Muliggjørende teknologier

De muliggjørende teknologiene NTNU Bioteknologi, NTNU Digital og NTNU Nano skal bidra til å utvikle nye næringer og nye produkter, og til nye løsninger på de fleste samfunnsområder som eksempelvis matproduksjon, energieffektivisering, transport og helsetjenester.

Muliggjørende teknologier, ikoner


NTNU Bioteknologi

Synthetic Biology Engineering. Photo: Department of biotechnology, NTNU.

Programmet «NTNU Biotechnology – the Confluence of Life Sciences, Mathematical Sciences and Engineering» ble lansert i september 2012.

Programmet favner all aktivitet hvor anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende organismer – og på deler, produkter og modeller av disse – skal endre levende eller ikke-levende materialer for å frembringe kunnskap, varer og tjenester.

Programmets navn gjenspeiler at den mest effektive måten å utvikle ny grensesprengende bioteknologi på er gjennom tett kobling av livsvitenskapene, de matematiske vitenskapene og ingeniørvitenskapene. Seks fakulteter deltar i programmet.


NTNU Digital

DatamaskinNTNU Digital dekker hele spekteret av forskning og utdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Programmet skal styrke vår grunnleggende IKT-forskning på tvers av fag og anvendelser. Dette betyr å støtte forskning som kan være avgjørende for framtidige anvendelser, samt for nye og potensielt omveltende IKT-teknologier.

De grunnleggende forskningsområdene brukes i mange anvendelser, og programmet har som mål å oppnå gunstig kryssbefruktning ved å støtte forskningssamarbeid på tvers av anvendelsesområder.


NTNU Nano

NTNU NanoLab. Foto: Geir Mogen/NTNUNTNU Nano er en overordnet, strategisk satsing med formål å fremme og koordinere forskning innen nanoteknologi, nanovitenskap og funksjonelle materialer ved NTNU.

Forskning på nanonivå foregår gjerne i grenselandet mellom tradisjonelle fagfelt som elektronikk, fysikk, materialteknologi, kjemi, biologi og medisinsk teknologi.

Vårt renrom NTNU NanoLab er en del av satsingen NTNU Nano. NTNU NanoLab leder den nasjonale infrastrukturen NorFab, Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility.

Thu, 30 Aug 2018 11:17:29 +0200