Edvard Griegs gate 8, Nevro øst * 121.03.048

Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradstipendiat siden 2014. Forskningsinteresse: Risikofaktorer for hudreaksjoner av antiepileptika

Bakgrunn

Cand. med 2010 fra NTNU. Lege i spesialisering ved Avdeling for Nevrologi og nevrofysiologi ved St. Olavs hospital siden mars 2012. Stipendiat ved Insitutt for nevromedisin fra januar 2014.

Doktorgradsprosjekt

Uønskede effekter av antiepileptika er et stort problem.Antiepileptika kan gi allergisk hudreaksjon hos opptil 10 % av pasienter som behandles. De fleste hudreaksjoner på antiepileptika er ikke alvorlige, men en sjelden gang kan det utvikle seg videre til alvorlige tilfeller med slimhinneaffeksjon og blæredannelse. Derfor må det utløsende medikamentet avsluttes umiddelbart, noe som gir utrygge og alvorlige situasjoner med fare for tap av kontroll over epileptiske anfall.

Vi ønsker å identifisere risikofaktorer for hudreaksjoner mot slike medikamenter, slik at man lettere på forhånd kan forstå hvilke personer som har økt risiko for å utvikle hudreaksjoner, og dermed tilby de en annen og personlig tilpasset behandling med antiepileptika. Vi har allerede undersøkt om multippel sklerose (MS), en autoimmun nevrologisk sykdom, gir økt forekomst av hudreaksjoner som bivirkning sammenlignet med epilepsi (Shirzadi, M: Comparison of carbamazepine rash in multiple sclerosis and epilepsy. Acta Neurologica Scandinavica. 2012). Det er diskutert om flere kliniske karakteristika kan påvirke forekomsten av hudreaksjoner, derav kjønn, alder, etnisitet (genetikk), medikamentdose, samtidig behandling med andre medisiner, tilstedeværelse av andre sykdommer og allergier, og om de har vært eksponert for sterk sol.

I mitt forskningsprosjekt vil jeg se nærmere på om disse faktorer påvirker forekomsten av allergiske hudreaksjoner mot antiepileptika. Vi har valgt å ha fokus på de to mest brukte aromatiske antiepileptika, karbamazepin og lamotrigin, der karbamazepin har vært førstehåndspreparatet ved fokale epileptiske anfall i flere tiår og lamotrigin er et nyere bredspektret antiepileptikum med effekt både mot fokale anfall og de fleste generaliserte anfall. Lamotrigin er i dag det mest brukte antiepileptikum i Norge. Begge medikamenter brukes i tillegg i bl.a. psykiatrien.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner