NTNU konferanser

Referanser


Årlig bistår vi i gjennomføringen av over 40 nasjonale og internasjonale konferanser, med alt fra 20 til 2000 deltakere. Her er uttalelser fra noen av våre tidligere oppdragsgivere:


Wood Building Nordic

Wood Building Nordic - ble arrangert 27. - 29. september 2017.

«NTNU konferanser har vært teknisk arrangør for Wood Building Nordic i 2014 og 2017. Konferansen har gått over to dager med foredrag, sosiale arrangementer og utstillere - og hadde 4-500 deltakere. Trondheim kommune er svært fornøyd med NTNU konferanser som teknisk arrangør, de bidro sterkt til at begge konferansene ble en suksess.»

Turid Helle,
Rådmannens fagstab, Trondheim kommune


IWLSC 2017

IWLSC 2017 - 2nd International Workshop on Landslides in Sensitive Clays ble arrangert 12. - 14. juni 2017.

«It is my pleasure to recommend NTNU Konferanser as technical arranger of any workshop or Conference.
The staff is very engaged, proactive, solution oriented, and full of lots of ideas to make a conference/workshop even more successful. They are methodological in their approach. You can rely on NTNU Konferanser!»

Professor Vikas Thakur,
IWLSC 2017 Chair


LESAM 2017

LESAM 2017 - The Leading Edge Sustainable Asset Management of Water and Wastewater Infrastructure Conference ble arrangert 20-22 June 2017 med NTNU Konferanser som PCO.

«NTNU konferanser gir profesjonell og effektiv administrativ støtte til konferanser. Jeg kan uten forbehold anbefale dem som arrangør, også av krevende internasjonale konferanser.»

Sveinung Sægrov
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk , NTNU


GLOBVAC 2017

Den internasjonale konferansen innen Global Helse; GLOBVAC ble i 2017 arrangert i Trondheim.
www.forskningsradet.no/prognett-globvac/Annual_Conference/1253954270899

Konferansen har ca 350 deltagere hvert år og er en møteplass for forskere, studenter, og helsemedarbeider fra hele verden som er interessert i tematikk knyttet til global helse utfordringer. Konferansen arrangeres for 10. gang i regi av Norges Forskningsråd (NFR), og med universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim som vertskap.
I april 2017 var NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap vertskap, og NTNU Konferanser har bistått i planleggingen, koordineringen og gjennomføringen av konferansen.

"Vi er meget fornøyd med den profesjonaliteten og smidigheten som ble gjort av NTNU Konferanser gjennom hele prosessen og gjennomføringen. Vi hadde også stor nytte av den nye «appen» som ble lansert. Konferansedeltagerne fikk anledning til å laste ned en app – og hadde dermed full oversikt over konferanseprogram, deltagere - og informasjon som ble sendt ut fortløpende til hver og en deltager.

Vi anbefaler gjerne NTNU Konferanser til andre som skal arrangere store seminarer og konferanser."

Tone Merete Follum
Arrangementsansvarlig, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU


11th IGeLU Conference (2016)

The International Group of Ex Libris Users (IGeLU), together with BIBSYS and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), organized the 2016 IGeLU conference in the beautiful city of Trondheim. For Professional Conference Organizer (PCO) we hired NTNU Konferanser.

Our main contact was very responsive and helped us out on all kinds of needs, be it booking accommodation, handling registration, maintaining the conference website and running the conference financial administration. Thanks to the professional and friendly collaboration the conference turned out to be a great success, not only for the content (presentations) but also because all logistics that come with running a conference for 465 registrants worked out so smooth.

If you ever have to organize an event in Norway, I would advise you to consider contacting NTNU Konferanser.

Theo Engelman
IGeLU Chair


Health Promotion Research – An International Forum

Senter for helsefremmende forskning ved SVT-fakultetet, NTNU, arrangerte konferansen "Health Promotion Research – An International Forum" 25. – 27. august 2014. Konferansen samlet rundt 130 deltagere fra en rekke europeiske land samt Australia og USA. Det ble gitt rundt 60 presentasjoner i plenum, parallelle sesjoner og som elektroniske posters. Konferansen ble avholdt ved Clarion Hotel and Congress Trondheim.

