Psykologisk poliklinikk – barn og unge

Institutt for psykologi

Psykologisk poliklinikk – barn og unge

– Universitetsklinikk

Et barn leiker i ei sandkasse saman med en voksen. Foto.

Hvem kan søke? 

Tilbudet er et lavterskeltilbud og søknad kan komme fra foresatte, fastlege, skolehelsetjeneste, PPT, barnevernet, skole eller spesialisthelsetjenesten. Det er en fordel at søknaden kommer fra en instans som senere vil følge opp pasienten. Ungdom over 16 år, kan ta kontakt direkte med klinikkene.

Hva kan det søkes hjelp for?

Generelt kan det søkes hjelp for lettere psykiske lidelser slik som mistanke om angst, uro, tilbaketrekning, tristhet, lærevansker, mobbing, spiseproblemer, traumatiske erfaringer, utviklingsforstyrrelser, samspillsvansker med venner, atferdsvansker, langvarige konflikter mellom foreldre og barn, Asperger eller Tourette syndrom, krisebearbeiding og sammensatte vansker. Samt barn og unge med medfødte skader. 

Vi tar ikke inn saker med alvorlig selvmordsproblematikk, psykoser eller rus/stoffavhengighet. 

Saksgang/behandlingsforløp

Studentene arbeider i grupper på 4. Hver pasient får sin egen behandler i terapi-rommet mens en psykologspesialist/veileder og 3 medstudenter følger utøvende student via enveisspeil fra naborommet.    

Spesielt for universitetsklinikker

Behandlingen utføres av viderekommende studenter, som kontinuerlig veiledes/observeres av psykologspesialister. Klinikkens undersøkelser og behandling er forskningsbasert. Studentene, som er i sitt 4. studieår, er svært engasjerte og faglig godt oppdaterte. Det kan bli benyttet noe mer av spørreskjemaer enn i offentlige klinikker, fordi universitetet også driver forskning. Bruk av enveisspeil i behandlingsrom og videoopptak er nødvendig del for å sikre god opplæring og dermed behandling, og vår erfaring er at pasientene overser dette etter et par timer.

Videoopptak slettes etter avsluttet behandling. Behandlingen finner sted på mandager og tirsdager og strekker seg over 15 uker, unntaksvis noe lengre.

Undersøkelser og behandling er gratis.


Kontaktinformasjon Psykologisk poliklinikk - Barn og unge

Kontaktinformasjon Psykologisk poliklinikk - Barn og unge

Besøksadresse:
Institutt for psykologi
Bygg 12, nivå 3 Dragvoll
Tlf. 73 59 74 06

Slik finner du klinikken – kart

Postadresse 
Psykologisk poliklinikk - Barn og unge
Institutt for psykologi, NTNU
7491 TRONDHEIM