Psykisk helse

NTNU Helse – Forskningsområder

Psykisk helse

Psykiske lidelser er en omfattende helseutfordring. Psykiske lidelser er belastende for enkeltmennesket og bidrar til økt sykdomsbyrde i samfunnet som helhet. 

Tre smilende tenåringer
Colourbox.dk

Psykiske plager og lidelser er en stor utfordring for god helse i samfunnet. 

Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge psykiske lidelser og hvordan vi behandler og ivaretar mennesker med psykiske lidelser best mulig. 

Vi vet at arenaer som barnehager, skoler, fengsler, arbeidsplasser og nærmiljøet er steder som kan innebære en belastning og derfor en risiko for at mennesker kan utvikle psykiske lidelser. Det er derfor viktig å prioritere tiltak og bevissthet om hva som kan fremme god psykisk helse på slike arenaer.

God livskvalitet er avhengig av både god fysisk og psykisk helse. Vi ønsker å bidra til kunnskapsutvikling om psykisk helse og vi vil bidra til å implementere ny kunnskap i helsetjenesten og i samfunnet.   

Finn forskere og publikasjoner på våre engelske nettsider