Brohodekonferansen

Brohodekonferansen

Fakta om Brohodekonferansen

Fakta om Brohodekonferansen

Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører. Ved å få studenter og forskere ut til merdkanten økes forståelsen for de ulike prosessene i produksjonen av fisk, fôr, teknologi og tjenester, og for rammeverket til næringen.

Ved å sette faglig lys på de komplekse utfordringene i sektoren oppnås gjensidig tillitt og vi styrker mulighetene for utvikling av forskningsbaserte løsninger.

Koblingsarenaen mellom akademia og industri bidrar dessuten til økt næringsrelevans for studiene og til utvikling av kandidater som kan bidra til innovasjon i havbrukssektoren. Samspillet skjer på tvers av erfaring, alder, fagområder og ekspertise.

Brohodekonferansene arrangeres to ganger i året, en høst- og en vårkonferanse.

Bilde brohodekonferansen

Brohodekonferansen 2022. Foto: Malin Lystad
Brohodekonferansen 2022. Foto: Malin Lystad

Brohodekonferanse høst 2023 (Frøya) 25-26. oktober

Brohodekonferanse høst 2023 (Frøya) 25-26. oktober

Vi inviterer havbruksaktører, forskere, lærere, politikere, studenter og elever til samspill rundt temaet «Det digitale skiftet – til hvilken nytte?». Konferansen starter med middag onsdagskveld og fortsetter på torsdagen med innlegg og dialog om hvordan innhenting og deling av data kan komme fisken, miljøet og samfunnet til gode. Sammen med morgendagens arbeidstakere ønsker vi å sette fart i å ta ut potensialet som digitaliseringen gir oss. 

Les mer om Brohodekonferansen 2023 på Frøya
 

 


Tidligere Brohodekonferanser

Tidligere Brohodekonferanser

Havbruk i Norge – en brytningstid for konvensjonelt merdbasert oppdrett?

26. - 27. oktober, Frøya

Konferansen feiret sitt 10-årsjubileum med en fullsatt sal av entusiaste deltakere! Studenter fra 14 ulike studieretninger ved NTNU diskuterte teknologiske, biologiske og samfunnsmessige muligheter for et bærekraftig kystnært merdbasert oppdrett. 

Toppledermøtet i forkant av konferansen ga et klart mandat til deltakerne om en formalisering av samspillet mellom akademia og bransjen for å optimalisere rekruttering av nye kandidater. 

Se program

Se opptak av konferansen

Presentasjoner fra konferansen:

Makroøkonomiske perspektiver - trusler om ressurstilgang, økonomi, politikk i dagens merdopprett (pdf) - Jon Arne Grøttum, direktør havbruk, Sjømat Norge, Amanuensis II, NTNU

The implications of the European Green Deal for sea-based aquaculture (pdf)
- David Basset, General Secretary, European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

Krav om miljødokumentasjon - hvordan skape samfunnsaksept i framtiden? (pdf) - Roger Sørensen, CEO, Åkerblå

Trusler og perspektiver for havbruk til sjøs - erfaringer fra Canada (pdf) - Tom-Ivar Bern, Internasjonaliseringsrådgiver, Innovasjon Norge

Hvordan kan semilukkede systemer bidra til bedret bærekraft og videre muligheter i kystnært oppdrett? (pdf) - Alf Reidar Sandstad, CEO, Seafarming Systems

Videre evolusjon – eller revolusjon? - av merdkonsepter i framtidig kystnært havbruk (pdf) - Hans Vanhauwaert Bjelland, forskningssjef, Sintef Ocean

Studentaktiviteter (pdf) 

Studentpresentasjoner (pdf)

Er leverandørene av tjenester til kystnært havbruk inne i en brytningstid? Hva er de største utfordringene? (pdf) - Linn Holmen, direktør Driftsstøtte, Frøygruppen

Hvordan kan atlantisk oppdrettslaks gjennom avl gjøres resistent for lakselus? (pdf) - Jørgen Ødegård, seniorforsker, AquaGen

Mulighetene som autonome operasjoner gir til videreutvikling av kystnært havbruk (pdf) - Ole Andreas Alsos, prosjektleder MIDAS, professor Institutt for design, NTNU

Sorte svaner i sykdom og velferd? Hvordan sikre en helhetlig tilnærming til fiskevelferd og merdmiljø? (pdf) - Bård Skjelstad, daglig leder, Aqualoop

Brohode havbruk og presentasjon av studieretninger (pdf)

 

28.oktober, Frøya

Se stream fra konferansen

Se programmet 

Årets høstkonferanse hadde som tema Havbruksnasjonen Norge 2030 - "Sjømat" eller "sjømat og teknologi"?

Et fulltegnet arrangement samlet representanter fra næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører til en dialog om fremtiden til norsk havbrukssektor.

Med uttalelsen fra FAO «Hva hvis ikke akvakultur? Hvem hvis ikke Norge?» var scenen satt for en visjonsrik dag. Mange av innlederne pekte på utviklingen av havbruk i det grønne skiftet, med kapasitetsbygging og kunnskapsdeling som basis.

Presentasjoner fra konferansen

Behov for videre kapasitetsløft - har vi tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for en bred satsing? v/Alexandra Neyts, NTNU

Bred internasjonalisering av norsk havbruk - er havbrukssektoren tilstrekkelig økonomisk bærekraftig, attraktiv og robust? v/ Anne Hvistendahl, DNB

Behov for kunnskap og utdanning - erfaringer og anbefalinger med NTNU-studie som bakgrunn v/Bjørnar Tøndel, Cargill

Bred internasjonalisering av norsk havbruk - er nasjonalt og internasjonalt samarbeid veien fram? v/Håkon Andre Berg, SalmonEvolution

Har Norge tillit og omdømme som seriøs aktør i havbruk som det kan kapitaliseres på i en internasjonal satsing? v/Marit Schei Olsen, NTNU Samfunnsforskning

Development through cooperation. Can Norwegian aquaculture experience contribute to increased sustainable food production around the world? v/Matthias Halwart, FAO

Hvordan kan Norge bidra til økt bærekraftig akvakultur? v/Olav Andreas Ervik, Adm.dir. Salmar Aker Ocean

Er eksport av tjenester og havbruksteknologi noe leverandørindustrien ønsker? v/ Torstein Rønning, Fiizk

På grunn av reiserestriksjoner flyttes Brohodekonferansen vår 2021 til det digitale rommet.

En serie lunsj-webinarer vil gi et innblikk i reelle caser. Målet vil være å høste erfaringene fra disse og utnytte dagens verktøykasse for samarbeid på en smartere måte.

Finn frem matpakka, ta med en kollega og bli med på digitalt lunsjmøte. Du møter bedrifter, veiledere, studenter og stipendiater som deler sine erfaringer i vårens lunsj webinarer.

Brohodekonferansen høst 2020 ble en blanding av et fysisk og digitalt møteplattform for studenter, elever, forskere og næringslivet med interesse for innovasjon i havbruk. Konferansen tok deltakerne med inn i den norske havbruksindustrien for å se på hvilke tekniske og biologiske utfordringer havbrukssektoren vil møte på i fremtiden, men også hvilke muligheter for innovasjon og internasjonalisering som vil være viktige i årene fremover. Studenter fra ulike studieretninger ble invitert til å bidra med nye ideer til samspill og næringsinteraksjoner i utdanning.

Program

Presentasjon Jon Arne Grøttum

Presentasjon Arnfinn Aunsmo

Presentasjon Kari Attramadal

Presentasjon Siri Carson

Presentasjon Jon Funderud

Presentasjon Rhyder Ramos

Presentasjon Stig Omholt

paneldebatt

10-11. mars, Flatanger

I samarbeid med Havbruksparken Midt-Norge dro forskere og studenter fra ulike fagområder ved NTNU ut til Flatanger. Som ett av Norges største produksjonsområder for laks, ble de tatt imot av en rekke bedrifter innenfor havbruk og tilgrensende virksomhet.

Målet med samlingen var å skape ideer til studentoppgaver, næringsphd’er, bidrag i undervisning og andre samarbeidsformer.

Agenda 

Deltakere

Foto

studenter foran fiskeoppdrett

30-31. oktober (AQUATHON fra 29. oktober).

Les omtale av konferansen i Fiskeribladet.

Agenda Resultater fra AQUATHON Bilder 

deltakere i konferanse

Presentasjoner:

Brohode Havbruk 2050 (Alexandra Neytz, NTNU)

Næringspolitikk og havbruk (Linda Hofstad Helleland, Høyre)

Trøndelag - tyngdepunktet for havbruk (Tore O Sandvik, fylkesordfører)

Norsk havbruk - Potensial og mulighet for vekst? (Øyvind Haram, Sjømat Norge)

Premiss for innovasjon og utvikling (Bård Skjelstad, SCALE AQ)

NTNUs satsing på marin forskning og utdanning i møte med 2030 utfordringene i norsk havbruk (Øyvind Gregersen, NTNU)

SINTEFs rolle til Havbruk 2030 (Ida Grong Aursand, SINTEF)

Framtidens reguleringsregime for mer bærekraftig bruk av kysten (Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger)

Nye forvaltningsprinsipp av områder (Tonje Osmundsen, NTNU)

Midtnorsk firepartssamarbeid i støpeskjeen. Er det viktig for gode rammebetingelser for oppdrettssektoren? (Amund Hellesø, Ordfører Vikna)

Innovasjonscamp (Regine Berglund, UE Trøndelag og Heidi Glørstad Nielsen, Blått Kompetansesenter)

Development of sea based farming of Atlantic salmon in the Yellow Sea (Shuanglin Dong, China Ocean University)

Offshore oppdrett - Smart Fish Farm (Jan Vatsvåg, Mariculture)

Aquatraz - "Merden ingen fisk slipper fra" (Alf Reidar Sandstad, Aquatrazz)

Sjøbasert oppdrett på land - Videreutvikling basert på Norges naturlige fortrinn (Hans Ramsvik, SALFJORD AS)

AQUA semi (Arnfinn Aunsmo, Måsøval Fiskeoppdrett) 

Flytende lukkede anlegg i sjø - simulasjon, modellforsøk og fullskala (Kevin Frank, SINTEF ACE)

Ocean Farm 1: Rapport fra erfaringer gjort første driftsår (Runar Sivertsen, Salmar Ocean Farming) 

Introduksjon av NTNU Aquathon (Kjell Olav Kjølsvik)

Aquathon gruppe 1

Aquathon gruppe 2

Aquathon gruppe 3

Aquathon gruppe 4

Aquathon gruppe 5

Se bilder Se film Konferanseprogrammet 

Næringen møtte engasjerte studenter på bachelor, master og phd nivå for å se på utfordringer i havbruket.

Studentene hadde bakgrunn i bioteknologi, marin teknikk, robotikk, industriell kjemi, biomarin innovasjon, marin biologi, maskiningeniør, industriell matematikk, produktutvikling, energi og miljø, automatisering, økonomi, entreprenørskolen og markedsføring.

Gjennom ekskursjoner, diskusjoner og samtaler med selskap i Ålesund-regionen ble studentene og næringslivet inspirert til å se på muligheter for samarbeid.

studenter og fiskeoppdrett