Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Psykologisk poliklinikk - Voksen

– Universitetsklinikk ved Institutt for psykologi, NTNU

Psykologisk poliklinikk er tilknyttet Institutt for psykologi, NTNU, og lokalisert på Dragvoll, Trondheim. Ved instituttet utdannes det psykologer på profesjonsstudiet i psykologi. For å gjennomføre denne utdanningen tar psykologisk poliklinikk hvert år imot pasienter for behandling.

Hvem kan søke? 

Søknad kan komme fra fastlege eller man kan selv sende en skriftlig henvisning hvor man oppgir navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og gir en kort beskrivelse av problemet man søker hjelp med.

Hva kan du søke hjelp for?

Generelt kan det søkes hjelp for problematikk og symptomer som henvises til spesialisthelsetjenestens offentlige poliklinikker, med unntak av alvorlig selvmordsproblematikk og psykoser. Eksempler på problemstillinger som man kan søke behandling for er for eksempel: Angstplager som sosial fobi, panikk, agorafobi, tvangstanker og – handlinger, PTSD og traumer, helseangst, depressive plager, samt andre livskriser. Samtaleforløpet varierer mellom 13–15 samtaler.

Videre saksgang

Klinikkleder vil vurdere om henvisningen kan være passende for behandling ved poliklinikken. Det er inntak av klienter to ganger i året (januar og august). Klienter vil bli tilskrevet eller kontaktet per telefon om de blir tilbudt behandling eller om de vil vurdere om å stå på venteliste til neste inntak hvis man ikke har fått plass. Klienter som ikke besvarer henvendelser om de vil motta plass, vil ikke få et tilbud om behandling, og inntak blir da supplert fra ventelisten.

Infobrosjyre om Psykologisk poliklinikk – Voksen (Pdf)

Henvisningsadresse

Henvisningen sendes i brevform til: Psykologiske Poliklinikker, Institutt for psykologi, NTNU, 7491 Trondheim.

Saksgang/behandlingsforløp:

Studentene arbeider i grupper på 4. Hver pasient får sin egen behandler i terapi-rommet mens en psykologspesialist/veileder, samt 3 medstudenter følger utøvende student via enveisspeil fra naborommet.

Spesielt for behandling ved universitetsklinikken:

Behandlingen utføres av viderekommende studenter, som kontinuerlig veiledes/observeres av psykologspesialister. Studentene som er i sitt 4. studieår, er svært engasjerte og faglig godt oppdaterte. Bruk av enveis-speil i behandlingsrom og videoopptak brukes i behandlingen. Vår erfaring er at pasientene raskt venner seg til dette. Videoopptak slettes etter avsluttet behandling. Behandlingen finner sted på onsdager eller torsdager, og strekker seg over ett semester. Undersøkelser og behandling er gratis.

Klinikkens undersøkelser og behandling er forskningsbasert. Det betyr at man som pasient må fylle ut noen få
spørreskjemaer som et ledd i denne forskningsbaserte behandlingen.

 


Kontaktinformasjon Psykologisk poliklinikk – Voksen

 

Besøksadresse:
Institutt for psykologi
Bygg 12, nivå 3 Dragvoll
Tlf. 73 59 74 07

Slik finner du klinikken – kart

Postadresse 

Psykologisk poliklinikk – Voksen
Institutt for psykologi
NTNU
7491 TRONDHEIM