Waterworld

Vann er verdens viktigste ressurs og er en forutsetning for alt liv på jorda. Til tross for at vi kaller jordkloden for den blå planeten, med referanse til at 70% av jordens overflate er vann, er vann for n, men også som kilde til fornybar energi (vannkraft) mangelvare i global sammenheng.

Dokumenter fra FN, EU og andre internasjonale organisasjoner presenterer krav og forventninger til forvaltningen av jordas vannressurser. I den faglige introduksjonen settes søkelys på hvilke trusler som eksisterer (bla. migrasjon, urbanisering, klimaendringer med flom, ekstremnedbør og tørke, aldring av infrastruktur mm) og hvordan de kan møtes ved økonomiske, sosiale og tekniske virkemidler.

Klimaendringer representerer en stor utfordring for vannforsyningen, også i Norge. Mer ekstrem nedbør gir større avrenning og mer forurenset råvann. Dette øker behovet for å sikre kildene, som i Norge i stor grad er overflatevann. Mer nedbør kan også føre til større risiko for brudd på ledningsnettet, særlig ved flomsituasjoner, med tilhørende fare for at forurensninger kommer inn i nettet.

 

Vannressurser på jorda

 

Relevant kompetanse

De problemstillinger som reises i landsbyen, berører alle aspekter mht bruk av vann i samfunnet, og krever kunnskaper innenfor prinsipielt mange fagområder, både fra humaniora, samfunnsvitenskap, medisin, naturvitenskap og teknologi.

Om landsbyen

Waterworld er i gang med å etablere samarbeidet med Kirkenes Nødhjelp og Norsk Vann. Mange av prosjektoppgavene har tidligere tatt utgangspunkt i problemstillinger med å skaffe tilstrekkelig og rent drikkevann til befolkning i den tredje verden. Dette skal bli videreført gjennom samarbeidet med Kirkenes Nødhjelp, som er svært aktivt med å forbedre vannforsyningssituasjonen i Afrika. I tillegg skal Waterworld ha mer Fokus på utfordringene som finnes i dag i Norge. Ved siden av klimaforandringene er oppgradering av dagens infrastruktur, tilstandsovervåking, utslipp til miljøet, akvakultur, sikring mot naturskader og sabotasje, digitalisering og lekkasjereduksjon noen av de største utfordringene i dag.

Tidligere prosjektoppgaver har utnyttet studentgruppenes brede kompetanse for å rense vann fra alle slags kilder (kommuner, skip, industri etc.), utarbeide skriftlig, videobasert/interaktivt informasjonsmateriell om vann, mm. Nytt fra og med 2015 er at også tema innenfor vassdragsteknikk/vannkraft er inkorporert.

Kvinne henter vann. Kirkens nødhjelp

 

Emnekode: TVM4850
Landsbytittel: Waterworld
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Geir Walsø
Kontaktinformasjon: geir.walso@ntnu.no
Undervises: Vår 2018

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.