• Brohode Havbruk
  • Bedriftsbesøk
  • Speed date
  • Idémingling
  • Speed date
  • Bedriftsbesøk
  • Bedriftsbesøk
  • Speed date
  • Speed date
  • Faglige foredrag

NTNU Brohode Havbruk

– Et regionalt kunnskapssamarbeid

Brohode Havbruk 2050 får 11,3 millioner i støtte!

Forskningsrådet har bevilget 11,3 millioner kroner i støtte til prosjektet Brohode Havbruk 2050, gjennom regionale under Kapasitetsløft ordningen. Prosjektet vil videreutvikle den midtnorske utdannings- og kunnskapsplattformen for mer effektiv utnyttelse av eksisterende faglig spisskompetanse og realkompetanse innen havbruk. Brohode Havbruk 2050 ledes av NTNU Havrom, i et konsortium bestående av NCE Aquatech ClusterBlått Kompetansesenter ASSINTEF Ocean og Trøndelag Fylkeskommune. I tillegg vil produksjons- og leverandørbedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner som har uttrykt sin interesse koblet inn i de ulike planlagte aktivitetene. Prosjektet vil i første omgang ha sin virksomhet til ut 2020.


 

Brohodekonferanse Vår 2018, Bjugn

I vår dro Brohodekonferansen til Fosen - en spennende region med mange ulike havbruksaktører! Engasjerte studenter fra ulike studieretninger (biologi, bioteknologi, marin teknikk, biomarin innovasjon, industriell økologi, matteknologi, studier av kunnskap, teknologi og samfunn, fysikk og matematikk) samt elever fra videregående skole møtte næringen og så på mulig samarbeid gjennom studentoppgaver, praksisplass eller sommerjobb. 

 

Tidligere konferanser

 

Nyhetsartikler Brohode Havbruk: 


 

 

 

Om Brohode Havbruk

NTNU Brohode Havbruk (tidligere Brohode Frøya) er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk. Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører. I samspill mellom bedrifter og kunnskapsmiljø utvikles ny kunnskap, rekruttering til sektoren øker, og relasjonen mellom bedrifter og kunnskapsmiljø bidrar til økt innovasjonsevne hos alle involverte parter.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere en varig, dynamisk regional arena hvor NTNU, i samspill med den videregående skolen og representanter for alle deler av sjømatnæringa, samarbeider om å oppnå følgende:

-Øke næringsrelevansen i høyere utdanning

-Styrke rekrutteringen til den marine sektoren

-Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen

I samarbeid med Gurri Kunna videregående skole og BLÅTT Komptetansesenter

Brohode Havbruk