Organisering

4.2 Ansvar, oppgaver og myndighet innen HMS ved NTNU Senter for fiskeri og havbruk

NTNUs HMS–system ligger til grunn for enhetens HMS-arbeid. NV-fakultetet er vertsfakultet for Senter for fiskeri og havbruk, med eget driftsstyre. Linjeleder har ansvar for innføring av HMS-systemet ved enheten. Linjeleder i samarbeid med driftsleder har ansvar for oppfølging av nødvendige tiltak.  

Enheten har egen samordningsavtale innen HMS med SINTEF Fiskeri og havbruk ved Sealab ,  og følger gjensidig de gjeldende forskrifter og retningslinjer lokalt.

Senteret er underlagt akvakulturlovgivningen. Det er utarbeidet egne HMS-retningslinjer i forhold til drift av ”sjøvannsanlegg og vannrensing”, ”vaktberedskap” og i forhold til ”helse og velferd for akvatiske dyr”  for å oppfylle disse kravene. Ansvarshavende for forsøksdyr NTNU og SINTEF på Sealab har også utarbeidet felles retningslinjer for arbeid i Sealabs dyreavdelinger.

NTNU og SINTEF har forsøksvirksomhet i hverandres forsøksdyravdelinger. Det er opprettet en samordningsavtale mellom partene, og det er avdelingens ”eier” som da skal fungere som linjeleder for aktiviteten.  
 


Oversikt:

.

* Leder driftsstyret:

 

Magnar Hole

* Leder brukerutvalget

 

Elin Kjørsvik

* Driftsleder:

 

Arne Kjøsnes

* Ansvarshavende forsøksdyr:

 

Elin Kjørsvik

* HMS-koordinator:

 

Kjersti Andresen (IBI)

* Vaktberedskapsansvarlig:

 

Driftsleder

* Ansvarlig veterinær:

 

Eirik Biering, Veterinærinstituttet

     

* Bruk av fasiliteter:

 

 Linjeleder

* Fordeling av kontorplasser ansatte:

 

Leder brukerutvalg i samarbeid med driftsleder

* Fordeling av leseplasser studenter:

 

LAKS (linjeforeningen for akvakulturstudenter)

* Bestillinger: 

 

Kjersti Rennan Dahl

* Gassansvarlig:

 

Kjersti Rennan Dahl

* Stoffkartotekkontakt/ Kjemikalieregistrering:

 

Tora Bardal

* Lokal IT-kontakt:   

 

Frode Killingberg

* Nøkler:   

 

Driftsleder

* Adgangskort:

 

Driftsleder (event. Tora Bardal / Frode Killingberg)

* Brukerstøtte IT:

 

Magnar Hole

* Strålevernsansvarlig:

 

Kjersti Rennan Dahl

* Verneombud:

 

Kjersti Rennan Dahl, vara Frode Killingberg

* Studentkontakt:  

 

LAKS

     
* Etasjeansvarlig ved brann- og katastrofesituasjoner:
  1. Etasje: Kjersti Rennan Dahl (vara Frode Killingberg)
  2. Etasje: Tora Bardal (vara Elin Kjørsvik)

Sentrale lenker

Samordningsavtale mellom NTNU og SINTEF innen HMS ved Sealab

Rømningsveier og brannansvarlig

Romkort

Avviksmelding: Melding om avvik gjøres elektronisk via innsida (NTNUs intranett)

Felles retningslinjer mellom NTNU og SINTEF for arbeid i Sealabs dyreavdelinger

NTNUs generelle retningslinjer om HMS i forsøksdyravdelinger (HMSR-10)

Helse og velferd for akvatiske organismer

Sjøvannsanlegg

Vannbehandling

Vaktberedskap

Utforming av Forsøksdyravdelinger" (HMSR-11)

"Helse og velferd for akvatiske organismer", utarbeidet for NTNU Senter for fiskeri og havbruk

"Forsøksdyrutvalget" www.fdu.no

"Forsøksdyrutvalgets tilsyns- og søknadssystem" (FOTS)

Regelverk om forsøk med dyr - www.mattilsynet.no/fdu/regelverk

Branninstruks for Senter for fiskeri og havbruk

Risikovurdering

Retningslinjer for risikovurdering (HMSR-26)

Risikofykt aktivitet (HMSRV-12/18)

Kartlegging av risikofylt aktivitet (HMSRV-26/01)