"Making is thinking"

I samarbeid med Cirka Teater og Trondheim kommunes Blå Tråd og Trondheim havn, vil vi krysskoble kreative metoder i grensesnittet mellom arkitektoniske og kunstneriske prosesser. Vi vil bruke «Nyhavna i endring- nye møteplasser» som case for å avdekke nye muligheter : Fra småskala intervensjoner til visjonære kongstanker. Byen trenger gode ideer: overrask oss!

Bildecollage: NTNU/Nina Haarsaker

Mange viktige problemstillinger finner ikke sin løsning fordi vi sitter fastlåste i vante tankemønstre. For å finne nye muligheter og forhåpentligvis gode løsninger, må vi oppøve evnen til kreativ tenkning. Dette kan alle trenes opp til, og er ikke knyttet til spesielle fagfelt. Kreativ tenking er noe samfunnet har bruk for innenfor alle fagfelt og områder for å løse de store utfordringer vi står ovenfor i dag. Dere kan og bør utfordre rådende holdninger og vaner, og være åpne for det rare og uventede, for å avdekke nye muligheter.

Relevant kompetanse

Oppmerksom og åpen holdning. Aktiv deltagelse, liten redsel for å gjøre feil og stor vilje til å eksperimentere. Åpen, nysgjerrig innstilling til det å utforske alternative, kreative metoder. Prosessen er målet!

Om landsbyen

Vi ønsker å få til en fruktbar krysskobling på tvers av disipliner. Hva kan ingeniørstudenten bidra med? Metallurgen? Marinteknikeren/ Musikkstudenten/ Design-Filosofi-Arkitekt-Sosiolog-Teater-Historiestudenten? Dere skal jobbe i team, og tanken er enkel: Flere hoder tenker bedre enn ett. Det er i møtet mellom de ulike fagbakgrunner og perspektiver at de nye, og kanskje overraskende løsningene ligger.

Sentralt i kurset er fokuset på lateral tenkning, en tilnærming til læring og kreative prosesser som fordrer at studentene gir slipp på tidligere forestillinger/ kjente løsninger (”einstellung effect” eller ”design fixation”) og overskrider læringsterskler.

Som Einstein hevdet: «Man kan ikke løse problemer med det samme tankesettet som skapte dem».

Kurset er knyttet opp mot Making is Thinking som er pilot under TRANSark-prosjektet ved AD/NTNU. Dere vil ha base i FORMlab, som er et «hands-on» læringslaboratorium. Laben er utstyrt med analoge og digitale verktøy som inviterer til eksperimentering. Her skal det være lov til å teste og feile, noe som er en forutsetning for alle former for utviklingsarbeid og kreative prosesser.

Hendelser og møtesteder

Hva er gode møteplasser? Hva kan et urbant program være, eller hva kan vi også gjøre i en by, utover å drikke kaffelatte og handle? Vårens Making is Thinking Eksperter i Team vil kunne hente inspirasjon fra Gilles Bergers mekaniske verden ved Cirka teater. I år skal vi «ide-bygge» en ny park. Cirka handler ut fra et nysgjerrig blikk på verden. Det noen ser som søppel, ser andre som muligheter for nye historier og eventyr. Nyhavna har et stålberg av post-industrielle komponenter. Kan deler gjenbruks og up-cycles til å få nytt liv-  en ny historie- i Cirkateaterets ånd! Hva finner vi? Hva kan det bli? Hvilke deler i en industrielt inspirert CIRKA-park kan bevege på seg? Hvordan skal det kunne brukes? Dere vil bli utfordret til å tenke lekent, utenfor boksen og realistisk på samme tid. Formidlingsverktøy vil primært være gjennom collage, bricollageteknikker ((in art or literature) construction or creation from a diverse range of available things. Oxford Living Dictionaries.) og up-cycling, med en kreativ tilnærming på tvers av fagdisipliner.

Alt kan skje i en by, og alt kan skje på Nyhavna! Vi skal forsøke å snu fokuset bort fra å stirre på problemstillingene til å fokusere på potensialet.

Bildecollage: NTNU/Nina Haarsaker

 

Utprøving av alternativ vurderingsform

Prosessrapport (gruppens utvikling gjennom perioden) leveres likt med andre eksperter i team-kurs. I denne landsbyen vil det imidlertid bli testet ut en alternative vurderingsformer til prosjektrapporten (prosjektet dere jobber med som case). Vanligvis skal studentgruppene også her skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en prosjektutstilling.

Utstillingen vil i tillegg til en poster, være konkrete intervensjoner på et spesifikt sted, og/eller visjonsprosjekter formidlet gjennom: lyd, lys, film, bricollage, ide-modeller, tegninger, collager, kart, foto, beskrivelser etc. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen.

Prosjektutstillingen skal også visuelt formidle prosjektets utviklingsprosess. Hvilke metoder har dere brukt og hvordan har dere jobbet dere fram til ideene? Hva som er egnet utstillingsform avhenger av de ideer og visjoner som utvikles.

 

Emnekode: AAR4911
Landsbytittel: "Making is thinking"
Type: Intensive
Språk: Norsk
Landsbyleder: Nina Haarsaker
Kontaktinfo: nina.haarsaker@ntnu.no
Undervises: 2018

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.