Fiskehaller og klimarom

Fiskehaller og klimarom

SeaLab er utstyrt med to fiskehaller og ni klimarom av ulik størrelse for forsøk med fisk og dyrking av alger og dyre- og planteplankton. De forskjellige rommene er beskrevet i mer detalj på denne siden og på Bookitlab for reservering av bruk.

 

Fiskehall 115

Fiskehall 115, også kjent som CODTECH, er et automatisert system for startfôring av fisk som består av 16 gjennomstrømningskar på 200L. Fasiliteten er laget for forsøk med yngel fra marin fisk og plankton. Det er tilgang på sjøvann, ferskvann eller en blanding, og det er mulig å kontrollere lysintensitet, temperatur i luft og vann, vannutskifting samt fôringsregime. Fôringen er automatisert med mulighet for utfôring av både levendefôr og formulert fôr, enten separat eller ved co-feeding. Kulturer av mikroalger, rotatorier, artemia og hoppekreps (Acartia tonsa) til fôring kan dyrkes på tilstøtende arealer på SeaLab.

Foto av fire personer som ser på fiskeyngel i et kar
Forsøk med fiskeyngel på fiskehall 115. Foto: Per Henning/NTNU

Fiskehall 114

Fiskehall 114 inneholder tre separerbare enheter som hver består av seks kar på 380L. Det er dermed mulig å ha eksperimenter med tre forskjellige vannkvaliteter samtidig, eller samme vannkvalitet i opp til 18 kar samtidig om det er ønskelig. Alle karene kan forsynes med sjøvann, ferskvann eller en kombinasjon av disse og har systemer for kontroll av lysintensitet, vanngjennomstrømming, temperatur i luft og vann samt fôring. Karene kan benyttes som gjennomstrømming eller tilkobles RAS. I tillegg er det to større kar på 2000L hver som kan brukes til mottak av fisk eller hold før eksperimenter.

Foto av person som står ved siden av en vannfylt tank
Biofilter til RAS anlegget på fiskehall 114. Foto: Per Henning/NTNU

Klimarom 

SeaLab har 9 temperaturkontrollerte klimarom som alle har tilgang på rennende vann av ønsket kvalitet med kontroll på temperatur. Noen av rommene har også tilgang på gasser (O2, CO2, N2). Klimarommene kan blant annet brukes til dyrking av og forsøk med dyre- og planteplankton. En unik kultur av hoppekrepsen Calanus finmarchicus dyrkes i et av klimarommene og er tilgjengelig for brukere. Denne kulturen inngår i tilbudet fra SeaLab i det europeiske eksperimentelle nettverket i marinbiologi EMBRC. De fleste klimarommene er ca. 10m2 store, mens det største klimarommet er på 30m2.

Foto av hoppekreps tatt med mikroskop
Calanus finmarchicus. Foto: Dag Altin/Biotrix

Tilhørende fasiliteter

Innenfor fiskehall 115 ligger det en prøvetakingslab utsyrt med blant annet avtrekkskap, mikroskop og vekt.

 

Algedyrkingslaboratorium

NTNU SeaLab dyrker microalger for forsøk med blåskjell, rotatorier, hoppekreps og marine fiskelarver. Dyrkingsteknikker for alger er også en viktig del av undervisningen i akvakultur. 
Fasiliteter for dyrking av mikroalger og dyreplankton på SeaLab driftes i samarbeid med SINTEF Ocean. Mer informasjon om disse fasilitetene finnes på nettsiden til SINTEF Ocean.