Muliggjørende teknologier

Muliggjørende teknologier skal bidra til å utvikle nye næringer og nye produkter, og til nye løsninger på de fleste samfunnsområder som eksempelvis matproduksjon, energieffektivisering, transport og helsetjenester. NTNUs satsing på muliggjørende teknologier:

NTNU Bioteknologi

Synthetic Biology Engineering. Photo: Department of biotechnology, NTNU.

Programmet «NTNU Biotechnology – the Confluence of Life Sciences, Mathematical Sciences and Engineering» ble lansert i september 2012.

Programmet favner all aktivitet hvor anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende organismer – og på deler, produkter og modeller av disse – skal endre levende eller ikke-levende materialer for å frembringe kunnskap, varer og tjenester.

Programmets navn gjenspeiler at den mest effektive måten å utvikle ny grensesprengende bioteknologi på er gjennom tett kobling av livsvitenskapene, de matematiske vitenskapene og ingeniørvitenskapene. Seks fakulteter deltar i programmet.


NTNU Digital

DatamaskinNTNU Digital dekker hele spekteret av forskning og utdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Programmet skal styrke vår grunnleggende IKT-forskning på tvers av fag og anvendelser. Dette betyr å støtte forskning som kan være avgjørende for framtidige anvendelser, samt for nye og potensielt omveltende IKT-teknologier.

De grunnleggende forskningsområdene brukes i mange anvendelser, og programmet har som mål å oppnå gunstig kryssbefruktning ved å støtte forskningssamarbeid på tvers av anvendelsesområder.


Nano@NTNU

NTNU NanoLab. Foto: Geir Mogen/NTNUNano@NTNU er en overordnet, strategisk satsing med formål å fremme og koordinere forskning innen nanoteknologi, nanovitenskap og funksjonelle materialer ved NTNU.

Forskning på nanonivå foregår gjerne i grenselandet mellom tradisjonelle fagfelt som elektronikk, fysikk, materialteknologi, kjemi, biologi og medisinsk teknologi.

Vårt renrom NTNU NanoLab er en del av satsingen Nano@NTNU. NTNU NanoLab leder den nasjonale infrastrukturen NorFab, Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility.

Tue, 14 Nov 2017 11:36:28 +0100