Teknologiske løsninger som kan bidra til aktivitet og deltakelse for personer med spesielle behov

Teknologiske løsninger som kan bidra til aktivitet og deltakelse for personer med spesielle behov

Befolkningsutviklingen i Norge er preget av flere eldre og relativt færre i arbeidsfør alder. Forekomsten av sammensatte lidelser øker. Presset på helse- og omsorgstjeneste øker også på grunn av økte forventninger om tjenestetilbud.

Utfordringene med å sikre helse og livskvalitet krever innovative løsninger utviklet gjennom godt tverrfaglig samarbeid.

I denne landsbyen skal studenter med kompetanse innen helse, teknologi, etikk og sosiale relasjoner og strukturer arbeide sammen for å utvikle gode teknologiske løsninger som kan bidra til at personer med spesielle behov vil kunne få oppleve bedre livskvalitet gjennom bedre muligheter sosial til deltakelse og deltakelse i ønskede aktiviteter. Samarbeidet skal munne ut i konkrete skisser til løsninger innenfor feltet.

Relevant kompetanse

Emnet er sammensatt og er åpent for studenter fra alle fagmiljøer. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper ut over en generell interesse for fagfeltet.

Om landsbyen

Utviklinga innenfor helse- og omsorgstjenestene går i retning av mer bruk av teknologiske løsninger for å lette presset på eksisterende tjenester, utvikle nye tjenestetilbud og styrke livskvalitet og integritet. En overordna målsetting er ofte å gi tjenestemottakere og pårørende selv muligheter til å håndtere utfordringene som er til stede.

Det finnes et bredt spekter av relevant teknologi, fra enkle hjelpemidler til svært sofistikerte løsninger. De som har spesielle behov for slike teknologier utgjør også et bredt spekter av befolkninga, både med tanke på alder, kjønn, behov og forutsetninger.

Teknologiske løsninger vil kunne muliggjøre at flere vil kunne bo i eget hjem lengre, de vil kunne styrke mulighetene for bedret kommunikasjon med tjenesteytere, familie og venner, og de vil kunne gi en økt opplevelse av grunnleggende trygghet. Samtidig har alle teknologiske løsninger også iboende muligheter til å fungere negativt, suboptimalt eller mot sin hensikt, noe man må være oppmerksom på, reflektere over og kunne arbeide for å unngå.

Allerede i dag ser vi at feltet er et satsingsområde i ulike deler av samfunnet, og interessen vil øke både innenfor helse, teknologi og næringsliv. Kompetanse i å delta i dette, og i å innse behovet for et tverrfaglig samarbeid, vil være godt i tråd med NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden.

Fakta om landsbyen - MFEL4856

Emnekode: MFEL4856
Landsbytittel: Teknologiske løsninger som kan bidra til aktivitet og deltakelse for personer med spesielle behov
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Jon Sørgaard
Kontakt: jon.sorgaard@ntnu.no
Undervises: Vår 2020 
Sted: Trondheim 

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.