course-details-portlet

AAR4250 - Arkitektur som teknologisk praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Gjennom forelesninger vil kurset gi en innføring i konstruksjoner, materialer og installasjoners betydning i arkitekturen. Kursets er spesielt relevant for studenter som ser for seg samarbeid med arkitekter som sitt mulige framtidige virke og for studenter med spesiell interesse for prosjektering og utforming i sitt eget virke som ingeniører. Kursets faglige mål er å utvikle interesse og forståelse for arkitektur som teknologianvendelse og konstruksjoner og annet ingeniørarbeid som kulturuttrykk.

Læringsutbytte

GENERELL KOMPETANSE: Emnets mål er å gi kompetanse i arkitektur og ingeniørverk som kulturuttrykk, og å se sammenhengen mellom de teknologiske muligheter som til enhver tid finnes,og de arkitektoniske valg som er tatt. I tillegg til perspektivet på arkitektur som en teknologisk praksis vil kurset også gi studentene en grunnkompetanse i arkitektur sett som både funksjons- og stiluttrykk.
KUNNSKAP: Studentene skal etter endt kurs kjenne viktige referanseverk i arkitekturhistorien fram til i dag og forstå ingeniørfagenes bidrag til disse. Videre skal studentene kunne redegjøre for viktige sider ved arkitekturens utvikling og de grunnene som ligger bak denne.
FERDIGHETER: Kurset skal gi studentene trening i å «lese» konstruksjoners og annet ingeniørarbeids arkitektoniske rolle i konkrete byggverk og dermed gi grunnlag for å kunne diskutere konstruksjonsutforming, tekniske installasjoner, materialvalg og detaljering med arkitekter og med ingeniørfag utenfor den enkelte students eget fagfelt. Kurset skal også gi et grunnlag for å diskutere og evaluere utforming/designvalg i eget virke som ingeniør.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen inneholder en forelesningsrekke om historisk arkitektur og samtidsarkitektur med vekt på å formidle kunnskap og skape interesse for bygningskulturen som arkitekter og ingeniørers felles arena, med stor vekt på presentasjon av konkrete arkitekturverk.
Undervisningen består dessuten i seminarer og veiledning knyttet til en skriftlig oppgave.
Denne skriftlige oppgaven utvikles gjennom semesteret og leveres ca. 3-4 uker før eksamen.
I tillegg tilbys det en frivillig ekskursjon til Paris over en langhelg. Formålet med denne er å oppleve arkitektur, på stedet verkene er blitt til. Et alternativt opplegg blir tilbudt dem som ikke deltar, som går ut på å oppsøke utvalgte arkitekturverk i Trondheim.


Obligatoriske aktiviteter

  • Semesterprøve

Mer om vurdering

For å bestå emnet skal studenten ha bestått vurderingen av både en større skriftlig øving (semesterprøve)og en avsluttende eksamen. For å få adgang til eksamen skal semesterprøven være bestått.
Klagerett gjelder kun etter at sluttkarakteren er gitt.
Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kurset presenterer referanselitteratur som studentene forutsettes å studere.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Arkitektur- og designhistorie
  • Konstruksjonsteknikk
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU