course-details-portlet

AAR4334 - Bygning og miljø

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Målet til kurset er å gi grunnleggende kunnskap om terminologi, prinsipper og enkel bruk av modeller i bygningsfysikk og bygningsøkologi. Denne kompetansen skal videreutvikles på kurset "Bygg og miljø 2", som fokuserer på applikasjoner. Kurset arrangeres i tre deler.I del 1 blir studentene introdusert til grunnleggende konsepter for miljømessig bærekraft i forhold med det byggede miljøet. Det inkluderer en introduksjon til konseptene og verktøyene for vurdering av ressursbruk og miljøpåvirkning av byggematerialer og systemer, og kunnskap om byggematerialer og byggesystemer. (2,5 ECTS)Del 2 fokuserer på bygningen som termisk system. Den presenteres det grunnleggende fysiske lover i termodynamikk, varme og massetransport, sammen med applikasjonen av disse lovene på bygningskomponenter, og på varmebalansen til bygninger. Denne kunnskapen er nødvending for å prosjektere og kunne velge gode konstruksjoner og løsninger som gir energieffektive bygninger. (3,0 ECTS)For del 3 gis det grunnleggende kunnskap om lys (elektromagnetisme) og akustikk. I denne delen, presenteres det grunnleggende fysiske lover som brukes i belysning og akustikk, samt fysiologiske aspekter av lys og lyd. (2,0 ECTS)

Læringsutbytte

KUNNSKAP:Studenten skal lære grunnleggende konsepter i miljømessig bærekraft og fysiske lover som beskriver bygningen som termisk system, belysning og akustikk i bygninger.FERDIGHETER:Studenten skal forstå sammenhengen mellom de fysiske størrelsene og prosessene som beskriver og har innvirkning på bygingens innemiljø.Studenten skal kunne beskrive og tolke observerte fysiske fenomener (eks. varmetap og kondensproblemer) ut fra fysiske lover og fysiske modeller.Studenten skal kunne forutsi ytelsen til en konstruksjon (eks. hvor godt en vegg isolerer) eller et rom ved bruk av fysiske modeller. Studenten skal også kunne utføre enkle beregninger som beskriver fenomener av varme og masseoverføring, psykrometri, belysning og akustikk. GENERELL KOMPETANSE:Studenten skal ha en god, grunnleggende, oversikt over emnet, og ha gode kommunikasjonsevner om faget både med norsk og engelsk terminologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, oppgaver, og semesteroppgave

Mer om vurdering

Hvis skritflig eksamen (som teller 75% av sluttkarakteren) er ikke-bestått men arbeider (som teller 25% av sluttkarakteren) er bestått, må studenten gjenta kun den skiftlige eksamenen.Hvis arbeider er ikke-bestått, må både skriflig eksamen og arbeider gjennomføres på nytt.Klagerett gjelder kun etter at sluttkarakteren er gitt. Utsatt eksamen legges normalt i uke 32-33. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Kursmateriell

Håndbok og kompendium. Regneøvinger med fasit. Oppgaver med veileding.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
  • Bygge- og anleggsteknologi
  • Klima og kuldeteknikk, energi og innemiljø
  • Bygningsmateriallære
  • Arkitektur
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU