Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Psykologisk poliklinikk - Barn og unge

– Universitetsklinikk ved Institutt for psykologi, NTNU

 

Psykologisk poliklinikk er tilknyttet Institutt for psykologi, NTNU, og lokalisert på Dragvoll, Trondheim. Ved instituttet utdannes det psykologer på profesjonsstudiet i psykologi. For å gjennomføre denne utdanningen tar psykologisk poliklinikk hvert år imot pasienter for behandling.

Hvem kan søke?
Søknad kan komme fra foresatte, fastlege, skolehelsetjeneste, PPT, barnevernet, skole eller spesialisthelsetjenesten. Det er en fordel at søknaden kommer fra en instans som senere vil følge opp pasienten. Ungdom over 16 år, kan ta kontakt direkte med klinikkene.

Hva kan det søkes hjelp for?
Generelt kan det søkes hjelp for problematikk og symptomer som henvises til spesialisthelsetjenestens offentlige poliklinikker, med unntak av alvorlig selvmordsproblematikk, psykoser og rus/stoffavhengighet. Samt tilstander som henvises til PPT og habiliteringstjenesten.
Hos barn og ungdom (0-18 år): Mistanke om angst, uro, tilbaketrekning, tristhet, lærevansker, mobbing, spiseproblemer, traumer, utviklingsforstyrrelser, samspillsvansker med venner, atferdsvansker, langvarige konflikter mellom foreldre og barn, Asperger eller Tourette syndrom, krisebearbeiding og sammensatte vansker. Samt barn og unge med medfødte skader.


Infobrosjyre om Psykologisk poliklinikk - Barn og unge (Pdf)  

Henvisningsskjema (Pdf)

 

Saksgang/behandlingsforløp

Studentene arbeider i grupper på 4, hver pasient får sin egen behandler i terapi-rommet mens en psykologspesialist/ veileder, samt 3 medstudenter følger utøvende student via enveisspeil fra naborommet.  
 

Spesielt  for  universitetsklinikker:

Behandlingen utføres av viderekommende studenter, som kontinuerlig veiledes/observeres av psykologspesialister. Klinikkens undersøkelser og behandling er forskningsbasert. Studentene som er i sitt 4. studieår,  er svært engasjerte og faglig godt oppdaterte. Det kan bli benyttet noe mer av spørreskjemaer enn i offentlige klinikker, fordi universitetet også driver forskning.  Bruk av enveisspeil i behandlingsrom og  videoopptak er nødvendig i behandlingen, og vår erfaring er at pasientene overser dette etter et par timer.
Videoopptak slettes etter avsluttet behandling.  Behandlingen finner sted på onsdager og torsdager og strekker seg over 15 uker, unntaksvis noe lengre.

Undersøkelser og behandling er gratis


Kontaktinformasjon Psykologisk poliklinikk - Barn og unge

 

Besøksadresse:
Institutt for psykologi
Bygg 12, nivå 3 Dragvoll
Tlf. 73 59 74 06

Slik finner du klinikken - Kart

Postadresse
Psykologisk poliklinikk - Barn og unge
Institutt for psykologi
NTNU
7491 TRONDHEIM