosedyrer for organisering av fasilitetsstyring på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå for en virksomhet - har inngående kunnskap om hvordan FM støtter kjernevirksomhet i en organisasjon. - har inngående kunnskap om ISO FM-standarder og bruken av disse i Service Level Agreements - har bred kunnskap om “hard” og “soft” tjenester som er under FM-ansvar slik som vedlikehold og rengjøring av bygninger - har god kunnskap om serviceprocesser og servicekonsept i eiendomsforvaltning slik som «verdi» og «total facilities management» - har inngående kunnskap om beslutningstaking for «inhouse», «outsource» eller «outtask» av FM-tjenester - har inngående kunnskap om arbeidsplassledelse - har inngående kunnskap om FM i et livsløpsperspektiv når det gjelder kostnad og informasjonsstyring. FERDIGHETER - kandidaten; - kan bruke relevant teori og empirisk i planlegging og beslutningstaking av FM-tjenester i en organisasjon og komme med anbefalinger om forbedringer basert på dette - kan analysere forholdet mellom en virksomhets formål, kjerneaktiviteter og nødvendige støttefunksjoner og utvikle tjenester og utforme serviceavtaler i tråd med dette - kan arbeide selvstendig med å utvikle fasiliteter og tjenester for kunder, brukere og leietakere. - kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset prosjektarbeid/casestudie under veiledning og i tråd med god praksis - kan formidle resultater fra selvstendig prosjektarbeid både skriftlig og muntlig på en strukturert og klar måte både til eksperter og til allmenheten GENERELL KOMPETANSE- kandidaten; - har en inngående forståelse på betydningen av fasilitetsstyring og bruk av dette i virksomheter - har en inngående forståelse av nøkkelbegreper innen fagområdet fasilitetsstyring og kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på forskjellige områder, for eksempel å bruke best verdi til outsourcing i forhold til bredere organisasjon - kan diskutere ulike oppfatninger med utøvere og eksperter i FM og komme med faglige råd basert på nyere forskning og/eller industri utvikling - kan vise samarbeidsevne, ansvarlighet, og selvstendig evne til refleksjon og kritisk tenkning utviklet gjennom lag og individuelle aktiviteter. - kan bruke relevante fagtermer og –faguttrykk knyttet til fasilitetsstyring på en profesjonell og vitenskapelig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger basert på teori og praksis på eiendomsforvaltning og service. Øvinger gjennom individuelt/gruppearbeid/klassediskusjoner og selvstendig arbeid med veiledning. Klassediskusjoner av gruppearbeid på 2 oppgaver om FM i praksis, og presentasjoner. Veiledning fra kursleder vil også bli gitt. De 2 oppgavene gjenspeiler totalt 100%.

Mer om vurdering

Evaluering skjer på grunnlag av 2 oppgaver. En oppgave er individuelt og de andre oppgaven utføres som gruppearbeid med en felles karakter for alle. I tillegg er det en muntlig presentasjon av oppgavene. Begge deler må bestås for at emnet skal være bestått. Studenter som stryker i en av vurderingsdelene behøver kun å ta opp den delen som ikke er bestått. Ønsker studenten å forbedre karakteren kan studenten ta den individuelle oppgaven. Det er 4 obligatoriske timer som studenten må delta på for at oppgavene deres skal gå videre til evaluering - datoene for plikt timer står i timeplanen. Levering av oppgaver kan være på engelsk eller norsk, men presentasjoner må være på engelsk.

Forkunnskapskrav

Engelsk. Tilsvarende opptakskrav til master eiendomsutvikling og forvaltning.

Kursmateriell

Kursmateriellet kommer fra FM teori og vi har en fullstendig pensumliste som deles ut ved kursstart Aktuell litteratur; Atkins and Brooks (2021) Total Facilities Management, og Haugen et al. (2020) Eiendomsforvaltning: Facility Management. Dessuten har vi kursmateriell fra forskning i FM og praksisbaserte selskaper gjennom forelesninger og akademiske artikler. Det vil bli utarbeidet en fullstendig pensumliste som deles ut ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100

Innlevering
25.10.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100

Innlevering
07.12.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU