Emnebeskrivelse 2023/2024

Emnebeskrivelse 2023/2024

Eksperter i team (EiT) - Experts in Teamwork (EiT)

Ansvarlig faglærer: Hanne Rustad

Faglærer (landsbyleder) og landsbytema for hver landsby presenteres på nettsidene:
www.ntnu.no/eit (norsk) og www.ntnu.edu/eit (engelsk)

Studiepoeng: 7,5

Undervises kun i vårsemesteret

Intensjon

I Eksperter i team utvikler studentene samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt. Studentene arbeider i tverrfaglige grupper med deltakere fra ulike studieprogram. Det tverrfaglige gruppearbeidet benyttes til å utvikle studentenes samarbeidskompetanse. Hensikten er å gjøre prosjektarbeidet bedre. Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for gruppearbeidet. Det legges til rette for at resultatene av studentgruppenes arbeid kan tas i bruk av gruppenes samarbeidspartnere.

Læringsform

Læringsformen i EiT er erfaringsbasert. Sentralt i læringen er situasjonene som oppstår underveis i det tverrfaglige prosjektsamarbeidet. Studentene utvikler samarbeidskompetanse ved å reflektere over disse situasjonene gjennom hele forløpet, og trene på endring for å forbedre samarbeidet om prosjektet. Refleksjonsarbeidet gjøres sammen i gruppa, og stimuleres av fasilitering og ulike oppgaver som refleksjonsskriving, samspillsøvelser og tilbakemeldinger. Fagseksjon for Eksperter i team gir landsbyledere og læringsassistenter en faglig forankret opplæring og veiledning i fasilitering.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om gruppeprosesser, og kjenner sentrale begreper og forutsetninger for godt gruppearbeid.
 • Studenten kan ut fra erfaringer fra gruppa gjøre rede for forutsetninger for godt tverrfaglig gruppearbeid.
 • Studenten har innsikt i hvordan egne og andres handlingsmønstre og væremåter påvirker samarbeid.

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende sin fagkompetanse i samarbeid med personer fra andre fagområder, og i fellesskap definere problemstillinger og å finne løsninger på dem.
 • Studenten kan anvende grunnleggende gruppeteori og begreper for å beskrive egne konkrete samarbeidssituasjoner
 • Studenten kan reflektere over sitt samarbeid, og analysere hvordan gruppa kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige, sosiale og personlige utfordringer.
 • Studenten kan gi konstruktive tilbakemeldinger til det enkelte gruppemedlem og til gruppa som helhet, og kan reflektere over tilbakemeldinger fra gruppa.
 • Studenten kan iverksette tiltak (aksjoner) som stimulerer samarbeid, og kan bidra til endring av samhandlingsmønstre for å skape et mer produktivt, konstruktivt og sosialt gruppesamarbeid.

 

Generell kompetanse

 • Studenten har utvidet sitt perspektiv på egen fagkunnskap, i møte med kompetanse fra andre fagområder, og kan bedre formidle og anvende sin fagkompetanse i samarbeid med studenter fra andre fagområder.

 • Studenten kan samarbeide med personer fra andre fagområder, og kan bidra til å utnytte deres felles tverrfaglige kompetanse.

Rammer

Studentene i EiT deles inn i landsbyer på inntil 30 studenter, og hver landsby deles inn i tverrfaglige grupper på fem til seks studenter. Undervisningsspråket er enten norsk eller engelsk. Hver landsby ledes av en faglærer, kalt landsbyleder. I tillegg har hver landsby normalt to læringsassistenter, som fasiliterer studentgruppene. 

Hver landsby har et bredt definert overordnet tema fra samfunns- eller arbeidsliv som danner utgangspunkt for studentgruppenes prosjektarbeid. Landsbyen kan ha eksterne samarbeidspartnere, som kan være veiledere og mottakere av studentenes arbeid. 

Graden av digital samhandling varierer mellom landsbyene, fra «virtuelle landsbyer», hvor alle landsbydagene foregår på nett, til «fysiske landsbyer», hvor alle landsbydagene foregår fysisk. Hvis studentene har en landsby som innebærer digitalt oppmøte, er det en forutsetning at de deltar med både kamera og mikrofon.

Landsbytemaene presenteres på nettsiden til EiT, og ønsket fagsammensetning i landsbyene er angitt som en veiledning for studentenes landsbyvalg. I tillegg gir nettsiden informasjon om landsbyspråk, landsbytype (intensiv eller langsgående), graden av digital samhandling og annen relevant informasjon om den enkelte landsby.

Studentene melder inn sine fem prioriterte landsbyønsker i StudentWeb innen 1. november hvert år. For å sikre tverrfaglige grupper i landsbyene oppfordres studentene til å velge minst to landsbyer fra et annet fakultet enn det studenten kommer fra. Studentene fordeles til landsbyene ut fra sine prioriterte ønsker, behovet for fagkompetanse og antall plasser i landsbyen. 

En betydelig del av samarbeidet i studentgruppene må foregå synkront, uavhengig om de møtes fysisk eller virtuelt, som en nødvendig forutsetning for å utvikle samarbeidskompetanse. Derfor er det obligatorisk oppmøte i landsbyene i den oppgitte landsbytiden (normalt kl. 08.00–16.00).

Læringsaktiviteter

Undervisningen består av både lærer- og studentstyrte aktiviteter. Innledningsvis legges det opp til aktiviteter som gjør at studentene blir kjent med hverandre. Studentene blir presentert for landsbytemaet og utarbeider en samarbeidsavtale i gruppa. Studentgruppa utarbeider forslag til sitt prosjekt ut fra landsbytemaet og den enkelte students kompetanse og interesse. Etter godkjenning fra landsbyleder arbeider studentgruppa med prosjektet gjennom hele undervisningsperioden. Studentgruppa har ansvar for å følge opp samarbeidsavtalen og eventuelt revidere denne. 

Studentgruppa blir fasilitert mens de arbeider. Fasiliteringen innebærer å bli observert og at observasjonene deles med gruppa. Fasiliteringen har til hensikt å fremme studentenes refleksjon over samarbeidet i gruppa. Studentene skriver både personlig refleksjon og grupperefleksjon. Refleksjoner initiert av fasilitering og refleksjonsskriving legger grunnlaget for forståelse av vilkårene for godt samarbeid, og hvordan den enkeltes handlinger påvirker samarbeidet i gruppa. 

Obligatoriske aktiviteter

 • Det er obligatorisk oppmøte. 

 • Studentgruppene skal utarbeide en samarbeidsavtale mellom medlemmene i studentgruppa i løpet av de to første landsbydagene. 

 • Studentgruppene skal gi en muntlig presentasjon av prosjektet og delta i en samtale om samarbeidet i studentgruppa ved undervisningsslutt. 

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent av landsbyleder før sluttarbeidet leveres til sensur. Det er en forutsetning at hele studentgruppa deltar i de obligatoriske aktivitetene. 

Sluttarbeid

Studentenes sluttarbeid er en prosjektrapport og en prosessrapport. Prosjektrapporten skal beskrive studentgruppas problemstilling og resultatet av prosjektarbeidet. Prosessrapporten skal beskrive samarbeidet i gruppa og hva den enkelte har erfart og lært gjennom felles refleksjon over relevante situasjoner fra samarbeidet om prosjektet. Forventningene til studentgruppas arbeid og kriterier for vurderingen er beskrevet i dokumentet «Veiledning for studenter i Eksperter i team». 

Vurderingsform

Studentgruppas sluttarbeid (prosjektrapporten og prosessrapporten) blir vurdert i henhold til karakterskalaen A–F. Gruppa får én felles karakter. 

Prosjektrapporten teller 50 %, og prosessrapporten teller 50 % av den endelige karakteren. 

Ved karakteren «ikke bestått» eller gjentak av bestått eksamen må hele emnet tas om igjen. 

Oppmøte

EiT undervises i vårsemesteret: 

 • Intensive landsbyer: Oppmøte hver virkedag (man–fre) i tre uker i januar, kl. 08.00–16.00.
 • Langsgående landsbyer: Oppmøte hver onsdag i perioden januar–april, kl. 08.00–16.00.
 • Virtuelle landsbyer: Oppmøtetider kan tilpasses studentgruppa, med en kjernetid på onsdager, og totalt omfang på 8 timer per uke.

Studenter kan ikke selv velge digitalt oppmøte i stedet for fysisk tilstedeværelse i landsbyen.

Studieprogrammenes studieplaner gir opplysning om når i studieløpet EiT skal gjennomføres, og om emnet kan gjennomføres intensivt eller langsgående.

Forkunnskapskrav

EiT er normalt obligatorisk i alle program på høyere grads nivå ved NTNU. Andre studenter kan søke opptak til EiT, men må være kvalifisert for opptak til et masterstudium for å kunne delta. 

Kursmateriell

Følgende materiell gjøres tilgjengelig digitalt ved studiestart:

 • Veiledning for studenter i Eksperter i team
 • Nettkurs for studenter i Eksperter i team
 • Anbefalt litteratur
 • Refleksjonsbok for studenter i Eksperter i team

 

Vedtatt av Rektor som styre for EiT.