space

 

Historikk, verk, gjenstander og litteratur

Johan Ernst Gunnerus

Historikk, verk, gjenstander og litteratur

Johan Ernst Gunnerus (1718–1773) og DKNVS

linje


Gunnerus, historikk

Gunnerus og DKNV

Ganske snart etter at kongen bekreftet statuttene og det nye navnet til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1756, opprettet selskapet i tråd med 1700-tallets opplysningsidealer en bok- og museumssamling basert på gaver fra selskapets medlemmer og andre, og som innkjøp og byttehandel.

Et år etter at Gunnerus ble biskop dro han på sin første av fire store visitasreiser i det store Nidaros-bispedømmet som strakte seg fra Romsdal i vest til Russlands grense i nord. Reisen gikk helt til Vardø og Vadsø. Han besøkte 35 menigheter, men var mest interessert i dyre- og planteliv og noterte også flittig geologiske, historiske, språklige og folkelige særtrekk på reisen.

Gunnerus tok tidlig kontakt med naturforsker og lege Carl von Linné og korresponderte med ham og andre store personligheter innen datidens naturvitenskap, teknologi og teologi. I brev av 12. mars 1764 skrev Linné om Gunnerus at han var «en komet» som med nytt lys bestrålte og opplyste «Nordens mørke lande».

Første bind i publikasjonen Skrifter ble utgitt av DKNVS i 1761. Gunnerus selv sto for fem av de ti avhandlingene i bindet. Andre bind ble utgitt posthumt. Blant annet skrev Gunnerus detaljert om sel, alger, koraller og lomfugler.

Tekstene var illustrert med til dels detaljerte bilder. Gunnerus’ amanuenser (vitenskapelige assistenter) Jacob v. der Lippe Parelius og Jens Finne Borchgrevink, maleren I.F. Scweiger og Trondheims stadsfysikus Robert Stephanus Henrici var blant tegnerne. Bildene ble først tegnet, deretter risset inn i kobberplater som igjen var grunnlag for trykking av plansjene i København.

Skrifter ble utgitt på norsk-dansk for å være tilgjengelig for «den ustuderte». DKNVS hadde som mål å nå et allment vitenskapelig publikum og publiserte derfor ikke på det tradisjonelle lære- og vitenskapsspråket latin. Skrifter var det første vitenskapelige tidsskriftet i Norge og et av de første tidsskriftene overhodet. 

Fra sine 11 år som teologi- og filosofistudent og universitetsansatt i København, Jena og Halle, hadde Gunnerus fått med seg internasjonal kompetanse i utforsking av natur og naturressurser, viljen til allmenn opplysning, ferdigheter i organisering av vitenskapelig selskap og vitenskapelig kommunikasjon. 

Gunnerus ga ut teologisk-filosofiske lærebøker og skrifter som fikk stor oppmerksomhet da han bodde i København. Men det var særlig hans naturhistoriske og naturvitenskapelige undersøkelser som gjorde ham selv og DKNVS kjent i europeiske vitenskapskretser.

Ifølge Rolv Nøtvik Jakobsen (forfatter av Gunnerus i nordisk vitskapshistorie) var det ikke konflikt mellom teologen og naturforskeren Gunnerus. Slik vitenskapene var avhengig av hverandre, hang også teologi sammen med naturhistorie, mente Gunnerus som også dro nytte av å ha flere roller ved at han fikk reise mye og knytte nettverk.

Gunnerus fungerte også som sensor og redaktør for andre som ville publisere i Trondheim. På denne tiden ekspanderte byen og både DKNVS og andre hadde mange kontakter internasjonalt.

DKNVS med museum og bibliotek flyttet inn i Harsdorffbygningen ved Katedralskolen i 1787, men først i 1866 kunne virksomheten ta i bruk et eget nytt bygg på Kalvskinnet der DKNVS fremdeles holder til.


Kilder: Gunnerusbiblioteket ved Stein Johansen | NTNU Vitenskapsmuseet ved Torkild Bakken | Gunnerus og nordisk vitskapshistorie av Rolv Nøtvik Jakobsen | Johan Ernst Gunnerus og Carl von Linné. Brevveksling 1761-1772 av Leiv Amundsen | Historisk overblikk. Høydepunkter i Skrifter og Forhandlinger av DKNVS | Mindeblade av DKNVS | Norges første tankesmie av Gudleiv Forr, artikkel i Dagbladet.

