Smart energibruk

Smart energibruk

I vår vestlige verden har det over de siste 40 år vært overflod av billig energi. Spesielt Norge hadde en stor utbygging av vannkraft på 70-tallet. Fokuset på energisparing fra energileverandørene har vært minimal. De private husholdninger bruker for eksempel elektrisitet til å varme opp boligene, og i en periode var det ikke tillatt å ha pipe i sin bolig.. Industrien har laget sine prosesser ut fra at energien er billig og lett tilgjengelig. I dag er det et stort fokus fra industrien på redusert energibruk, men ofte er konsekvensen at en må bygge om prosessene, noe som er kostbart. Det samme gjelder tilgangen på olje og gass. Dagens sløsing med energi fører til økt CO2 i atmosfæren med tilhørende global temperaturøkning og klimaendringer. Flere rapporter fra IEA viser at sluttbruk er en av de viktigste områder for redusert CO2 utslipp (50 % av potensialet). Landsbyens motto vil være «1 kWh spart er 1 kWh tjent».

Denne landsbyen vil se på hvilke muligheter som vi har, på en smart måte, å redusere vårt energiforbruk. Landsbyen vil koble seg opp mot TechnoPort hvor neste års fokus vil være innovasjon.

Ved å redusere energibruken i prosesser som ikke trenger høyverdig varme, så kan en frigi for eksempel elektrisitet til industri som trenger høyverdig energi til sine prosesser og systemer. Dette reduserer igjen behovet for utbygging av ny vannkraft eller bruk av gasskraft. En bidrar derigjennom til redusert CO2 utslipp.

Ved å ha tverrfaglig sammensatt landsby, vil en kunne se på hvilke konsekvenser de ulike tiltak har for samfunnets utvikling og hvordan teknologi og tiltak kan implementeres og videreutvikles.

Relevant kompetanse 

Landsbyen vil være åpen for alle masterprogrammer ved NTNU. Gruppene vil også bli satt sammen slik at det i størst mulig grad skal være lik fordeling fra ulike studieprogram for å få frem ulike vinklinger på tiltak.

Om landsbyen

Bakgrunnen for etablering av landsbyen er behovet for økt fokus på hvordan vi forvalter våre energiressurser og derigjennom ved å gjøre dette gjennom bærekraftige langsiktige løsninger. Den billige tilgangen på energi gjør at vi sløser med ressursene uten å tenke over konsekvensene av det. I den vestlige verden er de ulike primærenergiformer lett tilgjengelige og lett å bruke. Dagens CO2 utslipp er på ca. 30 Gtonn CO2. Hvis vi ikke gjør noe vil en over de neste 20 årene øke dette utslippet til ca. 40 Gtonn CO2 med de konsekvenser dette måtte medføre for klimatiske endringer. Se illustrasjon fra IEA sin rapport fra 2009.

Landsbyen vil prøve å koble seg opp mot ulike aktører som jobber med energireduserende teknologier, med håp om at de vil kunne bidra med foredrag og innspill.

Det vil være muligheter til å engasjere seg i et interessant område som angår oss alle. De viktigste behovene i samfunnet er Energi, Mat og Miljø. Det vil være muligheter for å se på løsninger over et bredt spekter.

Det forventes at studentene i landsbyen prøver å se nye muligheter i samfunnet for å få ned energiforbruket, mulighetene er mange. Derfor er det viktig at landsbyen også får en tverrfaglig sammensetning for å se helhetlige løsninger og konsekvenser for samfunnet.

Fakta om landsbyen - TEP4851

Emnekode: TEP4851
Landsbytittel: Smart energibruk
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Armin Hafner
Kontaktinformasjon: armin.hafner@ntnu.no
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.