Brohodekonferansen

  • Brohodekonferansen

Brohodekonferanse tekst

Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører. Ved å få studenter og forskere ut til merdkanten økes forståelsen for de ulike prosessene i produksjonen av fisk, fôr, teknologi og tjenester, og for rammeverket til næringen.

Ved å sette faglig lys på de komplekse utfordringene i sektoren oppnås gjensidig tillitt og vi styrker mulighetene for utvikling av forskningsbaserte løsninger.

Koblingsarenaen mellom akademia og industri bidrar dessuten til økt næringsrelevans for studiene og til utvikling av kandidater som kan bidra til innovasjon i havbrukssektoren. Samspillet skjer på tvers av erfaring, alder, fagområder og ekspertise.

Brohodekonferansene arrangeres to ganger i året:

  • Brohodekonferansen høst: en næringspolitisk og faglig konferanse på Frøya
  • Brohodesamlingen vår: et arrangement med fokus på næring-studentinteraksjoner i en Midt-norsk kystkommune

Brohodekonferanser

10-11. mars, Flatanger

I samarbeid med Havbruksparken Midt-Norge dro forskere og studenter fra ulike fagområder ved NTNU ut til Flatanger. Som ett av Norges største produksjonsområder for laks, ble de tatt imot av en rekke bedrifter innenfor havbruk og tilgrensende virksomhet.

Målet med samlingen var å skape ideer til studentoppgaver, næringsphd’er, bidrag i undervisning og andre samarbeidsformer.

Agenda 

Deltakere

Rapport

Artikkel i Tekfisk

30-31. oktober (AQUATHON fra 29. oktober).

Les omtale av konferansen i Fiskeribladet.

Agenda Resultater fra AQUATHON Bilder 

Presentasjoner:

Brohode Havbruk 2050 (Alexandra Neytz, NTNU)

Næringspolitikk og havbruk (Linda Hofstad Helleland, Høyre)

Trøndelag - tyngdepunktet for havbruk (Tore O Sandvik, fylkesordfører)

Norsk havbruk - Potensial og mulighet for vekst? (Øyvind Haram, Sjømat Norge)

Premiss for innovasjon og utvikling (Bård Skjelstad, SCALE AQ)

NTNUs satsing på marin forskning og utdanning i møte med 2030 utfordringene i norsk havbruk (Øyvind Gregersen, NTNU)

SINTEFs rolle til Havbruk 2030 (Ida Grong Aursand, SINTEF)

Framtidens reguleringsregime for mer bærekraftig bruk av kysten (Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger)

Nye forvaltningsprinsipp av områder (Tonje Osmundsen, NTNU)

Midtnorsk firepartssamarbeid i støpeskjeen. Er det viktig for gode rammebetingelser for oppdrettssektoren? (Amund Hellesø, Ordfører Vikna)

Innovasjonscamp (Regine Berglund, UE Trøndelag og Heidi Glørstad Nielsen, Blått Kompetansesenter)

Development of sea based farming of Atlantic salmon in the Yellow Sea (Shuanglin Dong, China Ocean University)

Offshore oppdrett - Smart Fish Farm (Jan Vatsvåg, Mariculture)

Aquatraz - "Merden ingen fisk slipper fra" (Alf Reidar Sandstad, Aquatrazz)

Sjøbasert oppdrett på land - Videreutvikling basert på Norges naturlige fortrinn (Hans Ramsvik, SALFJORD AS)

AQUA semi (Arnfinn Aunsmo, Måsøval Fiskeoppdrett) 

Flytende lukkede anlegg i sjø - simulasjon, modellforsøk og fullskala (Kevin Frank, SINTEF ACE)

Ocean Farm 1: Rapport fra erfaringer gjort første driftsår (Runar Sivertsen, Salmar Ocean Farming) 

Introduksjon av NTNU Aquathon (Kjell Olav Kjølsvik)

Aquathon gruppe 1

Aquathon gruppe 2

Aquathon gruppe 3

Aquathon gruppe 4

Aquathon gruppe 5

Se bilder Se film Konferanseprogrammet 

Næringen møtte engasjerte studenter på bachelor, master og phd nivå for å se på utfordringer i havbruket.

Studentene hadde bakgrunn i bioteknologi, marin teknikk, robotikk, industriell kjemi, biomarin innovasjon, marin biologi, maskiningeniør, industriell matematikk, produktutvikling, energi og miljø, automatisering, økonomi, entreprenørskolen og markedsføring.

Gjennom ekskursjoner, diskusjoner og samtaler med selskap i Ålesund-regionen ble studentene og næringslivet inspirert til å se på muligheter for samarbeid.