Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i språkvitenskap ved institutt for språk og litteratur. Jeg har både bachelorgrad og mastergrad i nordisk språk og litteratur fra NTNU, og hadde et semesterlangt opphold ved UC Berkeley underveis i mastergraden. 

Mitt forskningsprosjekt

Jeg er med i forskningsgruppa EXOGRAM, eller eksoskeletale tilnærminger til grammatikk, som eller består av veilederne mine, professor Tor Anders Åfarli og professor Terje Lohndal, og stipendiatene Brita Ramsevik Riksem og Ragnhild Eik. Vårt felles mål er å utvikle en formell syntaktisk modell av generativ type som er i stand til å forklare idealiserte enspråklige data og mer komplekse og tilsynelatende irregulære flerspråklige data like godt, og mitt prosjekt vil spesifikt forsøke å gi en syntaktisk analyse av fenomenet ordintern språkblanding. 

Den umiddelbare bakgrunnen for dette prosjektet er en kontrovers mellom to lingvistiske leirer som begge forsøker forklare setningsintern kodeveksling. Den første leiren er en ikke-generativ leir som består av de forskerne som støtter the Matrix Language Frame Model (MLFM), en modell som hovedsakelig er utviklet av Carol Myers-Scotton (1993, 2002). Den andre er en liten generativ leir der hovedproponenten er Jeff MacSwan (1999, 2014), og de forsøker gjøre rede for kodeveksling fra et Minimalismeperspektiv. 

Vår posisjon er at den generative leiren har rett når de sier at en språkblandingsteori bør være del av en Nullteori, altså en teori som kan forklare enspråklige fenomen og flerspråklige blandingsfenomen like bra; men vi er også enige i den ikke-generative leirens påstand om at ordintern språkblanding også bør forklares i en generell språkblandingsteori, til motsetning fra hva MacSwan sier. Vår hypotese er at en eksoskeletal modell som involverer sen innsetting er i stand til å forene disse ståstedene.

I tillegg til å gi en syntaktisk analyse av ordintern språkblanding, vil mitt prosjekt fokusere spesielt på verbaldomenet og også forsøke redegjøre for fenomen som ordklassefleksibilitet og danningen av nye leksikalske røtter. Jeg planlegger å benytte data fra flere språkblandingssituasjoner, men vil spesielt se på data fra arvespråket amerikanorsk; og hovedkilden min er derfor Corpus of American Norwegian Speech (Johannessen 2015). 

 

Undervisning

Jeg er for tiden fullt okkupert med å skrive avhandlingen min, men har tidligere undervist syntaks- og morfologidelen av emnet NORD1102 - Nordisk språk, moderne, masterskriveseminaret NORD3501 - Spesielt masteremne I: Masteroppgaverelatert fordypningsemne i nordisk språk og lingvistikkdelen av EXFAC0003 - Språk og litteratur. I tillegg har jeg hatt en gjesteopptreden om forskningen på språkblanding i amerikanorsk i EXFAC0017 - Introduksjon til humaniora, språk- og litteraturstudier.  

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders; Grimstad, Maren Berg. (2015) Language mixing: A Distributed Morphology approach. NELS 45: Proceedings of the Forty-Fifth Annual Meeting of the North East Linguistic Society: Volume 1.

Rapport/avhandling

 • Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor Anders. (2011) Brocas afasi og generativ syntaks: Trebeskjæringshypotesen (TBH) som forklaringsmodell for produksjonsvanskene til en Broca-afatiker. 2011.

Andre

 • Grimstad, Maren Berg. (2015) Introduction to the debate on code-switching vs. borrowing. DAAD project Stuttgart-Trondheim ; Stuttgart. 2015-03-23 - 2015-03-23.
 • Grimstad, Maren Berg. (2015) Verbintern språkblanding. Amerikanorskdagen ; NTNU. 2015-03-27 - 2015-03-27.
 • Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik. (2015) Exoskeletal approaches to grammar: evidence from mixing and flexibility. Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology (NoSLiP) . LingPhil; UiT, the Arctic University of Norway. 2015-01-22 - 2015-01-23.
 • Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders. (2015) Language mixing within verbs and nominal phrases in American Norwegian. International Symposium on Bilingualism 10 . Rutgers University; New Brunswick. 2015-05-20 - 2015-05-24.
 • Sunde, Anne Mette; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Ommeren, Rikke van; Ringstad, Tina Louise; Eide, Kristin Melum; Landgraff, Espen Utne. (2015) "Vet du hvor mange språk du kan?". Researchers' Night . NTNU; Realfagsbygget, NTNU Gløshaugen. 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders; Grimstad, Maren Berg. (2014) Language Mixing: A Distributed Morphology Approach. NELS 45 . MIT; Boston. 2014-10-31 - 2014-11-02.
 • Grimstad, Maren Berg. (2014) Grammatical outcomes of language contact: Towards a unified theory for the analysis of bilingual phenomena. Seminar for the LCIS research group . LCIS; NTNU. 2014-10-01 - 2014-10-01.
 • Grimstad, Maren Berg. (2014) Grammatiske konsekvenser av språkkontakt - utvikling av en ny modell for å analysere tospråklige data. Språkdagen 2014 . Institutt for språk og litteratur, NTNU; NTNU Dragvoll. 2014-02-07 - 2014-02-07.
 • Grimstad, Maren Berg. (2014) On roots and units of language mixing. Distributed Morphology and Language Mixing (DAAD project Stuttgart-Trondheim) . DAAD; NTNU Dragvoll, Trondheim. 2014-12-01 - 2014-12-01.
 • Grimstad, Maren Berg. (2014) The Morphology of Language Mixing in American Norwegian. The syntax-morpohology interface: evidence from multilingualism (DAAD project Stuttgart-Trondheim) . DAAD; Universität Stuttgart. 2014-05-26 - 2014-05-26.
 • Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik. (2014) «Jeg teach-a første grade-en» - språkblanding i amerikanorsk. Lunsjforedrag i anledning den europeiske språkdagen . NTNU Universitetsbibliotek, Dragvoll; NTNU Universitetsbibliotek, Dragvoll. 2014-09-26 - 2014-09-26.
 • Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik; Åfarli, Tor Anders; Lohndal, Terje. (2014) The inadequacy of feature-based lexicalist theories: A case-study of American Norwegian. 5th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas . UCLA; Los Angeles. 2014-10-17 - 2014-10-19.
 • Lohndal, Terje; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten. (2014) Finnes det lette og vanskelige språk?. Researchers' Night 2014 . NTNU; Trondheim. 2014-09-26 - 2014-09-26.
 • Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders; Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik. (2014) DP-internal language mixing: An exoskeletal perspective. CASTL colloquium ; 2014-10-03 - 2014-10-03.
 • Lohndal, Terje; Eide, Kristin Melum; Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor A; Riksem, Brita Ramsevik. (2013) Grammatikk og flerspråklighet. Researchers' Night 2013 . NTNU; Trondheim. 2013-09-27.
 • Lohndal, Terje; Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor A. (2013) Aspects of a formal theory of bilingualism. Tromsø International Conference on Language Diversity . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2013-11-06 - 2013-11-08.
 • Lohndal, Terje; Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor A. (2013) Language mixing without features. Features in Phonology, Morphology, Syntax, and Semantics: What are they? . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2013-11-01.
 • Åfarli, Tor A; Grimstad, Maren Berg; Subbarao, Karumuri V.. (2013) Dakkhini and the Problem of a Matrix Language Frame in Sustained Language Contact. International Conference on Language Contact in India . Deccan College Post Graduate and Research Institute; Pune, India. 2013-02-06 - 2013-02-08.