Waterworld picture header

Waterworld

- Bærekraftig vannforsyning i utviklingsland


Landsby Waterworld ny tekst okt 2018

Bærekraftig vannforsyning i landdistrikter i utviklingsland

I sin rapport om bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals, SDG) fra 2015 skriver FN at 844 millioner mennesker fortsatt er uten tilgang til grunnleggende vanntjenester. Det er anslått at 2.1 milliarder mennesker ikke vil ha tilgang til forsvarlig håndtert drikkevann i løpet av 10-20 år.  De fleste av disse bor i landdistrikter (WHO / UNICEF, 2017). Regjeringer og bistandsprosjekter har ikke lyktes med å etablere grunnleggende vannforsyning i landdistriktene, mest på grunn av utilstrekkelige investeringer i anlegg og enda viktigere, vedlikehold, spesielt på de plassene hvor det faktisk trengs mest.

Landsbyen og miljøet ved Institutt for Bygg og Miljøteknikk har hatt langvarig og tett samarbeid med Kirkens Nødhjelp (KN), som er målrettet mot å forbedre vannforsyningen i landdistriktene, med hoved fokus på spørsmål relatert til drift, vedlikehold og oppfølging av eksisterende installasjoner.

Prosjektene håndtert i landsbyen vil være direkte tilknyttet til konkrete utfordringer KN møter i sitt daglige arbeid i Tanzania. Relevante problemstillinger kan være relatert til drift og vedlikehold av infrastruktur i landlige strøk, fjernovervåking av vannkvalitet og infrastrukturens tilstand, dataoverføring i landlige strøk, livsløpsanalyser og estimering av reelle driftskostnader basert på det og samarbeid med lokalbefolkningen. Slike problemstillinger trenger ikke bare teknologisk kompetanse, men innspill fra mange forskjellige fagmiljøer. Spesielt det samfunnsvitenskapelige perspektivet mangler i mange prosjekt, noe som bidrar til at de sliter med å lykkes.

Pumpestasjon i Tanzania, Kilde: Kirkens Nødhjelp

Relevant kompetanse

Landsbyen jobber med tverrfaglige problemstillinger relatert til vann, og studenter fra alle fakulteter er oppfordret til å søke plass. Spesielt studenter fra samfunnsfag er oppmuntret til å søke. Ettersport kompetanse innebærer:

 • Sivilingeniørkompetanse (eller lignende), gjerne med vannbakgrunn
 • Samfunnsvitenskap eller humaniora (Ser på ting fra lokalbefolkningens perspektiv)
 • Kjemi (Vann eller miljø)
 • Sensorutvikling og management
 • Data overføring
 • Gjennomføring av livsløpsanalyser
 • Utvikling av tarifmodeller

Kirkens nødhjelp logoFNs BærekraftmålLogo ingeniører uten grenser

Om landsbyen

Landsbyen jobber tett sammen med KN (https://www.kirkensnodhjelp.no/), som kommer til å utfordre studentene med konkrete problemstillinger de møter i det daglige arbeidet sitt. KN jobber aktivt med å forbedre forsyningen med drikkevann på en bærekraftig måte i mange land rundt kloden. Bærekraft i denne sammenheng betyr:

 • Minimal ekstern assistanse på lang sikt
 • Brukere finansierer drift og vedlikehold av infrastruktur selv gjennom regelmessige bidrag
 • Kontinuerlig tilgang til tjenesten  over lang tid

Det betyr at KN jobber med å sikre grunnleggende infrastruktur også etter den har blitt etablert, og organiseringen omkring vannforsyningen. Situasjonen rundt dette har blitt bedre etter at FN innførte tusenårsmålene i år 2000 men fremskrittene er sårbare. For eksempel  fungerer mellom 30 og 40 prosent av vannbrønnene i landlige strøk ikke etter forutsetningene (RWSN 2010). Landsbyen jobber konkret med å få ned disse tallene.

I år er Ingeniører uten Grenser med om bord igjen. Dessuten kommer vi til å ha en eller to masterstudenter på plass i Tanzania i vårsemesteret 2020. De kan brukes som informasjonskilde og lokalkontakt.

Følgende prosjektforslag har blitt diskutert så langt:

Solar Water Yard (Solar driven pumpesystem)

KN har bygd 24 solardrevne pumpestasjoner basert på et design de valgte pga. budsjettbegrensinger. Hvordan skulle en optimal «solar water yard» ser ut, teknologisk og pengemessig?

Solar pumpe

Produksjon og bruk av strøm

Når man først har et soldrevet system, kan man bruke strømmen til noe annet enn vannproduksjon?

Pre-Payment løsning

Det finnes løsninger for ‘pre-payment’ av vann som f.e. «Grunfoss life-line». Slike løsninger er dyrt. Hvordan kan en organisere en pre-payment løsning som trenger lite teknologi, men er allikevel effektiv. Tanken her er rettet mot selve prosessen av tariff innkreving.

Integrert "Veggie project"

KN har jobbet med å finne måter for å gjøre lokalbefolkningen økonomisk uavhengig. De har utviklet en metode hvor lokalbefolkningen kan dyrke grønsaker selv, med vann som er «til overs». Gjennom å selge grønnsakene kan de tjene inn penger, som de kan reinvestere i å betale for drikkevannet, og for å dyrke mer. Per i dag mangles det en mer detaljert prosessanalyse, for å finne ut hvor mye vann det trengs, hvor stor pumpestasjonen skulle vare og hvor mye vannet skulle koste.

Veggie project

Sensorer for overvåking av pumpetilstanden

Det har blitt gjort arbeid relatert til type sensor og hvor de skulle plasseres. Arbeidet skal bli mer konkret og studentene skal utvikle en prototype, bruke Arduino etc. Hvordan skal sensorene bli koblet sammen? Hvordan kan dette bli implementert på stedet?

Sensor

Sensorer for overvåking av vannkvalitet

Det har blitt gjort arbeid relatert til hvilke vannparameter skulle overvåkes og med hva slags sensor. Årets oppgave skal bli mer konkret og innebærer testing for å få informasjon om levetid, plassering etc. Eventuelt er det mulig å egenutvikle noe?

Dataoverføring

Hvordan kan man sørge for stabil dataoverføring, selv om man har dårlig mobildekning, eller perioder uten tilgang til nettet.


Remote sensing and monitoring

Fluor i drikkevannet

Hvordan kan fluor innholdet i vannet reduseres ved pumpestasjonen og eller i husholdningene? Hva er en god strategi og billig løsning for dette? Kanskje finnes det også løsninger som blander ned fluorholdig vann med annet vann?

Kilder

 1. FNs bærekraftsmål. https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
 2. WHO / UNICEF, 2017. Joint Monitoring Report, Available at: https://washdata.org/
 3. RSWN, 2010. Rural Water Supply Network (RWSN), 2011. Myths of the Rural Water Supply Sector (Pdf)

 

 


Fakta om landsbyen - TVM4850

Emnekode: TVM4850
Landsbytittel: Waterworld - Bærekraftig vannforsyning i utviklingsland
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Thomas Meyn
Kontaktinformasjon: thomas.meyn@ntnu.no
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.