Bakgrunn og aktiviteter

Jeg heter Tore Romundstad og er Spesialrådgiver i dekanens stab hvor jeg blant annet er prosjektleder og pådriver for for MH-fakultetets strategiske handlingsplaner innen utdanningsområdet. Jeg jobber spesielt for å utvikle den faglige virksomheten og utdanningskvaliteten. Å etablere og lede prosjekt- og arbeidsgrupper med bred representasjon fra institutt og samarbeidspartnere er del av dette. 

Noen sentrale arbeidsområder er:

  • Strategi og handlingsplaner samt tilhørende tiltak
  • Læringsmiljø
  • Areal
  • Undervisningskompetanse og utdanningsledelse
  • Bidrag i arbeidet med bl.a. tertial-, års-, kvalitets- og porteføljerapportering
  • Internasjonalisering 
  • Valg (leder i valgstyret) og MHs beredskapgruppe er arbeidsområder som også ligger til stillingen i dag.
  • To viktige prosjekt i nærmeste periode er oppfølging/etablering etter utredning av desentral utdanning i Ålesund og nasjonal økning av antall medisinstudenter.

Jeg har vært seksjonssjef for utdanningsområdet ved Det medisinske fakultet/Fakultet for medisin og helsevitenskap i perioden 2002-2020, inkludert permisjon for å arbeide med faglige handlingsplaner og tiltak i 2019-2020. Årene har vært preget av spennende utvikling, vekst og tilpasninger samt en fusjon med store endringsoppgaver også for administrative prosesser/organisering. Jeg har vært med i flere grupper/utvalg på fakultets- og universitetsnivå.

Før 2002 var jeg kontorsjef på et institutt dagens SU-fakultet i 3,5 år og før det 3 år konsulent/førstekonsulent på fakultets- og instituttnivå, spesielt knyttet til etablering av profesjonsstudiet i psykologi.

Jeg har jobbet ved NTNU siden januar 1995 og er utdannet cand.polit med hovedfag i psykologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling