Header

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig SIAT: Bjørn Aas

Ta kontakt med teamet som arbeider med KG2021 ved SIAT: kg2021@siat.ntnu.no

Prosjekttid: 2018-2021

Kunstgress 2021

Prosjektbeskrivelse

Kunstgress 2021

– et prosjekt om framtidens kunstgressbaner

Bakgrunn
De siste to årene har det kommet en rekke rapporter fra flere europeiske land som beskriver ulike miljøproblemer knyttet til bruk av gummigranulat i kunstgressbaner. Spesielt er problemet knyttet til bruk av SBR, et produkt basert på utrangerte bildekk. Rapportene beskriver granulat som transporteres via vannveier, blandes i sedimenter og samtidig lekker ut tungmetaller til omgivelsene over lang tid.

Kunstgress med innfyll av gummigranulat av type SBR er blitt et stort problem knyttet til bekymring for helseutfordringer, miljøgifter og mikroplast.

 

Målsetting KG2021
KG2021 skal gjennom samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, industrielle aktører og forskningsmiljø bidra med nye og bærekraftige konsept for planlegging, bygging og drift av kunstgressbaner i et treårig prosjekt. Et utdrag fra prosjektmålene finner du nedenfor:

  • Redusere spredning av mikroplast fra kunstgressbaner med 80%
  • Redusere materialstrøm med minst 50%
  • Redusere avrenning av tungmetaller med >90%
  • Oppnå gjenbruksandel på minst 60%

 

Organisering
Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt med sikte på utvikling og prøving av nye konsept for bygging og drift av kunstgressflater. Samarbeidet er organisert med fylket som overordnet part, og med kommune og lag som deltakere. Avhengig av finansiering og innkjøpsbetingelser vil industrielle partnere trekkes inn i forbindelse med bygging og drift av kunstgressflater.

Prosjekteierskapet er todelt. Akershus, Østfold og Trøndelag fylkeskommune for enkelte arbeidspakker og Senter for Idrettsanlegg og Teknologi, NTNU, for øvrige arbeidspakker.

Prosjektpartnere:

Nytt fra prosjektet

Nytt fra prosjektet


Tykkere dempematte vil være mer stabilt over tid

Tykkere dempematte vil være mer stabilt over tid

En rapport fra FIFA beskriver forsøk med ulike kombinasjon er av dempematte og kunstgress. Forsøkene er basert på standard testmetode. Resultatene viser at et system med tykkere dempematte vil være mer stabilt over tid, og mindre sårbart for variasjon i vedlikehold enn system med tynnere dempematter og lengre fiber/mer kunstig ifyll.

Et kunstgress består av tre hovedkomponenter: Dempematte, kunstgressmatten og ifyll. Variasjonsområde i tykkelse og materiale på dempematten, lengde på kunstgresfiberet og type og mengde av ifyll varierer sterkt. I det ene ytterpunktet finner vi 60mm fiber med gummigranulat som ifyll, uten dempematte. I det andre ytterpunktet finner vi 30mm dempematte, gjerne plasstøpt, og 30-35mm fiber uten sand eller kunstig ifyll. Mens det har vært stor oppmerksomhet omkring type og mengde av gummigranulat, mangler det litt på forståelse for systemet som helhet, og hva det betyr for brukeren. I et miljøperspektiv er det lett å argumentere for at en fastsittende dempematte kan være bedre enn et løst ifyll. Kan det også forventes lengre levetid og lavere vedlikeholdskostnader ved en slik løsning? Og hva med brukeropplevelsen?

En rapport fra FIFA beskriver forsøk med ulike kombinasjon er av dempematte og kunstgress. Forsøkene er basert på standard testmetode. Resultatene viser at et system med tykkere dempematte vil være mer stabilt over tid, og mindre sårbart for variasjon i vedlikehold enn system med tynnere dempematter og lengre fiber/mer kunstig ifyll.

Rapportens funn er viktig når markedet av miljøhensyn når går i retning kunstgress med kortere fiberlengde, uten kunstig ifyll og en forventning om lik eller lengre levetid på hele systemet.

Rapporten kan lastes ned her: An Investigation into wheter Shockpads & Elastic Layers Aid the Longevity of Football Turf Surfaces

 

02 okt 2019

Ressurspublisering

Artikkel i Teknisk Ukeblad 07/19

Teknisk Ukeblad har skrevet artikkelen "Granulat-striden", der blant annet Bjørn Aas ble intervjuet. 

Utdrag fra artikkelen:
"Mens EU ønsker et totalforbud mot gummigranulat som innfyll i kunstgressbaner, velger Norge å regulere miljøgiftene med strengere kontroll av driften. – Det er helt asynkront med samfunnsutviklingen, mener overingeniør."
 
"Breddebaner som brukes av barn bør trekkes ut av FIFA-kravene. Det ville halvere forbruket av gummigranulat."
 
Les hele saken her: Granulat-striden (Teknisk Ukeblad, 27.08.19)
 

Ressurspublisering

Den ukjente miljøbomben (TV 2)

TV 2 har i løpet av den siste uken synliggjort problematikken rundt avhending av kunstgressbaner i Norge:

"Når du ser mikroplast, gummigranulat og kunstgress ligge langs vassdrag, så er det alvorlig. Det er kjemiske stoffer som er farlige for organismer i vann. Det er ganske trist at dette får skje"- sier vår kollega Bjørn Aas til TV 2 i en av innslagene som ble vist på nyhetene 25.06.19.

Artikkelserien til TV 2 finner du i flere deler under tittelen "Den ukjente miljøbomben" her:

Skjermdunk fra TV 2

2. juli 2019

Ressurspublisering

Dialogkonferanse om innkjøp

Prosjektet KG2021 går videre, og 15. mai ble det gjennomført en dialogkonferanse om innkjøp av kunstgressflater. Innkjøp er en delaktivitet i "Arbeidspakke 2: Produkt", og målsettingen er å lage en mal for innkjøp og kontrahering av alle aktiviteter knyttet til nybygg eller renovering av en kunstgressflate. Det er særlig stor usikkerhet knyttet til avhending av gamle kunstgressflater. Nasjonal målsetting for plastavfall er dels reduksjon av mengde, dels resirkulering i størst mulig grad.

Konferansen samlet over 100 deltakere fra industri, kommuner og idrettslag. Se lenke: http://innovativeanskaffelser.no/blogg/summary-dialogue-conference-more-environmentally-artificial-turf-15th-of-may-2019/ der også presentasjoner fra konferansen er lagt ut.

23. mai 2019