Mer om DKNVS' historie

Skrifter 1761

Første utgivelse av Skrifter

DKNV, Skrifter første bind 1761. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

Flora Norvegica


Flora Norvegica

Flora Norvegica, tittelblad. Foto: NTNU UniversitetsbiblioteketFlora Norvegica er en stor fortegnelse på latin over planter Gunnerus har sett, men også fått tilsendt eller lest om. 

Gunnerus var inspirert av og støttet av sin samtidige Carl von Linné, og bruker Linnés nye binære system med slektsnavn og artsnavnFlora Norvegica, tegning av Nyserot. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket.

Gunnerus var den første som rapporterte mange arter som vokser i Norge. Flora Norvegica gir også innsikt i dagliglivet, bruken av planter, og om flora i kulturlandskapet.

Flora Norvegica av J.E. Gunnerus, omslag: På norsk og med kommentarer av Per Magnus Jørgensen, Einar Weidemann og Eli FremstadFlora Norvegica av J.E. Gunnerus (pdf) er oversatt av og har kommentarer av Per Magnus Jørgensen, Einar Weidemann og Eli Fremstad. Gunneria, 2016.

Mikroskop


Mikroskop

Gunnerus' mikroskop. Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet

Gunnerus skaffet seg et spesielt mikroskop fra London og drøftet og beskrev i detalj det han undersøkte.

Runebomme


Runebomme

Runebomme fra Gunnerus til DKNVS i 1773. Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet

Gunnerus ga en runebomme med sørsamisk motivstruktur til DKNVS i 1773. Avtegning av motivene.


Brev med segl

Brev med segl

 Gunnerus, brev med segl. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

Bøker og brev


Bøker og brev

Karusell

 • Gunnerus, Ars Hevristica 1756. Tittelblad. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • Gunnerus, Institutiones Metaphysicæ 1757. Tittelblad. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • Gunnerus, Betragtninger over Sielens Udødelighed 1761. Tittelblad. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • Carl von Linnés brev 12. mars 1764 til Gunnerus. Brevark og segl. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • Gunnerus' brev 2. juni 1772 til Carl von Linné. Brevark. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • Gunnerus, Skrifter 1765, håndskrift og tegning av fisk. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • Gunnerus, håndskrift og tegning av rauåte 1770. Detalj. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

Illustrasjoner


Illustrasjoner

Illustrasjoner

 • DKNVS Skrifter 1765, tegnet nise. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • DKNVS Skrifter, tegnet fisk med innvoller. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • DKNVS Skrifter, tegnet lom. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • DKNVS Skrifter, tegnet hode og fot av lom. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • DKNVS Skrifter, tegnet gullmus, en flerbørstemark som som lever på havbunnen. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • DKNVS Skrifter, tegnede koraller, sjøstjerner og børstemarker. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

 • DKNVS Skrifter, tegnet kart over Røst, ytre Lofoten og Vestfjorden. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

Litteratur


Litteratur

Om Gunnerus og DKNVS:

Gunnerus og nordisk vitskapshistorie, Rolv Nøtvik Jakobsen, Scandinavian Academic Press 2015. Gemini.no om utgivelsen.

Aspects of Johan Ernst Gunnerus’ life and work, Torkild Bakken, Rolv Nøtvik Jakobsen (medred.), Brita Brenna, John Peter Collett, Eli Fremstad, Jan Ragnar Hagland, DKNVS og Tapir Academic Press, cop., 2011

Transkriberte brev (NTNU Open), samlet av Ove Christian Dahl

Den lange linjen. Historien om Videnskabsselskabet i Trondheim, Arild Stubhaug, Tapir akademisk forlag, cop. 2010

Aemula Lauri – The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters 1760-2010, Håkon With Andersen, Brita Brenna, Magne Njåstad, Astrid Wale, Science History Publications Ltd., 2009

Johan Ernst Gunnerus og Carl von Linné. Brevveksling 1761-1772, Leiv Amundsen, med bistand av Rolf Nordhagen og Erling Sivertsen, Trondheim Universitetsforlaget 1976

Johan Ernst Gunnerus i Store norske leksikon og Wikipedia

Det Kongelige Norske Videnskabers SelskabStore norske leksikon og Wikipedia

Flora Norvegica i Wikipedia