Atferdsøkonomi - "Nudging"

Atferdsøkonomi - "Nudging"


 

SØK3801 (info)

Ideelt sett, er såkalt ”nudging”, eller ”dulting”  ein måte å få folk til sjølve å gjera betre val ut frå presentasjon av valalternativ og informasjon. Dette tankesettet fell innafor ”liberalstisk paternalisme”. Det er liberalistisk avdi det er frie val og det er paternalisme avdi føremålet er å auka velferda.

Dømer er

 • plassering av sunne varer ved kassen
 • utforming standardval ved utfylling av elektroniske skjema
 • advarslar om vareinnhald
 • informasjon om klimaverknadar
 • informasjon om pandemi

”Dulting” kan difor vera velferdsfremjande både for den enkelte og for samfunnet. Men metoden har også møtt kritikk, til dømes

 • Vil det sei at nokon andre veit kva som er best for deg? Såkalla ekspertar kan også ta feil.
 • Medfører ikkje dette at du ikkje lenger kan gjera frie val?
 • Når er det ikkje lenger ”dulting”, men ordre?

Relevant kompetanse

Sidan omgrepet og den praktiske iverksetjinga er så mangesidig, er dei aller fleste fag innan universitetssektoren relevante. 

Om landsbyen 

Temaet inviterer til ulike former for prosjekter, til dømes:

 • drøfting av filosofiske og moralske avgrensingar av metoden
 • dulting som almeint verkemiddel i offentleg politikk
 • dulting som verkemiddel i pandemihandtering
 • dulting som verkemiddel i klimatiltak
 • formulering av eksperiment av verknaden av ”dulting”
 • formulering av eksperiment av kor langsiktig verknaden av ”dulting” er

Her er nokre omtalar og oversyn om "nudging": 

 

13 okt 2020

Fakta om landsbyen - SØK3801

Emnekode: SØK3801
Landsbytittel: Atferdsøkonomi: "nudging"
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Gunnar Bårdsen
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.