Grønn omstilling

Grønn omstilling

– Overgang til sirkulær økonomi

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Målene gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. (regjeringen.no)

Bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov»

Skal vi nå FNs bærekraftsmål må det skje en omlegging fra lineær til sirkulær økonomi, for vi forbruker nå mer ressurser enn det produseres. Under 3 % av Norges produksjon går tilbake til ny produksjon i dag. Omleggingen krever endringer langs hele verdikjeden samt utvikling av nye forretningsmodeller.

"Det grønne skiftet" som denne omleggingen ofte omtales som, blir fort vage løfter om å nå globale mål. Men, for den enkelte organisasjon, bedrift eller bransje kan det gjøres helt konkrete endringer som til sammen vil utgjøre det grønne skiftet. Det kan både være snakk om store, distruptive innovasjoner og enklere endringer i varestrøm og produksjonsmetoder. Den lineære produksjonen henter i all hovedsak jomfruelige råvarer og innsatsfaktorer som etter forbruk blir avfall som må håndteres. I en sirkulær økonomi er reduksjon av avfall og gjenbruk av materialer direkte eller i nye verdikjeder helt sentralt.

 

Relevant kompetanse

Endringene til et bærekraftig nærings- og organisasjonsliv må skje i samspill med samfunnet rundt. Endringene påvirker både klima og miljø, sosiale forhold og økonomi for bedrift og samfunn og krever derfor tverrfaglig kompetanse og innsikt.

Arbeidet med å oppnå bærekraftsmålene byr på dilemma og utfordringer som tverrfaglig innsikt best kan løse. Kunnskap innen teknologi, samfunn, mennesker og organisasjoner og andre områder er relevante.

Om landsbyen

I denne landsbyen utfordres studentene fra ulike fagområder til å gjennomføre prosjekter med effekter for ett eller flere av nivåene av FNs bærekraftsmål. Studentgruppene skal med utgangspunkt i analyser av en organisasjon, bransje eller verdikjede utvikle forretningsmodeller eller prosesser som skal kunne føre til måloppnåelse for ett eller flere av bærekraftsmålene, uten å ødelegge for oppnåelsen av andre.

Oppmerksomheten i Norge har i stor grad knyttet til klima, men også naturmangfold, livet i havet og presset på rent vann er helt grunnleggende for livet på jorda. Grunnleggende menneskerettigheter oppnås ikke uten tilgang til grunnleggende naturressurser, og bærekraftige samfunn uten konflikter bygger på sosial rettferdighet.

23 sep 2020

Fakta om landsbyen - BEIT4014

Emnekode: BEIT4014
Landsby: Grønn omstilling
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Anne Guri Solem
Undervisningssted: Trondheim
Semester: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.