FUS: Funksjonell skriving i de første skoleårene

FUS: Funksjonell skriving i de første skoleårene

Barn som skriver med blyant. Foto

Hva er god skriveopplæring for de yngste elevene, og hvordan utvikler de seg som skrivere i de første skoleårene?

Funksjonell skriving i de første skoleårene («FUS-prosjektet») er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen.

I FUS-prosjektet skal lærere og forskere utvikle ressurser og prøve ut ulike innganger til skriveopplæring for elever på 1. og 2. trinn. Prosjektet skal også undersøke hvordan elever faktisk utvikler seg som skrivere på disse trinnene. Fundamentet for prosjektet vil være en funksjonelt orientert skriveopplæring. Dette betyr at elever får bruke skrift i meningsfulle sammenhenger, og at de får erfare hvordan de kan skrive seg til læring. Lærerne som deltar får skolering i hvordan de kan legge til rette for god skriveopplæring, og de får kunnskap om hvordan de kan støtte elevene i deres skriveutvikling.

Forskning viser at det skrives lite i begynneropplæringa. Det å tilrettelegge for skriving allerede i første klasse kan være viktig for elevenes videre skriveutvikling (Håland, Hoem & McTigue, 2018). Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven, og fra 1. august 2018 har skolene plikt til raskt å tilby intensiv opplæring dersom elever på 1.–4. trinn står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Det er altså lovpålagt å sette i gang tiltak for elever som strever med skriving, men uten at vi har verktøy som kan si oss noe om hva det egentlig vil si å henge etter. FUS-prosjektet vil utvikle ressurser for god skriveopplæring og for kartlegging av elevers skrivekompetanse.

Prosjektets mål:

  • Å utvikle og gjennomføre et program, med tilhørende undervisningsressurser, for skriving i de første skoleårene.
  • Å bidra til at lærere får kunnskap om hva som kjennetegner god skriveopplæring for de yngste elevene, og at de skal bli i stand til å vurdere elevers skriveutvikling.
  • Å utvikle kartleggingsverktøy for barns tidlige skriveutvikling. 

FUS-prosjektet består av en forskergruppe fra Institutt for lærerutdanning (Skrivesenteret og Fagseksjon for norsk). Prosjektet har støtte fra Forskningsrådet, og det vil gjennomføres i et nært samarbeid med forskere fra Uppsala Universitet.

Selve intervensjonen vil ha oppstart høsten 2019 med Oslo, Stjørdal, Malvik og Trondheim kommune som samarbeidspartnere. 

Prosjektets forskningsspørsmål:

  • Prosjektet vil svare på følgende spørsmål:
  • Hvilke effekter har deltakelse i prosjektet for elevenes skrivekompetanse?
  • Hva karakteriserer elevers skrivekompetanse og skriveutvikling gjennom prosjektperioden?
  • Hva karakteriserer elevers utvikling som skrivere gjennom prosjektperioden?
  • Hva karakteriserer læreres profesjonelle utvikling gjennom prosjektperioden?
  • Hva kjennetegner undervisningspraksiser gjennom prosjektperioden?

Kilde: Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; McTigue, Erin; (2018). Writing in First Grade: The Quantity and Quality of Practices in Norwegian Classrooms. Early Childhood Education Journal. ISSN 1082-3301. DOI: 10.1007/s10643-018-0908-8

FUS logoer

Logo FUS: Funksjonell skriving i de første skoleårene

Logo Skrivesenteret