"NTNU Konferanser bisto med å opprette webside for konferansen, håndtering av abstracts, system for påmelding og innbetaling av påmeldingsavgift samt oppfølging av dette. Disse systemene fungerte svært bra. I tillegg var de til stede under deler av konferansen og fulgte opp eventuell problemer som måtte oppstå under selve arrangementet.

Vi hadde et tett og godt samarbeid med NTNU Konferanseri hele planleggingsperioden frem til konferansen, i tillegg til etterarbeidet etter at konferansen var ferdig. NTNU Konferanser var en svært profesjonell samarbeidspartner med stor grad av fleksibilitet. Dialogen mellom oss var god og effektiv. Innsatsen fra NTNU Konferanser bidro til at arrangementet ble en suksess – noe konferansedeltakerne også har gitt uttrykk for i ettertid når vi har bedt dem om å evaluere konferansen."

Bård Li
Seniorrådgiver, SVT-fakultetet, NTNU


ISE 2014

NTNU VIDERE bisto med planlegging, administrasjon og gjennomføring av ISE 2014, The 10th International Symposium on Ecohydraulics på Realfagbygget i Trondheim.

"Deltakerne inkluderte over 300 forskere, forvaltere og industrirepresentanter fra alle kanter av verden. Tilbakemeldingene i etterkant av symposiet var overveldende positive, spesielt rundt det administrative og selve gjennomføringen, takket være god innsats fra NTNU Konferanser i samarbeid med hovedarrangørene SINTEF, NTNU og NINA, via CEDREN. Suksessen lå i god dialog og oppfølging, både i forkant og underveis, samt en vilje til å sette av tid da det var nødvendig. NTNU Konferanser sin erfaring med tidligere konferanser ble godt utnyttet og sørget for trygge og sikre rammer rundt symposiet. Vi vil gjerne anbefale NTNU Konferanser til andre som vurderer tilsvarende arrangement."

Håkon Sundt
Forskningsleder hos SINTEF Energi AS og prosjektleder i CEDREN


BCRRA 2013

The 9th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields. The conference is organized by the Norwegian University of Science and Technology, the Norwegian Public Roads Administration, AVINOR and the Norwegian Rail Administration.

- en vitenskapelig konferanse med 200 deltakere. NTNU Konferanser bisto med abstracts og paperbehandling, nettsider, gjennomføring av konferansen og sosiale arrangement.

"NTNU Konferanser bistod med å arrangere den internasjonale konferansen BCRRA 2013 og gjorde dette på en veldig solid og profesjonell måte. Deltagerne var veldig godt fornøyd med måten de ble møtt på og hvordan de sosiale arrangementene var lagt opp.

NTNU Konferanser var lett å arbeide med for meg som ansvarlig for konferansen og lettet jobben med å arrangere konferansen til et overkommelig nivå. Vi kommer helt sikkert til å engasjere NTNU Konferanser til å gjennomføre BCRRA 2021."

Inge Hoff
Professor, dr.ing., faggruppeleder, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU


Skolekonferanser

«Skolen i digital utvikling» arrangeres av NTNU i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Universitetet i Oslo og avholdes på Lillestrøm. Konferansen arrangeres årlig med rundt 450 deltagere. «Ledelse og kvalitet i skolen» arrangeres av NTNU i samarbeid med Universitetet i Tromsø, og høgskolene i Bodø, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Volda. Konferansen avholdes på Hell i Nord-Trøndelag og har rundt 350 deltagere.

Konferanseavdelingen har løpende kontakt med hotellene om alle praktiske sider ved arrangementene. De benytter et online påmeldings- og betalingssystem som fungerer svært tilfredsstillende og gir deltagerne rask tilbakemelding og god informasjon. Det tekniske arrangmentet av konferansene fungerer svært godt, samme tilbakemelding gis fra programkomiteene."

Bente Sellereite
Seniorrådgiver, Program for lærerutdanning, NTNU